Pressiteade 30. aprill 2013. Täna pärjati silmapaistvaid raudteeohutusega tegelejaid

Täna toi­mu­nud üri­tu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2013 täna­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas – tänu­kir­jad ja tee­ne­te­mär­gid andis üle sise­mi­nis­ter Ken-Mar­ti Vaher. Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis ette­võ­te JCDecaux Ees­ti OÜ, kes on läbi aas­ta­te vaba­taht­li­ku­na aida­nud kaa­sa raud­teeo­hu­tus­alas­te sõnu­mi­te levitamisele.

„Enne­tu­sel on raud­teeo­hu­tuse taga­misel väga olu­li­ne roll,“ sõnas sise­mi­nis­ter Ken-Mar­ti Vaher. „Kuna raud­tee üle­taja­le pilt­li­kult öel­des kätt ette pan­na ei saa, on väga täh­tis, et ini­me­sed oskak­sid ohtu näha ja selle­le vas­ta­valt käi­tu­da. Olu­li­ne on, et mit­te­tu­lun­dus­ühin­gud, vaba­taht­li­kud ja rii­gi­asu­tused teek­sid koos­tööd, et enne­tus­töö­ga ini­me­si ohtu­dest hoia­ta­da ja nen­de elusid pääs­ta. Koos­töö OLE­ga on mei­le väga heaks ees­ku­juks ja vää­rib iga­ti tun­nus­ta­mist. Iga­päe­va­ne panus­ta­mi­ne enne­tus­se kajas­tub ka vii­mas­te aas­ta­te sta­tis­ti­kas, mil­le koha­selt õnne­tus­juh­tu­mi­te ja sur­ma­de arv raud­teel on vähe­ne­nud,“ ütles siseminister.

Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ vaba­taht­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se eest päl­vis sel aas­tal väli­rek­laa­mi ette­võt­te JCDecaux Ees­ti OÜ. „See mis­sioo­ni­tun­de­ga ette­võ­te on võt­nud endale kohu­tuse aida­ta kaa­sa raud­teeo­hu­tus­alas­te sõnu­mi­te levi­mise­le – oma kulu ja kir­ja­de­ga on nad lin­na­ruumis aval­da­nud raud­teeo­hu­tus­alaseid rek­laampla­ka­teid juba vii­ma­sed kuus aas­tat ning and­nud sel­le­ga mär­ki­mis­väär­se panu­se raud­teel liik­le­mise ohu­tu­maks muut­mis­el,“ sel­gi­tas OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahemets.

Tee­ne­te­mär­gid pro­fes­sio­naal­se tege­vu­se eest vald­kon­nas pälvisid:

 • Ain Pili­pen­ko (Ede­la­raud­tee AS, teenindusinspektor),
 • Gen­na­di Jur­kin (AS Ees­ti Raud­tee, tee­ame­ti juha­ta­ja asetäitja),
 • Riho Tänak (Polit­sei-ja Pii­ri­val­ve­amet, kor­ra­kait­se osa­kon­na komissar),
 • Alo Tamm­sa­lu (Pääs­te­amet, pea­di­rek­to­ri asetäitja)
 • Get­ter Too­me (vaba­taht­lik, AS Swedbank).

Tii­tel „Parim esit­le­ja 2013“ anti üle Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti Valga noorsoo-
polit­sei­ni­ku­le Lin­da Oksale.

Täien­da­valt anti üle veel ca 50 tänu­kir­ja nii era- kui jurii­di­lis­te­le isikutele.

Tamo Vahe­met­sa sõnul on raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­juh­tu­mi­te arv üle mit­me­te aas­ta­te vähe­ne­nud – mul­lu regist­ree­ri­ti raud­teel kok­ku 16 õnne­tus­juh­tu­mit, mida on pea poo­le võr­ra vähem kui aas­ta varem. „Ron­gi ja moo­tor­sõi­du­ki kok­ku­põr­ge­tes ei huk­ku­nud vii­ma­sel kahel aas­tal ühte­gi ini­mest, mis on eri­ti posi­tiiv­ne“ mär­kis Vahe­mets. „Kuid jala­käi­ja­te sta­tis­ti­ka kah­juks nii rõõ­mus­tav ei ole. Seal vajab ini­mes­te tead­lik­ku­se tõst­mi­ne veel kõva tööd, seda enam, et käes­ole­va aas­ta tei­sest poo­lest hak­ka­vad Ees­ti raud­teel lii­ku­ma päris uued rei­si­ron­gid, mis on juba pal­ju kii­re­mad, vaik­se­mad ja neid on ras­kem märgata.“

Täna all­kir­jas­ta­sid Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti pea­di­rek­to­ri ase­täit­ja Tar­mo Mii­lits, Pääs­te­ame­ti pea­di­rek­tor Kuno Tam­me­aru ning Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li direk­tor Katrin Saks üht­lasi koos­töö­lep­ped MTÜ-ga Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia, mis tagab nen­de pika­aja­li­se koos­töö ini­mes­te tead­lik­ku­se suu­ren­da­misel ja tur­va­li­se­ma elu­keskon­na loomisel.

Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ on vara­se­ma­tel aas­ta­tel pälvinud:

 • Tal­lin­na Linnavalitsus
 • Lii­vi­ka Juksaar
 • Kris­tii­ne Kau­ban­dus­kes­ku­se AS
 • Tar­mo Miilits
 • Lää­ne-Ees­ti Päästekeskus
 • Järva­maa päästeosakond
 • And­rei Sozinov
 • Marek Lind­maa

 

Lis­a­in­for­mat­sioon:
Tamo Vahe­mets, OLE juha­tu­se esimees
e‑post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (www.ole.ee) on 2004 aas­tal AS Ees­ti Raud­tee eest­ve­da­misel asu­ta­tud mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioo­niks on suu­ren­da­da olu­li­selt ela­nik­kon­na tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test või­ma­li­kest ohtu­dest ja õigus­pä­ra­sest käi­tu­mi­sest raud­teel, ees­mär­gi­ga vähen­da­da raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning nen­des huk­ku­nud ja vigas­ta­tud ini­mes­te arvu.