Pressiteade 03.09.2012: Ohutu koolitee ei kulge mööda raudteed

Sep­temb­ri­kuu esi­me­ne päev tähendab meie kõi­gi jaoks uue koo­li­aas­ta algust. Kui endal koo­li­tee käi­dud, tuleb aida­ta väik­se­ma­tel meel­di­va sagi­na saa­tel, trii­ki­des ja juuk­seid sät­ti­des end sel­leks päe­vaks val­mis sea­da. Ja mit­te ainult päe­vaks, vaid ikka ter­veks pikaks koo­li­teeks, ter­veks eluks.

Et see tee min­gi tühi­se tähe­le­pa­ne­ma­tu­se, kel­le­gi ette­vaa­ta­ma­tu­se või liht­salt ruma­lu­se tõt­tu poo­le­li ei jääks, jät­kab ka OLE oma iga­päe­vast tege­vust raud­tee­üle­tus­kohta­del varit­se­va­te ohtu­de tut­vus­ta­misel ning annab nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le nõu, kui­das end nen­de ohtu­de eest sääs­ta.

Nii näi­teks on olu­li­ne mee­les pida­da, et sar­na­selt sõi­du­tee­rist­mi­ke­le on ka raud­tee­üle­tus­ko­had varus­ta­tud liik­luss­mär­ki­de ja sig­na­li­sat­sioo­ni­sead­me­te­ga, mil­le nõue­test on enda elu ja ter­vi­se huvi­des kasu­lik kin­ni pida­da. Kui­gi raud­tee­üle­tus­ko­hal puna­selt vil­kuv foo­ri­tu­li on pisut tei­se väl­ja­nä­ge­mi­se­ga, on sel­le sõnum täp­selt sama tava­foo­ri oma­le – ole seal kus oled ja alus­ta tee üle­ta­mist alles siis, kui puna­ne on kus­tu­nud.

Koo­li algus tähendab kind­las­ti ka taas­koh­tu­mist vana­de sõp­ra­de­ga, keda pole näi­nud ter­ve suve. Et lahus oldud aega tagasi teha, võib ette võt­ta luge­ma­tul hul­gal põne­vaid asju. Ühe „män­gu­plat­si” võiks aga oma tege­vus­ka­vast kind­las­ti väl­ja jät­ta ja see on raud­tee. Las­te­ga raud­teel toi­mu­nut kajas­tav kurb sta­tis­ti­ka rää­gib paraku teist keelt, mil­le koha­selt sage­ne­vad pea­le­sõi­dud raud­teel män­gi­nud las­te­le just sep­temb­ris-oktoob­ris. Siin­ko­hal ka üles­kut­se kõi­ki­de­le täis­kas­va­nu­te­le, kes te satu­te raud­teel män­gi­vaid ja enda vaprust tei­ne­tei­se­le tões­ta­vaid lap­si näge­ma – võt­ke vii­vi­ta­ma­tult ühen­dust polit­se­iga tele­fo­ni­numb­ril 110 ja and­ke sel­lest tea­da. See tele­fo­ni­kõ­ne võib pääs­ta kel­le­gi elu.

Raud­tee üle­ta­mi­ne sel­leks mit­te ette­näh­tud kohas on aga väga oht­lik ning soo­vi­tud aja­võit võib hal­ba­de juhus­te kok­ku­lan­ge­misel asen­du­da ratas­too­li või sur­ma­ga. Raud­teel vii­bi­mi­ne sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas võib kaa­sa tuua ka u 200 € suu­ru­se rahatrah­vi.

OLE jaoks on suvi olnud väga sisu­ti­he. Koos­töös polit­se­iga ole­me osa­le­nud mit­me­tel koo­li­noor­te­le suu­na­tud KEAT-idel („Kait­se end ja aita teist”) üle Ees­ti. Lisaks on OLE oma tel­gi­ga väl­jas olnud mit­me­tel lin­na­päe­va­del ja ava­li­kel üri­tus­tel, tut­vus­ta­des raud­teel varit­se­vaid ohte ning vii­se nen­dest hoi­du­miseks. Koo­li algus tähendab aga meie vaba­taht­li­ke jaoks raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te­ga alus­ta­mist Ees­ti hari­dus­asu­tus­tes. Et esit­le­jad jõuak­sid ka koo­li, kus õpivad teie lap­sed, tuleb OLE-ga liht­salt ühen­dust võt­ta ja esit­luse aeg kok­ku lep­pi­da. Edasi on aga juba kuu­la­ja enda asi, kas ta õpi­tust mida­gi kõr­va taha paneb ning saa­dud tead­mised kasu­tuse­le võtab.

Täna­me oma seni­seid koos­töö­part­ne­reid ja vaba­taht­lik­ke, kes meiega sar­na­seid väär­tus­hin­nan­gu­id jaga­des on päe­vast päe­va ja aas­ta­st aas­ta­s­se meie kõr­val seis­nud ning orga­ni­sat­sioo­ni tege­vu­se­le sisu and­nud. Loo­da­me, et OLE rida­des­se lisan­dub üha uusi liik­meid ja vaba­taht­lik­ke, kes raud­teeo­hu­tust olu­li­seks pea­vad ning on val­mis sel­les­se oma aega ja ener­giat panus­ta­ma.

 

Ilu­sat ja tur­va­list koo­li­teed soo­vi­des,

Teie OLE

 

Tamo Vahe­mets
Juha­tu­se esi­mees
+372 5045 112
tamo@operationlifesaver.eu

 

OLE (www.ole.ee) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu.