Põhikiri

Mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia põhi­ki­ri (edas­pi­di “põhi­ki­ri”) on kin­ni­ta­tud 05. april­lil 2011 üld­koos­ole­ku otsusega.

Tamo Vahe­mets
Juha­tu­se esimees

1.1 Mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu (edas­pi­di “ühing” ) nimeks on Ope­ra­tion Life­sa­ver Estonia.

1.2 Ühin­gu asu­koht on Ees­ti Vaba­riik Tallinn.

1.3 Ühing on era­õi­gus­lik jurii­di­li­ne isik. Ühing on tulu mit­te­taot­lev Ees­ti Vaba­rii­gi füü­si­lis­te ja jurii­di­lis­te isi­ku­te oma­al­ga­tus­lik ühen­dus, mis tugi­neb USA sama­ni­me­li­se mit­te­tu­lun­dus­li­ku hari­dus- ja tead­lik­kus­prog­ram­mi põhi­mõ­te­te­le ning mil­le ees­mär­giks on mini­mee­ri­da traa­gili­si kok­ku­põr­keid, sur­ma- ja vigas­tus­juh­tu­meid raud­teel ja raudteeülesõitudel

1.4 Ühing juhin­dub oma tege­vu­ses Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. töö­põ­hi­mõ­te­test, mis on aval­da­tud Inter­ne­tis aad­res­sil: http://www.oli.org/

2.1 Ühin­gu tege­vu­se ees­mär­ki­deks on:

2.1.1 Raud­tee­del ja raud­tee­üle­tus­kohta­del toi­mu­va­te õnne­tus­te vähendamine.

2.1.2 Ava­lik­ku­se tea­vi­ta­mi­ne raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohtudest;

2.1.3 Raud­teeo­hu­tus­alas­te aren­gustra­tee­gia­te ja õppe­prog­rammi­de väl­ja­töö­ta­mi­ne, aren­da­mi­ne, tut­vus­ta­mi­ne ja realiseerimine;

2.1.4 Raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te korraldamine;

2.1.5 Raud­teeo­hu­tus­alas­te loen­gu­te läbi­vii­ja­te koolitamine

2.1.6 Raud­teeo­hu­tus­alas­te kam­paa­nia­te üle­rii­gi­li­ne korraldamine;

2.1.7 Ühin­gu vara hool­da­mi­ne ja paren­da­mi­ne ning sel­le val­da­mi­ne, kasu­ta­mi­ne ja käsutamine;

2.1.8 Ühin­gu liik­me­te ühis­te huvi­de kaits­mi­ne ja esin­da­mi­ne vas­ta­valt põhikirjale;

2.1.9 Ühin­gu varalis­te vahen­di­te kasu­ta­mi­ne vas­ta­valt põhikirjale.

2.1.10 Raud­teeo­hu­tus­alas­te sti­pen­diu­mi­te väljastamine

2.2 Ühin­gu ees­mär­giks ei ole majan­dus­te­ge­vu­se kau­du tulu saa­mi­ne ja tema tege­vu­se põhi­mõ­te­teks on:

2.2.1 Liik­me­te hää­le­õig­su­se võrdsus;

2.2.2 Liik­me­li­su­se vaba­taht­lik­kus ja mitteüleantavus;

2.2.3 Liik­me­te ainult põhi­kir­jast tule­ne­vad kohus­tused ühin­gu ees;

2.2.4 Liik­me­te õigus aval­duse alu­sel ühin­gust väl­ja astuda.

2.3 Ühing võib oma­da vara­li­si ja mit­te­va­ra­li­si õigu­si ning kan­da kohustusi.

2.4 Ühing vas­tu­tab oma kohus­tus­te täit­mis­el kogu oma varaga.

2.5 Ühin­gu majan­dus­aas­ta algab 1 jaa­nua­ril ja lõpeb 31 detsembril.

2.6 Ühin­gul on õigus ja kohus­tus kaits­ta oma liik­me huve koos­kõ­las käes­ole­va põhi­kir­ja ja keh­ti­va­te seadustega.

3.1 Ühin­gu liik­meks võivad olla füü­si­li­sed isi­kud, kes tun­nis­ta­vad ja täi­da­vad käes­ole­vat põhi­kir­ja, osale­vad aktiiv­selt ühin­gu tege­vu­ses ning tasu­vad regu­laar­selt liikmemaksu.

3.2 Ühin­gu liik­meks võivad olla jurii­di­li­sed isi­kud, kes oma tege­vu­se­ga aita­vad kaa­sa ühin­gu ees­mär­ki­de ellu­vii­mise­le ning osale­vad oma esin­da­ja­te kau­du aktiiv­selt ühin­gu tege­vu­ses ning tasu­vad regu­laar­selt liikmemaksu.

3.3 Ühin­gu liik­meks astu­miseks tuleb esi­ta­da kir­ja­lik aval­dus, mil­le koh­ta juha­tus teeb otsu­se ühin­gu liik­meks vas­tu­võt­mise või sel­lest keel­du­mise koh­ta hil­je­malt eel­pool­ni­me­ta­tud aval­duse lae­ku­mise­le järg­ne­val kor­ra­li­sel koos­ole­kul, kuid mit­te hil­jem kui ühe kuu jook­sul pärast eel­pool­ni­me­ta­tud aval­duse lae­ku­mist. Otsus ühin­gu liik­meks vas­tu­võt­mi­sest keel­du­mise koh­ta peab ole­ma kir­ja­li­kult motiveeritud.

