Pressiteade 29. aprill 2014 — Siseminister tunnustas tublisid avaliku raudteeohutusega tegelejaid

Täna toi­mus tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2014, kus tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas – tee­ne­te­mär­gid ja tänu­kir­jad andis üle sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur. Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osakond.

Sise­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri sõnul on loo­gi­li­ne, et ini­me­sed tee­vad oma vali­kuid vara­se­ma­te koge­mus­te ja oman­da­tud tead­mis­te põh­jal, mis­tõt­tu on kõi­ge tule­mus­li­ku­maks meet­meks tur­valis­te käi­tu­mis­har­ju­mus­te kujun­da­misel nen­de jär­je­pi­dev meel­de tule­ta­mi­ne. „Siin­ko­hal vää­rib­ki meel­de­tu­le­ta­mist, et väär­tus­hin­nan­gu­te kin­nis­ta­miseks on vaja­lik ka eri­ne­va­te osa­pool­te ühised jõu­pin­gu­tused. Mul on hea meel, et Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia on suut­nud enda süs­teem­ses­se tege­vus­se kaa­sa­ta nii vaba­taht­lik­ke kui eri­ne­vaid riik­lik­ke ame­teid ja vas­tu­tus­tund­lik­ke raud­tee­et­te­võt­teid. Kõi­gi nen­de ühise töö tule­mu­se­na on ela­nik­kon­na tead­lik­kus raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohtu­dest kind­las­ti olu­li­selt paranenud.“

Tänu­mee­ne  „Kuld­ne tõk­ke­puu 2014“ päl­vi­sid sel aas­tal  vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se eest ini­me­sed, kes on kaa­sa­nud OLE eri­ne­va­tes­se pro­jek­ti­des­se ja aida­nud olu­li­selt kaa­sa raud­teeo­hu­tus­alas­te tead­mis­te edas­ta­mise­le kogu Ees­tis, sel­gi­tas OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets andes üle Saa­re­maa Sepad poolt val­mis­ta­tud tänu­mee­ne Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osakonnale.

Tee­ne­te­mär­gid pro­fes­sio­naal­se tege­vu­se eest vald­kon­nas pälvisid:

 • Maris Orgu­saar – PPA, Lõu­na pre­fek­tuur, kri­mi­naal­po­lit­sei­nik, vabatahtlik
 • Isa­bel­le Fon­ver­ne — UIC, rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti ILCAD pro­jek­ti­juht (Prant­sus­maa)
 • Svet­la­na Saf­ro­no­va – PPA, Ida pre­fek­tuur, noorsoopolitseinik,vabatahtlik
 • Tõnu Arus­te – AS Ees­ti Raud­tee, instructor-vedurijuht
 • Vik­tor Teska – AS Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS, arendusspetsialist

„Parim esit­le­ja 2014“ tun­nus­tuse päl­vis Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti Lõu­na pre­fek­tuu­ri  noor­soo­po­lit­sei­nik Tii­na Kiik. Täien­da­valt anti üle ca 40 tänu­kir­ja nii era- kui jurii­di­lis­te­le isikutele.

Tamo Vahe­met­sa sõnul on raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­juh­tu­mi­te arv olnud vii­ma­se 10-ne aas­ta jook­sul lan­gustren­dis,  mis näi­tab, et iga aas­ta­ga ini­mes­te ohu­tead­lik­kus kas­vab ja see­lä­bi liik­lus­kul­tuur para­neb.  “Usun, et häs­ti toi­mi­va koos­töö­võr­gus­ti­ku­ga on või­ma­lik jõu­da tule­mu­se­ni — null huk­ku­nut raudteel.”

Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ on vara­se­ma­tel aas­ta­tel pälvinud:

 • Tal­lin­na Linnavalitsus
 • Lii­vi­ka Juksaar
 • Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS
 • Tar­mo Miilits
 • Lää­ne-Ees­ti Päästekeskus
 • Järva­maa päästeosakond
 • And­rei Sozinov
 • Marek Lind­maa
 • JCDecaux Ees­ti OÜ

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets
, OLE juha­tu­se esimees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.