Raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”

23–30.06.2014 viiak­se läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”, mis on suu­na­tud jalg­rat­tu­ri­te­le ja kõr­va­klap­pe kand­va­te­le jala­käi­ja­te­le.

“Sage­li on jalg­rat­tu­rid juhid, kes kasu­ta­vad eelis­õi­gust lii­ku­da kerg­liik­lus­tee­del unus­ta­des, et rat­tu­ri­na ei või üle­ta­da nad raud­teed mujal kui üle­sõi­du­ko­has,” ütles MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets, lisa­des, “et  mõis­ted üle­sõit ja üle­käik defi­nee­rivad suh­te­li­selt sel­ges­ti ootu­sed liik­le­ja­te käi­tu­mise­le. Üle­sõit on mõel­dud trans­por­di­va­hen­di­te­le, sh jalg­ra­tas­te­le, üle­käik aga ainult jala­käi­ja­te­le”.

Raud­tee üle­käi­gu­kohta­de ette pai­gal­da­tud nn tur­va­pii­re­te ees­märk on takis­ta­da raud­tee­le  rat­ta­ga sõit­mi­ne ja tule­ta­da ini­mes­te­le meel­de, et sise­ne­tak­se ohutsoo­ni, kus tuleb olla äär­mi­selt tähe­le­pa­ne­lik.

Kam­paa­nia üheks ees­mär­giks ongi rat­tu­ri­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­misel üle­käi­gu­ko­has tuleb rat­talt maha tul­la ja üle­ta­da raud­tee jala­käi­ja­na ratas käe­kõr­val.

Sama olu­list ees­mär­ki kan­nab ka kam­paa­nia tei­ne sõnum KLAPID PEASTLiik­le­ja­te­na  peaksi­me endale tead­vus­ta­ma, et kõr­va­klap­pi­de kand­misel liik­lu­ses hal­va­me me olu­li­se osa oma tähe­le­pa­nu­või­mest ümb­rit­se­va kesk­kon­na suh­tes, see aga suu­rendab ris­ki sat­tu­da oht­li­kes­se situat­sioon­des­se” ütles Vahe­mets

Sõl­tu­ma­ta sel­lest, kas raud­tee üle­ta­misel ollak­se jala­käi­ja või juht tuleb väl­ti­da mõt­teid muja­le vii­vaid tege­vu­si, näi­teks muu­si­ka kuu­la­mist kõr­va­klap­pi­dest ja mobiil­te­le­fo­ni­ga vest­le­mist. Tuleb olla 100% mõte­te­ga kohal. Lähe­ne­va ron­gi kor­ral aga hoi­du­da ohu­tus­se kau­gu­ses­se ja las­ta see läbi!

Kam­paa­nia viiak­se läbi koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti­ga, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga ning Maan­tee­ame­ti­ga

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets,
OLE juha­tu­se esi­mees — tegev­juht
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112


Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.