Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Punane on Punane”

24.04.2017 algab tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab käes­ole­val aas­tal sõnu­mit „Puna­ne on Puna­ne”. Kam­paa­niaga tule­ta­tak­se meel­de, et raud­tee­foo­ris põlev puna­ne tuli on võrd­väär­ne täna­va­foo­ri puna­se tule­ga.

Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE).

„Soo­vi­me, et raud­tee üle­ta­mi­ne ei lõppeks traa­gi­li­selt “, ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets lisa­des, et “kah­juks on raud­tee­üle­sõi­du­kohta­del üsna tava­li­ne pilt, kus puna­se foo­ri­tu­le süt­ti­des jät­ka­vad liik­le­jad raud­tee üle­ta­mist, sea­des sel moel ohtu nii ise­en­da kui ka kaas­liik­le­ja­te elu”.

Nähes punast foo­ri­tuld täna­va­tel lii­gel­des on loo­mu­lik, et pea­tu­tak­se ja ooda­tak­se luba­va foo­ri­tu­le süt­ti­mist, siis raud­tee­üle­tus­ko­hal põle­vat foo­ri­tuld sage­li eira­tak­se, nii auto­ju­hi­de kui ka jala­käi­ja­te poolt.

360° pano­raam­fo­to Laag­ri üle­sõi­dult / 16.04.2017

Vaa­ta eral­di aknas


Raud­tee üle­ta­mi­ne on oma ole­mu­selt juba ris­kant­ne tege­vus ning see­pä­rast kasu­ta­tak­se raud­tee­foo­ris lisaks kahe­le puna­se­le vil­ku­va­le foo­ri­tule­le ka heli­sig­naa­li. Tihe­da­ma liik­lu­se­ga raud­tee­üle­sõi­du­kohta­de­le on pai­gal­da­tud täien­da­va ohu­tus­meet­me­na ka tõk­ke­puu.

Ees­tis sõi­de­tak­se igal aas­tal maha küm­neid tõk­ke­puid. Tõk­ke­puu­de maha­sõit­mi­ne on või­ma­lik ainult juhul kui liik­le­ja eira­tes punast foo­ri­tuld jät­kab raud­tee üle­ta­mist. Tõk­ke­puu­de maha­sõit­mi­s­e­ga muu­de­tak­se aga oma­kor­da har­ju­mus­pä­rast liik­lus­kor­ral­dust ning vähen­da­dak­se olu­li­se ohu­tus­ala­se infor­mat­sioo­ni edas­ta­mist teis­te­le liik­le­ja­te­le.

Raud­tee­üle­sõi­dul puna­se tule süt­ti­des pea­tu, lase rong läbi ja pärast punas­te foo­ri­tu­le­de kus­tu­mist üle­ta raud­tee tur­va­li­selt.

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal kes­tab kuni 30.aprillini

Raud­teeo­hu­tus­nä­da­la tip­psünd­mu­seks on 26. april­lil toi­muv tänusünd­mus “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2017”, kus Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas tun­nus­tab tub­li­maid raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne.

 

Täien­dav info:
Tamo Vahe­mets,
OLE juha­tu­se esi­mees – tegev­juht
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.