ILCAD 2015 — Võta aega, ära riski eluga!

Pres­si­tea­de

UIC ja TCDD kuu­lu­ta­vad 3. juu­nil 2015 Istanbu­lis Tür­gis väl­ja 7. Rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD

(Pariis, 2. juu­nil 2015)– 3. juu­nil toi­mub UIC, rah­vus­va­he­li­se raud­tee­ko­gu­kon­na ja pal­ju­de maan­tee­trans­por­di sek­to­ri part­ne­ri­te ning rah­vus­va­he­lis­te orga­ni­sat­sioo­ni­de osa­võ­tul 7 Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD: www.ilcad.org).

Sar­na­selt eel­mis­te­le aas­ta­te­le osa­leb sel­les üle­maa­ilm­ses ette­võt­mis­es pal­ju rii­ke ja üri­tus leiab kajas­ta­mist vee­bi­leh­te­del ning sot­siaal­mee­dias. 3. juu­nil ja lähi­päe­va­del toi­mub ka roh­kelt raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le pühen­da­tud üri­tusi. ILCAD‑i part­ne­rid kes­ken­du­vad küll raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tuse­le, kuid tähe­le­pa­nu pöö­ra­tak­se ka sel­lis­te­le tee­ma­de­le nagu keela­tud kohas raud­tee üle­ta­mi­ne ja rei­si­plat­vormi­de ohutus.

Igal aas­tal valivad ILCAD‑i part­ne­rid konk­reet­se sihtrüh­ma, kelle­le ohu­tus­kam­paa­nia suu­na­tak­se ning käes­ole­val aas­tal on sihtrüh­maks jala­käi­jad ja jalgratturid.

Pea kõik raud­tee­üle­sõi­tu­del juh­tu­vad õnne­tu­sed on tin­gi­tud teis­te liik­le­ja­te käi­tu­mi­sest ja üha enam neist toi­mub jala­käi­ja­te ja jalg­rat­tu­ri­te süül. Liik­lus­ees­kir­ja­de eira­mi­ne, tähe­le­pa­nu haju­mi­ne, har­ju­mu­sed, hirm koo­li, töö­le või kok­ku­le­pi­tud koh­tu­mise­le hili­ne­mise ees ja tead­ma­tus ris­ki­de osas – kõik need võivad olla õnne­tus­te juh­tu­mise põh­ju­seks. Ohu­tuse­le tähe­le­pa­nu mit­te­o­su­ta­mi­ne toob kaa­sa üle­sõi­tu­de kasu­ta­ja­te hoo­le­tu käi­tu­mise, mis oma­kor­da võib lõpp­e­da tõsis­te vigas­tus­te või koguni sur­ma­ga. Sel­li­selt käi­tu­vad ini­me­sed võivad ohtu sea­da ka teis­te elud, olgu tege­mist siis kaas­rei­si­ja­te­ga auto­des, raud­tee­töö­ta­ja­te või rongireisijatega.

Jala­käi­jad, kes kii­rus­ta­vad raud­tee­üle­sõi­tu­del aja kok­ku­hoid­miseks tõk­ke­puu­de alt või ümbert läbi või jalg­rat­tu­rid, kes tõk­ke­puu­de vahelt reeg­leid eira­tes läbi kii­rus­ta­vad lase­vad vahel küll esi­m­ese ron­gi möö­da, kuid nad ei oska ooda­ta vas­tas­suu­nast lähe­ne­vat ron­gi ning õnne­tus ongi käes.

