Raudteeohutusnädal 2011

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal toi­mub sel kor­ral juba seits­men­dat kor­da. MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos Teh­ni­li­se Järel­val­ve Ame­ti­ga kor­ral­dab 25. april­list 1. mai­ni raud­teeo­hu­tus­nä­da­la, mil­le ees­mär­giks on liik­le­ja­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee­üle­tus­kohta­de üle­ta­mi­ne on väga oht­lik, sest soo­vi­ma­tul koh­tu­misel ron­gi­ga võivad olla väga kur­vad taga­jär­jed – kaa­lu­ka­te­goo­riad on liht­salt eri­ne­vad..

Juba seits­men­dat kor­da toi­mu­va raud­teeo­hu­tus­nä­da­la sõnum ongi sel aas­tal TUNNE VASTAST. Ole­me sel­le edas­ta­miseks tei­nud koos­tööd Auden­tese Spor­di­klu­bi korv­pal­li­nei­du­de­ga. „Kes siis veel kui mit­te sport­la­sed ei peaks tead­ma, et edu võti pei­tub vas­ta­se tund­mises,“ ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets.

Koos­töös korv­pal­li­nais­kon­na­ga loo­dud pil­ku­püüd­va­tel kam­paa­nia­ma­ter­ja­li­del demonst­ree­ri­me läbi eri­ne­va­te, korv­pal­list tut­ta­va­te män­gu­si­tuat­sioo­ni­de — sõi­du­ki­te ja ron­gi­de eri­ne­vaid jõu­va­he­kor­di ja kut­su­me ini­me­si üles selle­le mõt­le­ma enne, kui röö­bas­trans­por­di­ga sil­mit­si satu­tak­se.

Üle­rii­gi­li­sel raud­teeo­hu­tus­nä­da­lal viiak­se hari­dus­asu­tus­tes läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi. Alus­ta­tak­se ka Polit­sei — ja Pii­ri­val­ve­ame­ti ning Pääs­te­ame­ti töö­ta­ja­te­le suu­na­tud esit­lus­te läbi­vii­mist tee­mal, kui­das raud­teel toi­mu­nud liik­lusõn­ne­tus­te puhul toi­mi­da ning lan­ge­ta­da sünd­mus­ko­hal õigeid otsu­seid. Seni viis raud­teel häda­olu­kor­da­des käi­tu­mise esit­lusi läbi OLE koos­töö­part­ner AS Ees­ti Raud­tee, kes sel­le tege­vu­se nüüd OLE hool­de usal­das. „Püüa­me usal­dust õigus­ta­da ning anda üle Ees­tis toi­mu­va­te esit­lus­te läbi­vii­misel oma pari­ma,“ ütles OLE koo­li­tus­juht Get­ter Too­me.

Koos­töös Saa­re Food­si­ga alus­tas OLE oma joo­gi­vee HOIAME ELU pak­ku­mist ette­võ­te­te­le. Raud­teeo­hu­tus­nä­da­lal võtab OLE vee esi­me­se­na too­te­va­li­kus­se AS Ede­la­raud­tee oma ron­gi­des. Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la lõpus toi­mub Pär­nus Fil­ter tem­po­sõi­du kari­ka­sa­ri, kus nii võist­le­ja­te­le kui pealt­vaa­ta­ja­te­le on raud­teeo­hu­tus­sõ­nu­meid ja oma vett pak­ku­mas ka OLE.

OLE koos­töö­part­ner Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet pöö­rab näda­la jook­sul kõr­gen­da­tud tähe­le­pa­nu jala­käi­ja­te­le, kes üle­ta­vad raud­teed sel­leks mit­te ette­näh­tud kohta­des või jalu­ta­vad möö­da raud­teid.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la põhisünd­mu­seks 28. april­lil toi­muv tänu­üri­tus “Kuld­ne Tõk­ke­puu”, kus täna­me raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid isi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Täna­vu­sel tänu­üri­tu­sel kuu­lu­ta­me väl­ja ka foto­kon­kur­si tee­mal „Mina ja raud­tee”. Kon­kur­si ees­mär­giks on kogu­da infor­mat­sioo­ni sel­le koh­ta, kui­das Ees­ti­maa ini­me­sed raud­teed näe­vad ning sel­le kohal­ole­kut tun­ne­ta­vad. Foto­kon­kur­si või­du­fon­diks on 1 000 eurot.

Riik­li­ku ohu­tus­asu­tuse­na peab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet jär­je­pi­de­vat raud­teeo­hu­tus­alast tea­vi­tus­tööd väga olu­li­seks. „Hin­da­me OLE panust raud­teeo­hu­tuse aren­da­mises­se väga kõr­gelt. OLE init­sia­tiivil kor­ral­da­ta­vad kam­paa­niad ja üri­tu­sed aita­vad olu­li­selt tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust raud­teel varit­se­va­test ohtu­dest ning kujun­da­da õigeid liik­lus­hoia­kuid. Koos­töö raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri­et­te­võt­ja­te ja raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­va­te orga­ni­sat­sioo­ni­de­ga, seal hul­gas OLE-ga, aitab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­til pare­mi­ni pla­nee­ri­da ja kor­ral­da­da ohu­tus­alaseid tege­vu­si ees­mär­gi­ga lei­da prob­leemi­de­le sobivad lahen­dus­ed ja muu­ta raud­teel liik­le­mi­ne või­ma­li­kult ohu­tuks“, ütles Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti raud­tee­tee­nis­tuse juha­ta­ja Anvar Salo­mets.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets
juha­tu­se esi­mees
GSM 504 5112