Raudteeohutuskampaania OLE ISE NUTIKAS

24.09–29.09 viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­ala­ne tea­vi­tus­kam­paa­nia „OLE ISE NUTIKAS ja lase rong läbi“ Kam­paa­nia ees­märk on meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­misel tuleb lõpe­ta­da tähe­le­pa­nu haju­ta­vad tege­vu­sed ja veen­du­da, et üle­tus­ko­ha­le ei ole lähe­ne­mas rongi.

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­va MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets sõnul on ilm­sel­ge, et nuti­sead­me­test infor­mat­sioo­ni ammu­ta­misel kes­ken­du­tak­se sel­le ekraa­ni­le ning tähe­le­pa­nu ümb­rit­se­va suh­tes hajub. „Nuti­sead­me­test saa­me küll kii­res­ti infot maa­il­mas toi­mu­vast kuid reaal­ses elus ei tee need meie eest tur­va­li­si otsu­seid. Raud­tee üle­ta­misel saab otsus­ta­vaks vaid liik­le­ja enda tead­lik tege­vus – lõpe­ta­da raud­tee üle­ta­misel nuti­sead­me kasu­ta­mi­ne ning teha ise õigeid ja tur­va­li­si vali­kuid”, lisas ta.

Raud­tee-ette­võ­te­te poolt aval­da­tud tur­va­kaa­me­ra­te sal­ves­tused näi­ta­vad sel­ges­ti, et raud­tee­õn­ne­tus­te üheks pea­miseks põh­ju­seks on liik­le­ja­te tähe­le­pa­ne­ma­tus ja lähe­ne­va ron­gi kui suu­re­ma ohu­al­li­ka mit­te mär­ka­mi­ne. Kam­paa­niaga soo­vi­tak­se ini­mes­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee üle­ta­mi­ne on liik­lu­ses kõi­ge suu­re­ma ris­ki­ta­se­me­ga ning iga­su­gu­sed tähe­le­pa­nu haju­ta­vad tege­vu­sed suu­ren­da­vad õnne­tus­se sat­tu­mise ris­ki. Ron­gi otsa­sõi­du kor­ral on ini­mes­tel tõe­näo­sus huk­ku­da 33 kor­da kõr­gem kui maan­teel. Vedu­ri­juhti­del puu­dub või­ma­lus ron­gi kii­res­ti pea­ta­da või teha otsa­sõi­du väl­ti­miseks manööv­reid. See­ga raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise võti pei­tub igas ini­me­ses mit­te tema nutiseadmes.

Käes­olev raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia toe­tab rah­vus­va­he­li­se raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­va orga­ni­sat­sioo­ni Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri poolt USA‑s ja Kana­das aja­va­he­mi­kus 23–30.09.19 läbi­vii­da­vaid raudteeohutuskampaaniaid.

Info:
Tamo Vahemets
Tel: 50 45 112
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu


Gale­rii õigest tegu­vii­sist enne raudteeülekäiku
Kit­se­kü­la, Tal­linn, 23.09.2019


Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, AS Ope­rail, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoRail.