Pressiteade: Raudteeohutusnädal 2014 — Lase rong läbi!

Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Lase rong läbi!“ kut­sub liik­le­ja­id suu­ren­da­ma tähe­le­pa­ne­lik­kust raud­tee­de üle­ta­misel. 28.04–04.05 viiak­se läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Lase rong läbi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on tule­ta­da liik­le­ja­te­le meel­de, et raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise eel­tin­gi­mu­seks on tähe­le­pa­ne­lik­kus. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Opra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga.

„Käes­ole­va aas­ta algu­ses tihe­ne­nud rei­si­ron­gi­de liik­lus tõs­tis raud­tee­üle­ta­mi­se­ga seo­tud ris­kid taas tera­valt päe­va­kor­da kuid tur­va­li­se käi­tu­mise põhi­reeg­lid on jää­nud samaks,“ sel­gi­tas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks on vaja olla vaid väga tähe­le­pa­ne­lik, ron­gi lähe­ne­misel jää­da ohu­tus­se kau­gu­ses­se ja las­ta see läbi.“

„Kam­paa­nia ees­mär­giks on tule­ta­da kõi­ki­de­le liik­le­ja­te­le meel­de, et lähe­ne­des raud­tee­le tuleb endale väga sel­gelt aru anda, et ollak­se sise­ne­mas ohutsoo­ni, kus tur­va­li­su­se taga­mi­ne on iga­ühe enda esma­ne kohus­tus“ mär­kis Vahe­mets. „Ron­gi­le on antud ees­õi­gus, sest vedu­ri­juhti­del ei ole või­ma­lik kii­res­ti pea­tu­da või traa­gi­lis­te sünd­mus­te ära­hoid­miseks manööv­reid sooritada.Autojuhid peaksid raud­tee­üle­sõi­du­ko­ha­le lähe­ne­des vali­ma kii­ru­se, mis või­mal­dab vaja­du­sel enne raud­teed pea­tu­da. Jala­käi­jad pea­vad arves­ta­ma, et raud­tee­üle­käi­gu­ko­had eri­ne­valt maan­tee­üle­käi­gu­kohta­dest ei anna nei­le ees­õi­gust ja ron­gi või­ma­lik­ku pea­tu­mist üle­käi­gu juu­res loo­ta ei mak­sa.”

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Anvar Salo­met­sa sõnul on raud­tee­õn­ne­tus­te ja neis viga ning huk­ka saa­nud ini­mes­te arv küll vii­mas­tel aas­ta­tel vähe­ne­nud, kuid jät­ku­valt teeb muret liik­le­ja­te hoo­le­tu käi­tu­mi­ne ja tähe­le­pa­ne­ma­tus raud­teed üle­ta­des. “Raud­tee teh­ni­li­se inf­ra­struk­tuu­ri aren­da­miseks on riik koos­töös raud­tee-ette­võ­te­te­ga pal­ju ära tei­nud ning see on Ees­tis juba pii­sa­valt ohu­tu. Õnne­tus­te ära hoid­miseks tuleb ala­ti toi­mi­da vas­ta­valt ohu­tus­reeg­li­te­le, seda eri­ti nüüd, mil meie raud­tee­del lii­gu­vad uued, seni­sest kii­re­mad, vaik­se­mad ning märk­sa tihe­da­ma sõi­du­graa­fi­ku­ga rei­si­ron­gid.”

Ühek­san­dat kor­da läbi­vii­da­va raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes pai­gal­da­tak­se lin­na­ruu­mi kam­paa­nia pla­ka­tid, kau­ban­dus­kes­ku­ses ja ühis­trans­por­di­va­hen­di­tes edas­ta­tak­se ohu­tusklip­pe ning koo­li­des viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la tip­psünd­mu­seks on 29. april­lil kor­ral­da­tav tänusünd­mus, mil­le­ga OLE tun­nus­tab oma koos­töö­part­ne­reid ning tub­li­maid raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Tänu­mee­ne „Kuld­ne Tõk­ke­puu“ antak­se kõi­ge sil­ma­paist­va­ma vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se toe­taja­le möö­du­nud aas­tal.

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets,
OLE juha­tu­se esi­mees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.

Digi­pla­kat 720p /.mp4 RON2014 pos­ter A4 / RGB /.pdf