Operail AS koolitas raudteeohutuse saadikuid

10–11. oktoob­ril 2019 toi­mus Järva­maal, Jääg­ri Vil­las raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te koo­li­tus. Koo­li­tu­sel osa­le­jad omanda­sid alg­tead­mised nii raud­teeo­hu­tuse kui ka ava­li­ku esi­ne­mise põhi­tõ­de­dest ja alustest.

Koo­li­tus oli suu­na­tud rah­vus­va­he­li­se logis­ti­ka- ja trans­por­di­et­te­võ­te Ope­rai­li eri­ne­va­tes piir­kon­da­des tegut­se­va­te­le mis­sioo­ni­tun­de­ga töö­ta­ja­te­le, kes soo­vivad vaba­taht­li­kult panus­ta­da ini­mes­te raud­teeo­hu­tuse suu­ren­da­mis­se, mil­le hul­ka kuu­lub tead­lik­ku­se tõst­mi­ne raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ris­ki­dest ning soo­vi­tus­te jaga­mi­ne raud­tee tur­va­li­se­maks ületamiseks.

Tam­bet Lõh­mus, Leonid Vät­son, Agne Kaur, Natal­ja Oro­ver-Kor­ja­ki­na, Mak­sim Dõba, Nadež­da Akrõ­mo­va, Jegor Sin­jov ja Alek­sandr Gav­ri­lov omanda­sid kahe pika väl­ja­kut­seid täis koo­li­tus­päe­va jook­sul vaja­lik­ke tead­mi­si raud­teeo­hu­tus­alas­te tead­mis­te edastamiseks.

Kõik koo­li­tu­sel osa­le­nud läbisid koo­li­tu­se edu­kalt ning said õigu­se ise­seis­valt viia läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi ning kor­ral­da­da vald­kon­na tege­vu­si oma piirkonnas.

Koo­li­tu­sel osa­le­nud Ope­rai­li sise­kom­mu­ni­kat­sioo­ni juhi Agne Kau­ri sõnul on nüüd või­ma­lik ohu­tus­tead­mis­te jaga­mi­se­ga jõu­da veel roh­ke­ma­te las­te ja noor­te­ni. „Ole­me koos mit­me­te Ope­rai­li töö­ta­ja­te­ga ala­tes eel­mise aas­ta novemb­rist vii­nud läbi raud­teeo­hu­tusüri­tusi. Kahek­sa Ope­rai­li raud­teeo­hu­tus­saa­di­ku­ga suu­da­me kat­ta veel enam Ees­ti piir­kon­di, mis pol­nud varem või­ma­lik ja tee­me seda tead­li­ku­malt,“ rää­kis Kaur. „Meie ees­märk on jõu­da las­te­ni, kes on raud­tee­äär­se­te las­te­aeda­de vii­mas­tes rüh­ma­des või koo­li­de esi­mes­tes klas­si­des, kuna nemad alus­ta­vad või alus­ta­nud enda ise­se­si­vat koo­li­teed. Raud­teeo­hu­tuse eden­da­mi­ne on meie jaoks täh­tis ja mida roh­ke­ma­te las­te­ni jõua­me, seda kind­la­mad saa­me olla, et tule­vi­kus tee­vad nad raud­teel lii­gel­des ohu­tuid vali­kuid. Suur tänu Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia­le, koo­li­tu­se läbi­vii­mise eest, OLE vaba­taht­li­ke hul­ka on au kuu­lu­da,“ lisas ta.

Õnnit­le­me koo­li­tu­se läbi­nuid ning ter­vi­ta­me uusi raud­teeo­hu­tus­se panus­ta­vaid vaba­taht­lik­ke – raud­teeo­hu­tuse saadikuid.

Koo­li­tust vii­sid läbi Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia  juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets ning koo­li­tus­juht Get­ter Too­me.

Käes­olev koo­li­tus kan­dis jär­je­kor­ra­numb­rit 19 ning raud­teeo­hu­tus­ala­se esit­le­ja tun­nis­tus on väl­jas­ta­tud 128-le vabatahtlikule.

Raud­teeeo­hu­tus­alas­te tege­vus­te ja loen­gu­te läbi­vii­miseks raud­teeo­hu­tuse saa­di­ku­te poolt saat­ke kiri aad­res­si­le ole@ole.ee või võt­ke ühen­dust Ope­rail AS-ga

Lase rong läbi!

 

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu. OLE liik­med on AS Ees­ti Raud­tee, Ope­rail AS, Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS ja AS GoR­ail.