Raudteeohutusnädal 2010

Täna 26.aprillil algav raud­teeo­hu­tus­nä­dal kan­nab sõnu­mit PUNANE on PUNANE.

Kam­paa­nia ees­mär­giks on liik­le­ja­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee­üle­sõi­du kohta­de­le pai­gal­da­tud val­gus­foo­ri­des põlev puna­ne tuli on võrd­väär­ne täna­va­te­le pai­gal­da­tud valgsfoo­ri­de puna­se tule­ga.

Kui täna­va­tel lii­gel­des nähes punast foo­ri­tuld on loo­mu­lik, et pea­tu­tak­se ja ooda­tak­se luba­va foo­ri­tu­le süt­ti­mist, siis raud­tee­üle­tus­ko­hal põle­vat foo­ri­tuld sage­li eira­tak­se, nii auto­ju­hi­de kuid eri­ti jala­käi­ja­te poolt. Puna­se foo­ri­tu­le eira­mi­se­ga on seo­tud ka sage­da­sed raud­tee­üle­sõi­du­kohta­des­se pai­gal­da­tud tõk­ke­puu­de maha­sõit­mis­ed. Ees­tis sõi­de­tak­se iga aas­ta maha ca 100–140 tõk­ke­puud. Samu­ti on levi­nud jala­käi­ja­te seas arva­mus, et raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal ole­vad liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­did on mõel­dud ainult sõi­du­tee kasu­ta­ja­te­le ning nei­le need ei keh­ti.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes viiak­se läbi hari­dus­asu­tus­tes raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi, täna­va­tel üle­ees­ti­li­ne rek­laa­mi­kam­paa­nia ja koos­töös Ees­ti Raud­te­kul­tuu­ri Sihtasu­tu­se­ga jaga­tak­se väl­ja las­te­aeda­de­le ca 3000 hel­kur­ves­ti.

Näda­la põhisünd­mu­seks on tänu­üri­tus “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2010”, kus täna­tak­se raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid isi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne.

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal kes­tab kuni 02.maini. 2010

 

Tamo Vahe­mets
Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
juha­tu­se esi­mees

TL +372 6156777
MB +372 5045112
EM ole@ole

 

Meediamaterjalid

 

Lae alla 10 sec klipp .mp4 Lae alla kam­paa­nia pos­ter A4 for­maa­dis (Coated)