Raudteeohutusnädal 2012 ”Tunne vastast”

Esmas­päe­val 23.04.2012 algab üle-ees­ti­li­ne raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Tun­ne vas­tast“, mis kut­sub ini­me­si üles ron­gi kui suu­re­mat liik­lus­va­hen­dit mär­ka­ma ja jõu­va­he­kor­di õiges­ti hin­da­ma. Kam­paa­nia kes­tab 29. april­li­ni.

„Ees­ti on raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­te arvu poo­lest Euroo­pas esi­mes­te hul­gas ja see on kur­vas­tav,“ rää­kis MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Möö­du­nud aas­tal regist­ree­ri­ti raud­teel ron­gi-jala­käi­ja või ron­gi ja muu liik­lus­va­hen­di kok­ku­põr­keid kok­ku 28 ning neis huk­kus 9 ini­mest. Kah­juks peab ütle­ma, et pea kõi­ki neid õnne­tusi oleks saa­nud ära hoi­da, kui ini­me­sed olek­sid tähe­le­pa­ne­li­ku­mad ja tead­vus­tak­sid pare­mi­ni ron­gi ja enda jõu­va­he­kor­di – just vii­ma­se­le taha­me oma täna­vu­se kam­paa­niaga tähe­le­pa­nu juhti­da.“

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la sõnum “Tun­ne vas­tast”  tõm­bab sel kor­ral paral­lee­li raud­tee ja spor­di­saa­li vahel. „Enne kui asu­da võist­lus­tul­le, tee­vad sport­la­sed ära kodu­töö, õppi­des tund­ma vas­ta­se nõr­ku ja tuge­vaid kül­gi. Või­dab see, kes  teeb vähem vigu ja nii on ka liik­lu­ses,“ sel­gi­tas Tamo Vahe­mets kam­paa­nia põhi­mõ­tet. „Tuleks aru saa­da, et ron­gi­le ei ole mais­maal võrd­väär­set vas­tast ning ron­gi kaa­lu ja pidur­dus­tee­kon­na pik­ku­se­ga mit­te­ar­ves­ta­ja jääb ala­ti kao­ta­jaks. Hal­vi­mal juhul võib kao­ta­da elu ja lähe­das­te­le põh­jus­ta­tav valu on elu­aeg­ne.“

Kui täna on Ees­tis kau­ba­ron­gi­de­le suu­ri­maks luba­tud sõi­du­kii­ru­seks 90 km/h ja kau­ba­ron­gi täis­kaal võib ula­tu­da 5500 ton­ni­ni, võib sel­le kii­ru­se juu­res ron­gi pidur­dus­tee­kon­naks olla kuni 2 kilo­meet­rit. Rei­si­ron­gi­del on suu­ri­maks luba­tud kii­ru­seks het­kel 120 km/h, kuid juba käes­ole­va aas­ta tei­sest poo­lest hak­ka­vad oma esi­me­si sõi­te tege­ma uut tüü­pi rei­si­ron­gid ja mak­si­maal­ne luba­tud kii­rus tõu­seb kuni 140 km/h.

„Need suu­red numb­rid rää­givad enda eest ise. Raud­teed üle­ta­des või­dad kind­lalt, kui vaa­tad ja kuu­lad ron­gi lähe­ne­mist ning mõis­tad, et ron­gi­ga tuge­va­ma osa­poo­le väl­ja­sel­gi­ta­misel puu­dub iga­su­gu­ne mõte,“ sõnas Vahe­mets.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salo­mets‘a sõnul on õnne­tus­te arv vii­mas­tel aas­ta­tel näi­da­nud sta­bi­li­see­ru­mise mär­ke ning posi­tiiv­se näi­ta­ja­na on ron­gi ja maan­tee­sõi­du­ki kok­ku­põr­ke­juh­tu­mi­te ning nen­des viga saa­nud või huk­ku­nud ini­mes­te arv mõne­võr­ra vähe­ne­nud. „Rahuloluks raud­teeo­hu­tuse val­las pole siis­ki põh­just seni, kuni toi­mub õnne­tusi ja neis saab vigas­ta­da või huk­kub ini­me­si. Teh­ni­li­se inf­ra­struk­tuu­ri aren­da­miseks on riik koos­töös raud­tee-ette­võ­te­te­ga pal­ju ära tei­nud ning see on Ees­tis täna juba pii­sa­valt ohu­tu. Kur­vaks teeb see, et ini­mes­te liik­lus­käi­tu­mi­ne ei ole are­ne­nud sama kii­relt ja posi­tiiv­ses suu­nas kui inf­ra­struk­tuur, raud­tee­õn­ne­tus­te põh­ju­sed on pal­ju­del juh­tu­del seo­tud just liik­lus­ees­kir­ja­de eira­mise ja hoo­le­tu­se­ga,“ lisas Salo­mets.

“Raud­teel toi­mu­va­te traa­gi­lis­te sünd­mus­te pea­miseks põh­ju­seks on liik­le­ja­te hoo­le­tu käi­tu­mi­ne. Pal­ju­de liik­le­ja­te jaoks on raud­tee üle­ta­mi­ne muu­tu­nud rutii­niks ja ei tead­vus­ta­ta endale raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise põhi­reeg­leid,“  rää­kis Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Tar­mo Mii­lits. „Sel­le meel­de­tu­le­ta­miseks kor­ral­dab polit­sei alga­val raud­teeo­hu­tus­nä­da­lal raud­tee­üle­sõi­tu­del järe­le­val­vet.“

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes viiak­se koo­li­des läbi ka raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi, lin­na­ruu­mi pai­gal­da­tak­se kam­paa­nia pla­ka­tid ning näi­da­tak­se sel­le-tee­ma­list teleklip­pi. Näda­la tip­psünd­mu­seks on 26. april­lil toi­muv üri­tus ”Kuld­ne Tõk­ke­puu“, kus tun­nus­ta­tak­se ava­li­ku raud­teeo­hu­tu­se­ga aktiiv­selt tege­le­vaid orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid.

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esi­mees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

 

Kampaania materjalid

Video .mp4 for­maa­dis Video .wmv for­maa­dis Kam­paa­nia pos­ter A4 .pdf