Jõulukampaaniad

Jõulukampaania „Lase rong läbi – sind oodatakse jõuluks koju“

Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet ning MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia tule­ta­vad oma tra­dit­sioo­ni­li­se jõu­lu­kam­paa­niaga meel­de, et raud­tee­le lähe­ne­des veen­du ala­ti raud­tee üle­ta­mise ohu­tuses. Raud­tee üle­ta­misel ole tähe­le­pa­ne­lik, pöö­ra tähe­le­pa­nu nuti­sead­me­telt ümb­rit­se­va­le liik­lu­se­le ning ala­ti lase lähe­nev rong läbi.

Jõulusõnum “Sind oodatakse jõuluks koju”

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas. OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets: „Ron­gid on üheks tur­va­li­sei­maks trans­por­di­va­hen­diks. Samas oma suu­re mas­si ja pika pidur­dus­tee­kon­na tõt­tu on nad meie liik­lu­ses suurimaks…

Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju”

https://www.youtube.com/watch?v=mNTQ_CctuxI Det­semb­ri­kuus viiak­se läbi juba nel­ja­teist­küm­nen­dat kor­da toi­muv raud­teeo­hu­tus­ala­ne jõu­lu­kam­paa­nia, mil­le põhi­sõ­num “Aga mina lasen ron­gi läbi, mind ooda­tak­se jõu­luks koju” tule­tab mei­le meel­de, et raud­tee tur­va­li­ne üle­ta­mi­ne on otse­ses seo­ses ini­m­ese enda tead­li­ku käi­tu­mise ja vas­tu­tus­tun­de­ga. “Ron­gi­ju­hil ei ole või­ma­lik ron­gi kii­res­ti pea­ta­da või otsa­sõi­du väl­ti­miseks manööv­reid teos­ta­da” ütles Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esimees…

Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

PRESSITEADE Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas. Aja­va­he­mi­kus 15.–26. det­sem­ber viib OLE läbi tra­dit­sioo­ni­li­se jõu­lu­kam­paa­nia „Lase rong läbi! Sind ooda­tak­se jõu­luks koju.“ Kam­paa­nia toi­mub kol­me­teist­küm­nen­dat kor­da. OLE juha­tu­se esimees…

PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

Raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga tule­ta­vad taas koda­ni­ke­le meel­de, et raud­tee üle­ta­misel tuleb olla väga tähe­le­pa­ne­lik ja enne sel­le üle­ta­ma asu­mist kind­las­ti veen­du­da, et rong ei ole lähe­ne­mas. OLE eest­ve­da­misel viiak­se tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­lu­kam­paa­nia läbi juba kahe­teist­küm­nen­dat kor­da. Käes­ole­val aas­tal  toi­mub see aja­va­he­mi­kus 15.–26. det­sem­ber ja kan­nab sõnu­mit  „Lase rong läbi! Sind…

JÕULUKAMPAANIA 2014 — Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZPy8LGXmHA Jõu­lud on tore aeg pal­ju­de tore­da­te kom­me­te­ga. Kind­las­ti tuuak­se tup­pa iga­vi­ku­li­sust süm­bo­li­see­riv kuu­se­puu. Jõu­lu­laua­lt ei puudu jõu­lu­praad, hapu­kap­sad, veri­vors­tid poh­la­moosi ja mari­nee­ri­tud kõr­vit­sa­ga ning loo­mu­li­kult pipar­koo­gid. Jõu­lud on lähe­das­te mee­les­pi­da­mise aeg – ollak­se koos roh­kem kui tava­li­selt ning tehak­se üks­teis­te­le kin­gi­tusi. Ent jõu­lud on ka endas­se vaa­ta­mise aeg, mil oleks hea oma väär­tus­hin­nan­gu­tes väike…

Jõulukampaania 2013 — Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju

Jõu­lud on jäl­le käes ja pole­gi olu­li­ne, kas maa saab ole­ma must või val­ge, sus­si sees suu­rem või natu­ke väik­sem ülla­tus – täh­tis on hoo­pis tead­mi­ne, et oled kelle­le­gi kal­lis ja endi­selt mee­les. Nii me siis käi­me­gi oma lähe­das­tel külas, osa­le­me rõõm­salt koo­li­des, las­te­aeda­des, ette­võ­te­tes ja orga­ni­sat­sioo­ni­des kor­ral­da­tud jõu­lu­pi­du­del ja mõt­le­me pea kogu ärk­vel­ole­ku aja…

Jõulukampaania 2012 – Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju

Jõu­lu­aeg on käes. See on ilus aeg, mil tava­li­sest enam mõel­dak­se oma lähe­das­te­le ja sõp­ra­de­le. Kor­ral­da­tak­se jõu­lu­pi­dusid ja kont­ser­te, otsi­tak­se kin­gi­tusi, pee­tak­se püha­de­plaa­ne. Olgu muu­de täht­päe­va­de­ga kui­das on, aga jõu­luks püü­tak­se ikka koju jõu­da. Kas­või sel­leks, et võt­ta mõnest vanast kin­ga­kar­bist väl­ja tut­ta­vad kuu­se­eh­ted, tõs­ta laua­le ammu arm­saks saa­nud tas­­sid-tal­d­­ri­­kud ja road, mil­le mait­set ei…