Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2017 tunnustati raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

26.04.2017 toi­mus Ener­gia Avas­tus­kes­ku­ses tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2017.
Tänusünd­mu­sel tun­nus­tas  Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas orga­ni­sat­sioo­ne ja vaba­taht­lik­ke tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse valdkonnas. 

Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu 2017“ lau­reaa­diks on Digiekraa­nid OÜ. 

“Digiekraa­nid OÜ on aas­ta­id olnud OLE-le heaks koos­töö­part­ne­riks. Digiekraa­nid OÜ toel levivad raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia­te sõnu­mid digiekraa­ni­del üle Ees­ti. Kui­gi tege­mist äri­ühin­gu­ga, siis nen­de soov suu­ren­da­da ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ris­ki­dest olnud mär­ki­mis­väär­ne. Nad on ise näi­da­nud üles init­sia­tiivi ja soo­vi osa­le­da aktiiv­selt raud­teeo­hu­tus­ala­ses enn­ne­tus­töös” ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets

Tee­ne­te­mär­gid pro­fes­sio­naal­se tege­vu­se eest vald­kon­nas pälvisid:

  • Indrek Ints  – Päästeamet
  • Karin Uibo – Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet, Lää­ne prefektuur
  • Bir­git Vahe­mets – Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia
  • Tam­bet Õun – EVR Car­go AS
  • Jaak Saard – Maanteeamet

Parim esit­le­ja 2017 tun­nus­tuse päl­vis Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti Ida pre­fek­tuu­ri vanem­kor­ra­kait­se­amet­nik Anne­la Floren.

Tänu­mee­ne­ga OLE Men­tor tun­nusta­ti pika­aja­li­se raud­teeo­hu­tus­ala­ses enne­tus­te­ge­vu­ses vaba­taht­li­ku­na osa­le­mise eest Mal­le Hermanson’i ja Mar­ju Tamsalu

Täien­da­valt anti üle ca 50 tänu­kir­ja nii era- kui jurii­di­lis­te­le isikutele.

Tun­nus­tuse Kuld­ne tõk­ke­puu on vara­se­ma­tel aas­ta­tel päl­vi­nud Tal­lin­na Lin­na­va­lit­sus, Lii­vi­ka Juk­saar, Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS, Tar­mo Mii­lits, Lää­ne-Ees­ti Pääs­te­kes­kus, Järva­maa pääs­te­osa­kond, And­rei Sozi­nov, Marek Lind­maa, JCDecaux Ees­ti OÜ, Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osa­kond, Kai Kuus­pa­lu ja Dago Antov

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahemets

OLE juha­tu­se esimees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS EVR Car­go, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.


F©tod Ain Saare