ILCAD 2014 — Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev

Pres­si­tea­de
Pariis, 02 juuni 2014

Kuues Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD) — pres­si­kon­ve­rents ja eks­per­ti­de ümar­laud 3. juu­nil 2014, Lissa­bo­nis Portugalis

Maa­il­mas tähis­ta­tak­se mit­meid ter­vi­se­le ja liik­lus­ohu­tuse­le pühen­da­tud päe­vi, mil­le­st tunt­uim on ilm­selt ÜRO Pea­as­samb­lee poolt 2005. aas­tal alga­ta­tud Liik­lusõn­ne­tus­te ohv­ri­te üle­maa­ilm­ne mäles­tus­päev www.un.org/en/roadsafety/remembrance.shtml. Kas te ole­te aga kuul­nud ka Rah­vus­va­he­li­sest raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­vast (Inter­na­tio­nal Level Cros­sing Awa­re­ness Day — ILCAD), mida ala­tes 2009. aas­ta­st kor­ral­dab Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­de Kon­fö­de­rat­sioon (UIC)?

Kam­paa­nia toob kok­ku maan­tee- ja raud­teeo­hu­tus­eks­per­did ning see põhi­neb teis­tel tea­vi­tus­kam­paa­niatel, mis juba eksis­tee­rivad Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des, Kana­das, Aust­raa­lias, Uus Mere­maal ja mit­me­tes Euroo­pa rii­ki­des. Need rii­gid soo­vi­sid oma jõu­pin­gu­tused ühen­da­da ja tähis­ta­da vald­kon­nas saa­vu­ta­tut ühel kind­lal päe­val. Ohu­tus­päev on aas­ta-aas­ta­lt üha edu­kam ning sel­le­ga ühi­neb üha enam rii­ke (eel­misel aas­tal oli osale­vaid rii­ke 45). 2014. aas­tal lii­tu­vad kam­paa­niaga Vene­maa Raud­tee (RZD) ja Viet­na­mi Raud­tee (VNR).

3. juu­nil 2014 kor­ral­dab UIC koos oma part­ne­ri­te­ga jär­je­kor­ras juba kuuen­da Rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ning see­kord kes­ken­du­tak­se meet­me­te­le ohu­tu käi­tu­mise pro­pa­gee­ri­miseks raud­tee­üle­sõi­tu­del ja nen­de vahe­tus ümb­ru­ses. Lisaks aas­ta­ring­selt kor­ral­da­ta­va­te­le regu­laar­se­te­le üri­tus­te­le orga­ni­see­ri­tak­se sel­lel päe­val üle kogu maa­il­ma ka rida riik­lik­ke üri­tusi, mis kõik kan­na­vad ILCAD‑i sõnu­mit „Käi­tu raud­tee­üle­sõi­tu­del turvaliselt!“

3. juu­nil kell 14–19 toi­mu­vad Lissa­bo­nis UIC ja REFER‑i (Por­tu­gal­li raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri­et­te­võ­te) poolt kor­ral­da­tud rah­vus­va­he­li­ne pres­si­kon­ve­rents ja ümar­lauaaru­te­lu, kus rää­gi­tak­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse tähtsusest.

Sel­le aas­ta UIC poolt kujun­da­tud kam­paa­ni­a­pla­ka­ti­te sõnum kes­ken­dub elu­kut­se­lis­te­le veo­ki­juhti­de­le. UIC‑l on hea­meel tõhu­sa koos­töö üle Rah­vus­va­he­li­se Maan­tee­trans­por­di Lii­du­ga (IRU) www.iru.org, mil­le ees­mär­giks on tead­lik­ku­se suu­ren­da­mi­ne auto­trans­por­di­sek­to­ri töö­ta­ja­te seas (vt ka UIC pres­si­tea­de nr 21/2014).

