Raudteeohutusalaste esitlejatete ridadesse lisandus 8 vabatahtlikku

13–14. det­semb­ril 2018 toi­mus Järva­maal, Kal­li­sa­ba puh­ke­ma­jas raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­le­ja­te jär­je­kord­ne koo­li­tus. Koo­li­tu­se käi­gus omanda­sid osa­le­jad alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alus­test.

Koo­li­tus suu­na­tud Polit­sei – ja Pii­ri­val­ve­ame­ti eri­ne­va­tes piir­kon­da­des tegut­se­va­te­le noor­soo­po­lit­sei­ni­ke­le.

Noo­soo­po­lit­sei­ni­kud Aili Tam­bi, Mak­sim Lutš­ka, Sig­rid Hang, Alek­sei Oso­kin, Lju­bov Šara­ba­no­va Ida pre­fek­tuu­rist, Ter­je Lukk Lõu­na pre­fek­tuu­rist, Kaisa Kajo Põh­ja pre­fek­tuu­rist ja Sir­je Trei­man Lää­ne pre­fek­tuu­rist, omanda­sid kahe pika koo­li­tus­päe­va jook­sul vaja­lik­ke tead­mi­si raud­teeo­hu­tus­alas­te tead­mis­te edas­ta­miseks.

Kõik koo­li­tu­sel osa­le­nud amet­ni­kud läbisid koo­li­tu­se edu­kalt ning said õigu­se ise­seis­valt viia läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi ning kor­ral­da­da vald­kon­na tege­vu­si oma piir­kon­nas.

Uued vaba­taht­li­kud tõde­sid, et koo­li­tus oli huvi­tav ja mit­me­külg­ne ning andis nei­le väga hea ette­val­mis­tuse raud­teeo­hu­tus­ala­se enne­tus­töö­ga tege­le­miseks. Oman­da­tud tead­mi­si on või­ma­lik kohe ka raken­da­da, sest õige pea alga­vad koo­li­des pro­jek­ti KEAT (Kait­se End ja Aita Teist) raa­mes läbi­vii­da­vad ohu­tus­loen­gud.

Õnnit­le­me koo­li­tu­se läbi­nuid ning ter­vi­ta­me uusi raud­teeo­hu­tus­se panus­ta­vaid vaba­taht­lik­ke.

Koo­li­tust vii­sid läbi OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ning koo­li­tus­juht Get­ter Too­me. Käes­olev koo­li­tus kan­dis jär­je­kor­ra­numb­rit 17 ning raud­teeo­hu­tus­ala­se esit­le­ja tun­nis­tus on väl­jas­ta­tud 113-le vaba­taht­li­ku­le.

Lase rong läbi!

Get­ter Too­me
OLE koo­li­tus­juht
MB: +372 56458085
EP: getter@ole.ee

 

OLE (Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia) on 2004. aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel. OLE tege­vu­se ees­mär­giks on vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS Ope­rail, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.