Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Raudteel viibimine keelatud”

25.04–01.05.2016 viiak­se Ees­tis läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Raud­teel vii­bi­mi­ne keela­tud”. Kam­paa­niaga tule­ta­tak­se meel­de, et raud­teed võib üle­ta­da ainult sel­leks ette­näh­tud kohas ning raud­teel käi­mi­ne ja vaba aja veet­mi­ne on oht­lik ning see­tõt­tu ka sea­du­se­ga keela­tud. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti, Maan­tee­ame­ti ja Pääs­te­ame­ti­ga.

„Soo­vi­me, et ini­me­sed teek­sid tur­va­li­si vali­kuid “, sel­gi­tas MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. “kuid kah­juks seavad ini­me­sed sage­li raud­teel vii­bi­des oma elu ohu­tu. Seda kin­ni­tab nii traa­gi­li­selt lõpp­e­nud õnne­tus­te sta­tis­ti­ka kui ka aja­kir­jan­duses ning sot­siaal­mee­dias levivad pil­did raud­teel posee­ri­va­test ini­mes­test”.

„Kam­paa­nia ees­mär­giks on anda ini­mes­te­le sel­ge sõnum, et raud­teel jalu­ta­mi­ne, män­gi­mi­ne ja vaba aja veet­mi­ne on keela­tud.  Raud­tee on sea­du­se mõis­tes era­maa, mil­lel vii­bi­miseks tuleb taot­le­da luba sel­le val­da­jalt” mär­kis Vahe­mets.

“Ini­me­sed küll teavad, et rong tuleb ala­ti läbi läbi las­ta, kuid asja­olu, et  raud­teel vii­bi­mi­ne on sea­du­se­ga keela­tud, tuleb nei­le sage­li ülla­tu­se­na. Näi­teks võib raud­teel sel­leks mit­teet­te­näh­tud kohas vii­bi­mise eest karis­ta­da rahatrah­vi­ga kuni 50 trah­vi­ühi­kut (Raud­tee­sea­dus §81).  Sel­li­ne kõr­ge trah­vi­määr on mõel­dud eelkõi­ge ini­mes­te­le, kes oma käi­tu­mi­se­ga eira­vad keh­tes­ta­tud ohu­tus­nõu­de­id — seavad ohtu enda elu ning anna­vad ees­ku­ju oma käi­tu­mi­se­ga ka teis­te­le. 
Sel­lest tule­ne­valt laien­da­si­me oma kam­paa­niat sõnu­mi­ga “Raud­teel pil­dis­ta­mi­ne keela­tud”. Loo­da­me, et tea­vi­tus­töö tule­mu­se­na suu­re­neb ini­mes­te tead­lik­kus, mis oma­kor­da aitab ini­mes­tel teha tur­va­li­si vali­kuid” lisas Vahe­mets

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti (TJA) trans­por­di­tee­nis­tuse juha­ta­ja Hei­go Saa­re sõnul tuleb raud­teed üle­ta­des ning sel­le vahe­tus lähe­duses lii­gel­des kogu tähe­le­pa­nu tead­li­kult suu­na­ta enda ümber toi­mu­va­le. Nii­sa­ma olu­li­ne on raud­tee üle­ta­mis­kohta­de ja seal­se­te lii­ku­mis­tee­de ohu­tuse taga­mi­ne, et muu­hul­gas välis­ta­da ini­mes­te sat­tu­mist raud­tee­le sel­leks mit­te-ette­näh­tud kohta­des. TJA on kaar­dis­ta­nud nö ise­tek­ke­li­sed raud­tee­üle­tus­ko­had üle Ees­ti, et lei­da koos­töös raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri-ette­võt­ja­te ja koha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga lahen­dusi oht­li­ke kohta­de vähen­da­mise­le. Ümb­rit­sev kesk­kond ja liik­le­ja­te har­ju­mu­sed ning lii­ku­mis­tee­kon­nad on pide­vas muu­tu­mises, see­pä­rast on olu­li­ne, et ka raud­teest tule­nev oht ei jääks kuna­gi tähe­le­pa­nu­ta.  „Raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu­ga koht ja seal lii­gel­des tuleb ran­gelt kin­ni pida­da ohu­tus­reeg­li­test. Iga­su­gu­ne mee­la­hu­tus­lik tege­vus raud­teel — olgu sel­leks pil­dis­ta­mi­ne, fil­mi­mi­ne, män­gi­mi­ne või mida­gi muud sar­nast — on oht­lik ja luba­ma­tu. Õnne­tu­sed raud­teel on sage­li väga traa­gi­lis­te taga­jär­ge­de­ga ja puu­du­ta­vad lisaks otses­te­le kan­na­ta­nu­te­le ka tei­si osa­poo­li ning ühis­kon­da laie­malt.  Raud­teeo­hu­tus­ala­sed tege­vu­sed on jät­ku­valt TJA priori­tee­diks, hin­da­me OLE panust siin­juu­res kõr­gelt,“  lisas Hei­go Saa­re.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la raa­mes pai­gal­da­tak­se lin­na­ruu­mi kam­paa­nia pla­ka­tid, kau­ban­dus­kes­kus­tes edas­ta­tak­se ohu­tusklip­pe ning koo­li­des viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi.

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la tip­psünd­mu­seks on 26. april­lil kell 14.00 Tal­lin­nas, res­to­ra­nis Tõllakuur/Kaval Ant­su talu, kor­ral­da­tav tänusünd­mus “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2016”, kus Ees­ti Vaba­rii­gi sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur tun­nus­tab tub­li­maid raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne.


Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esi­mees – tegev­juht
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.

Kampaania digiekraan

RON 2013 / 10sec / 30MB / .mp4