Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes

TJA pres­si­tea­de
15.02.2018

2017. aas­tal toi­mus kok­ku 22 raud­tee­õn­ne­tust, mil­le­st 10 olid moo­tor­sõi­du­ki ja ron­gi kok­ku­põr­ked ja 12 otsa­sõi­dud raud­teel vii­bi­nud ini­me­se­le. Õnne­tus­tes sai vigas­ta­da 4 ja huk­kus 13 ini­mest.  Võr­rel­des 2016. aas­ta­ga (13 õnne­tust, 7 vigas­ta­tut, 1 huk­ku­nu) on nii õnne­tus­te koguarv kui ka vigas­ta­tu­te ning huk­ku­nu­te arv kahet­sus­väär­selt tõus­nud. Õnne­tus­te pea­miseks põh­ju­seks on liik­le­ja­te hoo­le­tus ning liik­lus- ja ohu­tus­reeg­leid eirav käi­tu­mi­ne.

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA) teeb kõi­ki­de õnne­tus­te asjaolu­de väl­ja­sel­gi­ta­miseks koos­tööd raud­tee-ette­võ­te­te ning Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga, et jõu­da iga juh­tu­mi põh­jus­te­ni. Juhul, kui õnne­tus on toi­mu­nud raud­tee üle­sõi­du- või üle­käi­gu­ko­hal, kont­rol­li­tak­se põh­ja­li­kult üle­tus­ko­ha teh­ni­list ohu­tust, et veen­du­da raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri nõue­te­le vas­ta­vu­ses (kor­rekt­ne mär­gis­tus ja muud liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­did, näh­ta­vus). Õnne­tus­juh­tu­mi­te ana­lüüs näi­tab, et üks­ki 2017. aas­ta õnne­tus ei ole põh­jus­ta­tud inf­ra­struk­tuu­ri või vee­re­mi teh­ni­li­sest rik­kest, vaid liik­le­ja hoo­le­tu­sest ning reeg­li­te rik­ku­mi­sest Jät­ku­valt on pal­ju õnne­tus­juh­tu­meid, mis leia­vad aset  ini­mes­te vii­bi­mise tõt­tu raud­teel sel­leks mit­te ette­näh­tud kohas. 2017. aas­ta õnne­tus­te kogu­ar­vu on tõst­nud ka raud­tee­töö­del toi­mu­nud ron­gi kok­ku­põr­ked töö­ma­si­na­ga.

TJA paneb ini­mes­te­le süda­me­le, et raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu­ga piir­kond ja seal lii­gel­des tuleb olla eri­li­selt tähe­le­pa­ne­lik ning jär­gi­da iga­ti liik­lus­reeg­leid. Vane­ma­tel soo­vi­ta­me oma las­te­le pide­valt rää­ki­da raud­tee­ga seo­tud ohtu­dest ning liik­lus­reeg­li­test.

Kui liik­led raud­teel sõi­du­ki­ju­hi, jala­käi­ja või jalg­rat­tu­ri­na, siis pea mee­les:

 • raud­tee on oht­lik piir­kond juhul, kui eira­tak­se liik­lus­ees­kir­ja nõu­de­id
 • raud­tee üle­ta­misel ole eri­ti tähe­le­pa­ne­lik ja eemal­da kõik sega­jad (kõr­vakla­pid, nuti­sead­med jms)
 • nähes või kuul­des lähe­ne­vat raud­tee­sõi­du­kit, anna selle­le ala­ti teed
 • jär­gi liik­lus­mär­ke, heli- ja val­gus­sig­naa­le, tõk­ke­puu asen­dit ja regu­lee­ri­ja kor­ral­dusi

Raud­teed ei tohi üle­ta­da:

 • väl­jas­pool üle­käi­gu- või üle­sõi­du­koh­ta
 • foo­ri keela­va tule­ga sõl­tu­ma­ta tõk­ke­puu ole­masolust või asen­dist
 • sul­gu­va, sule­tud või ava­ne­va tõk­ke­puu kor­ral sõl­tu­ma­ta foo­ri­tu­le­dest
 • regu­lee­ri­ja keela­va mär­gu­an­de kor­ral
 • vii­vi­ta­des

Hal­va näh­ta­vu­se (nt pime­dal ajal, tihe­da saju, pimes­ta­va päi­ke­se­ga) ning libe­da­ga tuleb raud­tee üle­ta­misel olla eri­li­selt tähe­le­pa­ne­lik. Auto­ju­hid pea­vad libe­da­ga arves­ta­ma sõi­du­ki pike­mat pidur­dus­tee­kon­da ning alus­ta­ma tava­pä­ra­sest varem sõi­du­ki kii­ru­se vähen­da­mist enne üle­sõi­tu.

Mee­les­pea raud­teel liik­le­miseks on kät­te­saa­dav TJA kodu­le­helt: https://www.tja.ee/et/valdkonnad/onnetused-ja-statistika

 

Lis­a­in­fo:
Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn

Juhtumid kokku 2018 (I‑IV kvartal)

Juh­tu­meid 32
Vigas­ta­tuid 17
Huk­ku­nuid 13

Graafik — andmed kokku, aastatel 2005–2018
 • Juh­tu­mid
 • Vigas­ta­tud
 • Huk­ku­nud

Juhtumid kvartalite lõikes

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2018

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2018

 

Juh­tu­mid kok­ku 2018

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2017

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2017

 

Juh­tu­mid kok­ku 2017

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2016

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2016

 

Juh­tu­mid kok­ku 2016

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2015

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2015

 

Juh­tu­mid kok­ku 2015

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2014

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2014

 

Juh­tu­mid kok­ku 2014

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2013

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2013

 

Juh­tu­mid kok­ku 2013

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2012

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2012

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2011

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2011

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2010

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2010

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2009

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2009

 

Otsa­sõi­dud raud­tee­töö­ta­ja­te­le 2009

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2008

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2008

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2007

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2007

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2006

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2006

Kok­ku­põr­ked üle­sõi­tu­del 2005

 

Otsa­sõi­dud jala­käiate­le 2005