Algava kooliaasta eel tuleb lastele raudtee ületamise reeglid meelde tuletada

TJA pres­si­tea­de
30.08.2018

Pea­gi algab uus koo­li­aas­ta ja pal­jud lap­sed lii­gu­vad koo­li, kodu ja hobi­kohta­de vahel ron­gi­ga. Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA) soo­vi­tab vane­ma­tel ja õpe­ta­ja­tel las­te­le rää­ki­da raud­tee­ga seo­tud ohtu­dest ning raud­tee ohu­tu üle­ta­mise reeg­li­test. Raud­teel toi­mu­va­te õnne­tus­te pea­miseks põh­ju­seks on tähe­le­pa­ne­ma­tus ja hoo­le­tus, mida sage­li või­mendab nuti­sead­me­te ja kõr­va­klap­pi­de kasu­ta­mi­ne. Lisaks tuleb tea­da, kui­das jalg­rat­ta­ga raud­teed üle­ta­da.

Raud­teed üle­ta­des pea mee­les:

  • Raud­tee üle­ta­misel ole eri­ti tähe­le­pa­ne­lik ja eemal­da kõik sega­jad (kõr­vakla­pid, nuti­sead­med jms)
  • Nähes või kuul­des lähe­ne­vat raud­tee­sõi­du­kit, anna selle­le ala­ti teed
  • Arves­ta liik­lus­mär­ke, heli- ja val­gus­sig­naa­le, tõk­ke­puu asen­dit ja regu­lee­ri­ja kor­ral­dusi

Jala­käi­ja mee­les­pea:

  • Raud­teed üle­ta vaid sel­leks ette­näh­tud üle­käi­gu­kohta­des
  • Raud­tee lähi­ümb­ru­ses vii­bi vaid raud­tee üle­ta­miseks ja rei­si­ron­gi­le minekuks või sel­lelt tulekuks
  • Raud­tee ning sel­le ümb­rus pole sobiv koht jalu­ta­miseks, spor­ti­miseks, män­gi­miseks või muul moel vaba aja veet­miseks

Jalg­rat­tu­ri mee­les­pea:

  • Raud­teed üle­ta­des pea­tu enne raud­tee­üle­käi­gu- või üle­sõi­du­koh­ta
  • Tule rat­talt maha
  • Veen­du vaa­da­tes ja kuu­la­tes, et lähe­ne­mas pole raud­tee­sõi­du­kit
  • Mine jalg­ra­tast lüka­tes läbi sel­leks ette­näh­tud tõke­test

TJA paneb ini­mes­te­le süda­me­le, et raud­tee on kõr­gen­da­tud ohu­ga piir­kond ja sel­le üle­ta­mi­ne on luba­tud üks­nes üles­käi­gu- ja üle­sõi­du­kohta­del. Ohtu­de ja õnne­tus­te väl­ti­miseks tuleb vaa­da­ta, kuu­la­ta ja olla tähe­le­pa­ne­lik.


Lis­a­in­fo:

Anu Võl­ma
Ava­li­ke suhe­te peaspet­sia­list
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet
Sõle 23A, 10614 Tal­linn