Jõulukampaania 2011 — Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju

“Lap­sed oota­vad iga päev koju oma vanemaid. Hea ja tur­va­li­ne on olla alles siis, kui kogu pere on koos. Ühel ilu­sal päe­val raja­vad aga lap­sed oma kodu ja loo­vad oma pere. Mõne aja möö­du­des hak­ka­vad ka nen­de lap­sed neid koju oota­ma ja kõik hak­kab taas otsast pea­le. Ja see ongi ju tore.”

Igal aas­tal kao­ta­vad raud­tee­röö­bas­tel oma elu mit­med ini­me­sed. Meie jaoks ei ole need liht­salt numb­rid raud­teel toi­mu­nud liik­lusõn­ne­tusi kajas­ta­vast sta­tis­ti­ka- tabe­li­test, vaid tege­mist on reaal­selt ela­nud ini­mes­te ja nen­de lähe­das­te kao­tus­va­lu­ga. Vii­ma­ne on seda suu­rem, kui süve­ne­da röö­bas­tee­del toi­mu­nud liik­lusõn­ne­tus­te tagamaa­des­se. Ron­gi alla jää­mist või sel­le ette sõit­mist ei saa ju kui­da­gi  võr­rel­da pik­se­löö­gi või maa­vä­ri­na taga­jär­jel huk­ku­mi­se­ga. Ena­mas­ti on ikka tege­mist ette­vaa­ta­ma­tu­sest tin­gi­tud liik­lusõn­ne­tus­te­ga, mil­le ära­hoid­miseks saa­vad kõi­ge roh­kem ära teha just ini­me­sed ise. Ja sel­leks pole vaja teha muud, kui varu­da raud­tee üle­ta­miseks pii­sa­valt aega.

Et tule­ta­da nii auto­juhti­de­le kui jala­käi­ja­te­le meel­de raud­tee üle­ta­mise oht­lik­kust, kor­ral­dab Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) 13.–24. det­semb­ri­ni raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“ Jõu­lud on aeg, mil pöö­ra­tak­se roh­kem tähe­le­pa­nu oma lähe­das­te­le ning soo­vi­tak­se kas­või kor­raks kok­ku saa­da. Ikka sel­leks, et näi­da­ta lähe­da­se vas­tu üles hoo­li­vust ja tei­ne­tei­se­le liht­salt häid jõu­le soo­vi­da. OLE soo­vib oma kam­paa­niaga anda oma panu­se sel­les­se, et kõik jõu­lu­soo­vid ja –ter­vi­tu­sed kenas­ti edasi saak­sid antud.

Kam­paa­nia ajal näe­vad ilma­val­gust OLE poolt val­mis­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid, mil­le pea­te­ge­las­teks on õde-ven­da, kes oota­vad piki­sil­mi koju oma isa. Ja isa jõuab­ki koju, sest ta on võt­nud endale pii­sa­valt aega raud­tee üle­ta­miseks. Telekli­pi­le on toeks ka kõi­ki­des Ees­ti raa­dio­jaama­des kõlav rek­laam, post­rid täna­va­tel ning print­rek­laa­mid trü­ki­mee­dias. Lisaks jät­kab OLE raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mist koolides.

Tur­va­list jõuluaega!
Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia

 

Kampaania materjalid

 

Raa­dio­rek­laam

 

OLE jõu­lu­kam­paa­nia linnapilds

Video .mp4 formaadis Pos­ter A4 for­maa­dis (Coated) Pla­ka­tid erimõõdus Flas­hbän­ner Flas­hbän­ner – Click­Tag funktsiooniga