UIC‑l on samu­ti hea meel tea­ta­da uue doku­men­taal­fil­mi val­mi­mi­sest, mil­le val­mi­mist toe­ta­sid UIC, UNECE www.unece.org ja Šveit­si Riik­lik Trans­por­di­amet (OFT/FOT/BAV) www.bav.admin.ch. Film annab üle­vaa­te olu­kor­rast maa­il­ma raud­tee­üle­sõi­tu­del ning sel­le ees­mär­giks on juhti­da polii­ti­ku­te ja ava­lik­ku­se tähe­le­pa­nu raud­tee­üle­tus­kohta­de­ga seo­tud ohtudele.

Fil­mi kasu­ta­vad ILCAD‑i part­ne­rid oma pres­si­kon­ve­rent­si­del, ava­lik­ku­se­le ja töö­ta­ja­te­le suu­na­tud esit­lus­tel ning seda linas­ta­tak­se ka Lissa­bo­nis toi­mu­va üri­tu­se käi­gus. Fil­mi eel­vaa­det näeb siit: www.ilcad.org/ILCAD-2014.html või dai.ly/x1vlrv3.

 

UIC‑l on hea­meel olla üks neist orga­ni­sat­sioo­ni­dest, mis on aida­nud aktiiv­selt kaa­sa ÜRO Majan­dus­ko­mis­jo­ni (UNECE) egii­di all töö­ta­va rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse eks­pert­gru­pi loo­misel. 2014. aas­tal koh­tus eks­pert­grupp kahel kor­ral: www.unece.org/trans/roadsafe/eg_level_crossings_02.html

Jean-Pier­re Loubi­noux, UIC pea­di­rek­tor: “UIC‑l on hea­meel olla ILCAD‑i kor­ral­da­jaks juba kuuen­dat aas­tat jär­jest. Tege­mist on ainu­laad­se rah­vus­va­he­li­se ette­võt­mi­s­e­ga, mis kes­ken­dub ava­lik­ku­se tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le maantee/raudtee kok­ku­puu­te­punk­ti­des valit­se­va­test ohtu­dest. Kam­paa­nias osale­vad pal­jud rii­gid ja koos­töö­part­ne­rid eri­ne­va­test sek­to­ri­test üle kogu maa­il­ma. Ole­me tänu­li­kud kõi­gi­le kam­paa­niaga lii­tu­nud rii­ki­de­le, REFER-ile ja ette­kand­ja­te­le raud­tee- ja maan­tee­sek­to­rist ning eri­ne­va­test ins­ti­tut­sioo­ni­dest Bel­giast, Ees­tist, Prant­sus­maalt, Itaa­liast, Poolast, Por­tu­ga­list, Ühend­ku­ning­rii­gist ja Šveit­sist, kes üri­tu­se kor­da­mi­ne­kus­se panustavad.”

 

Info:
Tamo Vahe­mets
Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia
Juha­tu­se esi­mees – tegevjuht
TL: +372 50 45112
EM: tamo@operationlifesaver.eu

Täien­dav info:
UIC, Inter­na­tio­nal Union of Railways
16 rue Jean Rey; F‑75015 PARIS
Tel: + 33 1 44 49 20 91;
+ 33 1 44 49 20 52 ; + 33 1 44 49 21 33
E‑post: fonverne@uic.org
plaud@uic.org
decossart@uic.org

www.uic.org
www.ilcad.com

 

Kas tead­si­te, et?

