Jõulukampaania 2009

Aja­va­he­mi­kus 14–25 det­semb­ril viib OLE (Ope­ra­tion LIfe­sa­ver Esto­nia) läbi raud­teeo­hu­tus­tee­ma­li­se jõu­lu­kam­paa­nia “Lase rong läbi”!

Hei möö­du­ja!

Mis sa arvad, kas vedu­ri­juht jõuaks 90 km/h lii­ku­va kau­ba­ron­gi pida­ma saa­da, kui ta oleks sinust 1km kau­gu­sel ja mär­kaks sind alles nüüd? Väi­ke vih­je: 90 km/h lii­ku­va kau­ba­ron­gi pidur­dus­tee­kond on kuni 2 km.

Jõu­lu­kam­paa­nia on käes­ole­val aas­tal OLE kol­mas kam­paa­nia ning viies jõu­lu­de ajal tehtav kam­paa­nia OLE aja­loos üld­se. Esi­me­ne jõu­lu­kam­paa­nia vii­di läbi 2004 aas­tal ja kan­dis sõn­mit “Lase rong läbi — Sind ooda­tak­se koju!”
Sel­le aas­ta jõu­lu­kam­paa­nia on järg keva­del toi­mu­nud raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes läbi­vii­dud kam­paa­nia­le ning lõpe­tab üht­lasi ka raud­teeoh­tust pro­pa­gee­ri­va kara­ker­te­ge­lase “Foo­ri­ka” tuvus­ta­mise­le pühen­da­tud aas­ta!

Foo­ri­kaid koos ohu­tus­sõ­nu­mi­te­ga võib lei­da eri­ne­va­tes Ees­ti lin­na­des. Reaal­ses elus on Foo­ri­kad raud­tee­üle­sõi­tu­del ja ‑üle­käi­ku­del val­gus­foo­ri­de vil­ku­va­tes tule­des.

Jõu­lu­kam­paa­nia ees­märk on ini­mes­te­le meel­de tule­ta­da, et jõu­lusagi­nas raud­teed üle­ta­des ei unus­ta­taks hetkeks pea­tu­da ja veen­du­da et ron­gi ei tuleks. Juhul kui rong on siis­ki tule­mas on mõist­lik see läbi las­ta ja see­jä­rel oma tee­kon­da jät­ka­ta, et tur­va­li­selt siht­koh­ta jõu­da. Samal ajal väli­kam­paa­niaga kuu­le­te meid ka eri­ne­va­tes raa­dio­jaama­des.

Lase rong läbi — Sind ooda­tak­se jõu­luks koju

 

Roh­kem infot kam­paa­nia koh­ta
Tamo Vahe­mets
Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
juha­tu­se esi­mees
6156777
ole@ole.ee

Kam­paa­nia sõnu­mit aita­vad edas­ta­da

Meie pla­ka­ti­te eri­for­maa­did leiad siit