Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

PRESSITEADE

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas.

Aja­va­he­mi­kus 15.–26. det­sem­ber viib OLE läbi tra­dit­sioo­ni­li­se jõu­lu­kam­paa­nia „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“ Kam­paa­nia toi­mub kol­me­teist­küm­nen­dat kor­da.

OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ütles, et “raud­tee ja ron­gid on meie liik­lus­kesk­kon­na lahu­ta­ma­tuks osaks. Raud­tee üle­ta­mi­ne on ala­ti seo­tud suu­re ris­kiga.”

“Raud­tee üle­ta­misel on tõe­näo­sus ron­gi­ga koh­tu­da kor­da­des väik­sem kui maan­tee­rist­mi­kul tei­se liik­lus­va­hen­di­ga. Võib möö­du­da päe­vi või ise­gi näda­laid, mil meil õnnes­tub raud­tee üle­ta­da ilma ron­gi näge­ma­ta. Sel moel kuju­neb raud­tee üle­ta­mi­ne näi­li­selt rutiin­seks ja tur­va­li­seks tege­vu­seks. Siis­ki tuleb raud­tee üle­ta­misel endale ala­ti meel­de tule­ta­da, et rong ei saa kii­res­ti pea­tu­da ega manööv­reid soo­ri­ta­da, ses­tap tuleb meil tur­va­li­selt koju jõud­miseks rong liht­salt läbi las­ta” lisas Vahe­mets sel­gi­ta­des ohtus­kam­paa­nia läbi­vii­mist.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Hei­go Saa­re sõnul toi­mus raud­teel lõpp­e­val aas­tal küll vara­sema­ga võr­rel­des vähem ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga õnne­tusi, kuid jät­ku­valt on mure­ko­haks liik­le­ja­te tähe­le­pa­ne­ma­tus ning raud­tee­ga seo­tud ohtu­de ala­hin­da­mi­ne. „Meie  pea­mi­ne sõnum on, et raud­teed üle­ta­des tuleb suu­na­ta kogu tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ja eemal­da­da kõik sega­vad fak­to­rid nagu nuti­sead­med ja kõr­vakla­pid. Eral­di rõhu­tan siin­juu­res ohu­tus­nõue­te jär­gi­mise vaja­lik­kust jalg­rat­tu­ri­te ja ATV-ga liik­le­ja­te puhul, vii­ma­sel ajal on nen­de­ga seo­tud juh­tu­mid sage­ne­nud. Prob­leemi­de lahen­da­miseks on koos­töös ette­võt­ja­te­ga olu­li­selt paren­da­nud üle­sõi­tu­de ja üle­käi­ku­de tur­va­va­rus­ta­tust. Lisaks on TJA tei­nud hul­ga­li­selt ette­pa­ne­kuid arves­ta­da juba maa­kon­na­pla­nee­rin­gu tasan­dil raud­tee­üle­tus­kohta­de raja­miseks vaja­li­ku ja sobi­va maa-ala reser­vee­ri­miseks, võt­tes arves­se näi­ta­ja­id nagu ligi­pää­se­ta­vus, näh­ta­vus ja kasu­ta­ta­vus. Ette­pa­ne­ku­te alu­seks oli eba­sea­dus­li­ke raud­tee­üle­tus­kohta­de kaar­dis­ta­mise uuring. Uuel aas­tal saa­vad raud­teeo­hu­tuse tee­mad suurt tähe­le­pa­nu uues liik­lus­ohu­tus­prog­ram­mis ning koos­töös Maan­tee­ame­ti­ga ana­lüü­si­tak­se uusi või­ma­lu­si raud­tee­üle­tus­kohta­de veel­gi ohu­tu­maks muut­miseks.“

PPA juh­tiv­kor­ra­kait­se­amet­ni­ku Kal­mer Tiker­pe sõnul on aas­ta­te­ga ron­gid muu­tu­nud kii­re­maks ja vaik­se­maks, mis­tõt­tu mär­ka­vad tei­sed liik­le­jad neid vähem. “Enne raud­tee üle­ta­mist peab jala­käi­ja kat­kes­ta­ma kõr­va­li­sed tege­vu­sed, võt­ma kapuut­si peast, kõr­vakla­pid kõr­vast ning veen­du­ma, et üle­käik on vaba. Ei saa eel­da­da, et ron­gi vile­de ja pasu­na­koo­ri kuu­leb ka kõr­va­klap­pe kan­des.” Tiker­pe tule­tas meel­de, et raud­tee­foo­ri puna­ne tuli keelab sar­na­selt sõi­du­tee fooriga tee üle­ta­mise.“Kui­gi me või­me ron­gi juba kau­gelt näha, ei pruu­gi me sel­le kii­rust õiges­ti hin­na­ta ning siis, kui me juba ole­me eksi­nud, pole või­ma­lik ron­gi sekun­di­te­ga pea­ta­da. Valel ajal raud­tee üle­ta­mi­ne või selle­le kõn­di­mi­ne võib lõpp­e­da sur­ma­ga.”

Väl­ja­töö­ta­tud rek­laam­ma­ter­ja­lid tule­ta­vad meel­de, et tur­va­li­selt koju jõud­miseks tuleb enne raud­tee üle­ta­mist loo­bu­da kõr­valis­test tege­vus­test. Veen­du­da, et ron­gi ei tule või lähe­nev rong ohu­tus­pii­re­te taga läbi las­ta.

Kam­paa­niat toe­ta­vad: Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, Maan­tee­amet, Pääs­te­amet

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:

Tamo Vahe­mets
OLE juha­tu­se esi­mees – tegev­juht
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112
www.ole.ee

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.

Kampaania video

Lae alla

Video / 10sec / ~17MB / .mp4