Liik­lus­ees­kir­ja reeg­leid ja või­ma­lik­ke ohte eira­va­te jala­käi­ja­te ja rat­tu­ri­te tead­lik­ku­se suu­ren­da­miseks lõi­me me ühe­mi­nu­ti­li­se videok­li­pi ja kam­paa­ni­a­pla­ka­tid. Pla­ka­tid on kujun­da­tud jala­käi­ja­id ja jalg­rat­tu­reid sil­mas pida­des, kuid toi­mivad meel­de­tu­le­tu­se­na häs­ti ka teis­te kii­rus­ta­va­te liik­le­ja­te puhul, kel­le tähe­le­pa­nu on haju­nud tänu mood­sa teh­no­loo­gia (mobiil­te­le­fo­nid, kõr­vakla­pid, GPS-sead­med jne) kasu­ta­mise­le ja kes on kii­re elu­tem­po tõt­tu pide­vas stres­sis. Tege­mist on ini­mes­te­ga, kes ei jär­gi liik­lus­mär­ke ja üle­ta­vad mõt­te­tuid ris­ke võt­tes raud­teed vil­ku­va foo­ri­tu­le­ga või koguni siis, kui üle­sõi­du tõk­ke­puud on ron­gi saa­bu­miseks alla lastud.

Sel­list sot­siaal­set näh­tust võib täna­päe­val koha­ta üle kogu maa­il­ma. Uute teh­no­loo­gia­te tule­ku­ga seo­tud pea­komp­lek­ti­de või kõr­va­klap­pi­de kand­mi­sest tin­gi­tud raud­tee­üle­sõi­du­õn­ne­tus­te arv näi­tab kas­vu­ten­dent­si pal­ju­des riikides.

Meie enne­tus­sõ­num 2015. aas­ta kam­paa­niaks „Võta aega, ära ris­ki elu­ga!” on mõel­dud kõi­gi­le. Mida on väärt üks minut ter­ve elu kontekstis?

 

 

 

Kas tead­si­te, et?

Nagu igal aas­tal, algab üle­maa­ilm­ne ohu­tus­päev meie part­ne­ri kor­ral­da­tud rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si­ga. Sel­le aas­ta 3. juu­nil võõ­rus­tab meid Tür­gi Raud­tee (TCDD) Istanbu­lis, võr­ra­tus Hay­dar­paṣa raud­tee­jaa­ma­hoo­nes Istanbu­li Aasias­se jää­vas osas.

Eel­ne­va­tel aas­ta­tel on üri­tu­sed toimunud:

  • 2009. aas­tal Euroo­pa Komis­jo­nis Brüsselis
  • 2010. aas­tal Euroo­pa Komis­jo­nis Brüs­se­lis ja INF­RA­BEL-is Belgias
  • 2011. aas­tal PKP PLK‑s Vars­sa­vis, Poolas
  • 2012. aas­tal RFF-is Parii­sis, Prantsusmaal
  • 2013. aas­tal UNECE‑s Gen­fis, Šveitsis
  • 2014. aas­tal REFER-is Lissa­bo­nis, Portugalis

Eel­misel aas­tal osa­les kam­paa­nias 43 riiki.

Uued osa­le­jad 2015. aas­tal: Jaa­pa­ni JR East ja JR West raudteed

Pisut sta­tis­ti­kat:

  • 2012. aas­tal oli maa­il­mas umbes 600 000 raud­tee­üle­sõi­tu, Euroo­pas oli neid 114 000
  • Euroo­pa Raud­tee­ame­ti ohu­tus­aru­an­de (2010–2012) www.era.europa.eu jär­gi lõpe­vad sur­ma­juh­tu­mi­te­ga 29% raud­tee­õn­ne­tus­test ja 1% maan­tee­õn­ne­tus­test. Raud­tee­üle­sõi­tu­del huk­ku­nu­test moo­dus­ta­vad jala­käi­jad 40%.

Käi­tu­mis­ju­hi­sed liik­le­ja­te­le (kut­se­lis­te­le auto­juhti­de­le, moo­tor­sõi­du­ki­juhti­de­le jne) ja jala­käi­ja­te­le ning jalg­rat­tu­ri­te­le, mis on mõel­dud nen­de tead­lik­ku­se tõst­miseks raud­tee­üle­sõi­tu­del, nen­de ümb­ru­ses, raud­tee­del ja raud­tee­jaama­des varit­se­va­test ohtu­dest, leiab siit:

 

Pressikontakt:

decossart@uic.org või
fonverne@uic.org

Rohkem infot:

www.ilcad.org
www.facebook.com/ilcad
twitter.com/#!/ilcad