 • UIC hin­nan­gul on maa­il­mas üle 600 000 raud­tee­üle­sõi­du ja –üle­käi­gu.
 • 2014. aas­tal Euroo­pa Raud­tee­ame­ti (ERA) poolt aval­da­tud ohu­tus­näi­ta­ja­te aru­an­dest http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Railway-Safety-Performance-Rep-2014.aspx: sel­gub, et Euroo­pa Liidu rii­ki­des asub 114 000 raudteeületuskohta.
 • Vii­ma­se viie aas­ta jook­sul on Euroo­pa raud­tee­üle­sõi­tu­de arv vähe­ne­nud 2%.
 • Iga päev huk­kub Euroo­pa Liidu raud­tee­üle­sõi­tu­del ja –käi­ku­del kesk­mi­selt üks ini­me­ne ning üks ini­me­ne saab tõsi­selt vigastada.
 • Raud­tee­üle­tus­kohta­des lei­dis aset 573 tõsis­te taga­jär­ge­de­ga õnne­tust, mil­le käi­gus huk­kus 369 ini­mest ja 339 said tõsi­selt vigastada.
 • Raud­tee­õn­ne­tus­te sta­tis­ti­lis­tes näi­ta­ja­test moo­dus­ta­vad huk­ku­nu­te­ga lõpp­e­nud õnne­tu­sed raud­tee­üle­tus­kohta­des 29%, samas kui maan­tee­õn­ne­tus­te sta­tis­ti­kas moo­dus­ta­vad need vaid 1%. Väi­ke prob­leem maan­tee­trans­por­di jaoks on see­ga tohu­tuks prob­lee­miks raud­tee­de­le. 1% liik­lusõn­ne­tus­tes huk­ku­nuid on 1% lii­ga pal­ju ja just see­tõt­tu ongi maan­tee- ja raud­tee­trans­por­di­or­ga­ni­sat­sioo­nid otsus­ta­nud oma jõud ühendada.
 • Pea kõik Euroo­pa raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­va­test õnne­tus­test leia­vad aset liik­lus­mär­ke ja mär­gu­an­deid eira­va­te liik­le­ja­te eba­õi­ge käi­tu­mise tõt­tu. Ena­mi­kel juh­tu­del ela­vad ja töö­ta­vad need ini­me­sed raud­tee­üle­tus­kohta­de läheduses.
 • Õnne­tu­sed võivad lõpp­e­da ron­gi­de maha­mi­ne­ku, raud­tee­töö­ta­ja­te ja ron­gi­sõit­ja­te sur­ma või tõsis­te vigas­tus­te­ga, põh­jus­ta­da trau­ma­järg­set stres­si ning pik­ki ja kulu­kaid vii­vi­tusi maan­tee­de ja raud­tee kasu­ta­ja­te­le, nagu ka kulu­kaid kah­jus­tusi raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri­le ja ‑vee­re­mi­le.
 • 90 km/h sõit­val ron­gil kulub oma kaa­lust sõl­tu­valt täie­likuks pea­tu­miseks kuni 1200 meet­rit, samas kui 100 km/h sõi­tev auto suu­dab pea­tu­da 80 meet­ri pärast.
 • Ron­gi kogu­kaal võib ron­gi tüü­bist ja rii­gist sõl­tu­valt ula­tu­da 130-st 6000 ton­ni­ni (kesk­mi­ne Euroo­pas kasu­ta­tav sõi­du­au­to kaa­lub üle 1 tonni).
 • Raud­tee­üle­sõi­tu­de kasu­ta­mi­ne on ohu­tu seni, kuni jär­gi­tak­se liik­lus­ees­kir­ju ja liiklusmärke.
 • Kas tead­si­te, et mit­me­tes rii­ki­des keh­tivad raud­tee­õle­sõi­tu­de mär­gu­an­ne­te eira­ja­te­le karis­tused? Raud­tee­üle­tus­kohta­del kasu­ta­tak­se nii foo­re, kii­rus­kaa­me­raid kui ka turvakaameraid.

 

Mär­kus toimetajatele:
ILCAD‑i alga­tust koor­di­nee­rib UIC ala­tes 2009. aas­ta­st, tehes koos­tööd üle­maa­ilm­se raud­tee­sek­toriga (CER, EIM) ja orga­ni­sat­sioo­ni­de­ga nagu Euroo­pa Trans­por­di­ohu­tuse Nõu­ko­gu (ETSC) ning Ope­ra­tion Life­sa­ver. Ette­võt­mise ees­mär­giks on juhti­da liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu raud­tee­üle­sõi­tu­del ja –käi­ku­del varit­se­va­te­le ohtudele.