Õnnetusjuhtum Kulna raudteeületuskohal Harjumaal 20. veebruaril 2018

Kokkuvõte

Tal­linn, 11. oktoo­ber 2018 

  1. Veok Sca­nia koos tur­ba­ga laa­di­tud pool­haa­gi­se­ga Kra­ker sõi­tis Har­ju­maal Rii­si­pe­re – Tal­linn rei­si­ron­gi nr 0522 ette auto­maat­selt sea­dis­ta­ma­ta pas­siiv­sel asu­la­vä­lisel Kul­na raud­tee­üle­tus­ko­hal tei­si­päe­val, 20. veebruaril 2018 kell 08:29. GPS-koor­di­naa­did on 59˚17’8,7’’ N ja 24˚21’9,7’’ E. 
  2. Veok sõi­tis aeg­la­selt val­gel ajal kin­ni­sõi­de­tud lume­ga ja liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­te­ga varus­ta­tud teel kuni vahe­tult üle­sõi­du­ko­ha eel libe­dus­tõr­je järg­selt teeolu­de para­ne­des, kii­re­ne­valt õhu­ke­ses, normi­de­le vas­ta­vas lume ja klo­rii­di segus kok­ku­põr­ke­ni ron­gi­ga. 
  3. Auto põr­kus kok­ku 3‑vagunilise Stad­ler Flirt elekt­ri­ron­gi peas asu­va juht­va­gu­ni­ga, mil­le tule­mu­se­na läks rong röö­bas­telt maha. Röö­bas­te­le jäi ron­gi vii­ma­ne alus­van­ker. 
  4. Tõsi­se­maid keha­vi­gas­tusi sai auto­juht, ker­ge­maid keha­vi­gas­tusi 2 raud­teelast ja 6 rei­si­jat. Auto ja pool­haa­gis muu­tusid vra­kiks. Ron­gi­koos­sei­sul said kah­jus­ta­tud alus­vank­rid, auto­maat­si­dur, veo­moo­tor ja kõik kolm vagu­nit defor­mat­sioo­ni­de ning krii­mus­tus­te­na. Kah­jus­ta­da sai raud­tee­üle­sõi­du­koht koos röö­bas­tee­ga. 
  5. Ron­gi­liik­lus pea­ta­ti 52 tun­niks ja 36 minu­tiks. Käi­gust jäi ära 54 ron­gi. Rei­si­liik­lus asen­da­ti bus­si­de­ga. 
  6. Õnne­tu­se otse­seks põh­ju­seks on inim­lik eksi­mus, kus medit­sii­ni­li­selt kind­laks teh­tud joo­be­sei­sun­dis auto­juht ei suut­nud tähe­le­pa­nu õige­aeg­selt lähe­ne­va­le ron­gi­le ümber lüli­ta­da ning sõi­tis kok­ku­põr­kes­se ron­gi­ga. 
  7. Raud­tee­vee­re­mi juhi töö­har­ju­mu­sed ja vilu­mu­sed olid päde­vad. Tema tege­vu­sed üle­sõi­du­ko­ha­le lähe­ne­des olid kor­rekt­sed ja ees­kir­ja­de koha­sed. Üle­sõi­du­koht on varus­ta­tud liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­te­ga, mil­le jär­gi­mi­ne tagab liik­lu­se ohu­tuse. Õnne­tus­juh­tu­mil puu­du­vad alus­põh­ju­sed. 
  8. Puu­du­vad põh­jus­li­kud seo­sed õnne­tus­juh­tu­mi toi­mu­mise ja ohu­tus­juh­ti­mise süs­tee­mi ning õigus­li­ke regu­lat­sioo­ni­de raken­da­mi­se­ga. Õnne­tus­juh­tu­mi ole­mus­li­kud põh­ju­sed puu­du­vad. 
  9. Liik­lus­ohu­tuse suu­ren­da­miseks on juurd­lus­aru­an­de lõpus esi­ta­tud soo­vi­tu­sed üle­sõi­du­ko­ha auto­maat­se foo­ri­sig­na­li­sat­sioo­ni­ga aktiiv­seks üle­sõi­du­ko­haks sea­dis­ta­miseks, raud­tee­üle­tus­ko­ha üle­vaa­tu­se komis­jo­ni voli­tus­te suu­ren­da­miseks, raud­teeinf­ra­struk­tuu­ri-ette­võt­te doku­men­di­hal­duse kor­ras­ta­miseks ja täien­da­va­te liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­te pai­gal­da­miseks. 
  10. Ohu­tus­juurd­lu­se Kes­ku­se Kul­na raud­tee­üle­tus­ko­ha õnne­tus­juh­tu­mi juurd­lus­aru­an­ne edas­ta­tak­se soo­vi­tus­te menet­le­miseks Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti­le, AS Ees­ti Raud­tee­le ja Maan­tee­ame­ti­le. Tead­miseks edas­ta­tak­se juurd­lus­aru­an­ne Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi Tee­de- ja raud­tee­osa­kon­na­le, AS-ile Ees­ti Lii­ni­ron­gid (Elron), MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia­le, Euroo­pa Raud­tee­agen­tuu­ri­le, Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­le, Häi­re­kes­ku­se­le, OÜ Duo Auto­le, Swed­bank Lii­sin­gu­le ja vigas­ta­tu­te­le.