3.4 Ühe­kord­se sis­se­as­tu­mis­mak­su suu­ru­se ja iga­aas­ta­se liik­me­mak­su suu­ru­se ning sel­le tasu­mise täht­a­ja kin­ni­tab ühin­gu üldkoosolek.

3.5 Kui ühin­gu juha­tus keel­dub taot­le­jat liik­meks võt­mast, võib taot­le­ja nõu­da, et tema liik­meks vas­tu­võt­mise otsus­tab ühin­gu järg­mi­ne kor­ra­li­ne üldkoosolek.

3.6 Liik­me­li­sust ühin­gus ja liik­me­õi­gu­se teos­ta­mist ei saa üle anda ega päran­da­da. Füü­si­li­sest isi­kust liik­me sur­ma või jurii­di­li­sest isi­kust liik­me lõppe­mise kor­ral tema liik­me­li­sus ühin­gus lõpeb.

3.7 Liik­me­li­sus säi­lib jurii­di­li­sest isi­kust liik­me sea­du­ses sätes­ta­tud vii­sil ümber­ku­jun­da­misel. Jurii­di­li­sest isi­kust liik­me ühi­ne­mise või jao­tu­mise kor­ral tema liik­me­õi­gu­sed lõpp­e­vad. Jurii­di­li­sest isi­kust liik­me eral­du­mise kor­ral säi­lib jagu­ne­va jurii­di­li­sest isi­ku liik­me­li­sus ühingus.

3.8 Ühin­gu liik­mel on õigus kir­ja­li­ku aval­duse alu­sel ühin­gust väl­ja astu­da. Väl­ja­as­tu­mi­sest tuleb ühin­gu juha­tu­se­le ette tea­ta­da vähe­malt kolm kuud enne väl­ja­as­tu­mist. Ette­tea­ta­mis­täht­a­ja nõuet ei kohal­da­ta, kui liik­me õigu­si ja kohus­tusi muu­de­tak­se olu­li­selt või kui liik­meks jää­mi­ne ei ole õig­la­se hin­nan­gu koha­selt või­ma­lik. Ühin­gu juha­tus on kohus­ta­tud nõud­ma ühin­gust lah­ku­valt liik­melt ühin­gu kas­uks sis­se väl­ja­as­tu­mis­aas­ta liik­me­mak­su ja muud kohus­tused ühin­gu ees.

3.9 Liik­me võib ühin­gust väl­ja arva­ta juha­tu­se otsu­se­ga, kui ta ei täi­da ühin­gu põhi­kir­ja sät­teid või on kah­jus­ta­nud olu­li­selt ühin­gut vara­li­selt või moraal­selt või jätab kor­du­valt täit­ma­ta ühin­gu vali­tud orga­ni­te poolt oma päde­vu­se pii­res vas­tu­võe­tud otsu­seid või on jät­nud tasu­ma­ta ühin­gu liik­me­mak­su pike­ma perioo­di (ala­tes kol­mest kuust) vältel.

3.10 Ühin­gust väl­ja arva­tud liik­me­le tuleb tema ühin­gust väl­ja­ar­va­mise otsu­se tege­mi­sest ja sel­le põh­jus­test vii­vi­ta­ma­tult kir­ja­li­kult tea­ta­da. Väl­ja­arva­tud liik­mel on õigus nõu­da väl­ja­ar­va­mise otsu­se üle­vaa­ta­mist üld­koos­ole­ku poolt.

3.11 Kui liik­me­li­sus lõpeb majan­dus­aas­ta kes­kel tuleb liik­me­maks tasu­da kogu majan­dus­aas­ta eest. Liik­me­li­su­se lõppe­misel juba maks­tud liik­me­mak­se ei tagastata.

3.12 Ühin­gu liik­me­tel on õigus:

3.12.1 Osa­le­da ühin­gu kõi­gil üri­tus­tel ning tegevuses;

3.12.2 Kasu­ta­da ühin­gu poolt loo­dud tin­gi­mu­si vas­ta­valt ühin­gus keh­tes­ta­tud korrale;

3.12.3. Osa­le­da hää­le­õi­gus­li­ke­na üld­koos­ole­ku töös ning vali­da ja olla vali­tud ühin­gu juht‑, kont­roll- ning teis­tes­se vali­ta­va­tes­se orga­ni­tes­se. Esin­da­da ühin­gut sel­le juhtor­ga­ni­te voli­tu­sel teis­tes orga­ni­sat­sioo­ni­des ja üritustel;

3.12.4 Esi­ta­da aru­pä­ri­mi­si ja ette­pa­ne­kuid ühin­gu vali­ta­va­te orga­ni­te tege­vu­se koh­ta ning saa­da ühin­gu tege­vu­sest teda huvi­ta­vat informatsiooni;

3.12.5 Osa­le­da ühin­gu komis­jo­ni­des ja töögruppides;

3.12.6 Ühin­gust väl­ja astu­da kir­ja­li­ku aval­duse alusel;

3.12.7 Kasu­ta­da tei­si sea­du­ses ja käes­ole­vas põhi­kir­jas sätes­ta­tud õigusi.

3.13 Ühin­gu liik­med on kohustatud:

3.13.1 Jär­gi­ma ühin­gu põhi­kir­ja ning tei­si vali­ta­va­te orga­ni­te poolt oma päde­vu­se pii­res keh­tes­tud akte;

3.13.2 Osa­le­ma kor­ralis­te ja era­kor­ralis­te üld­koos­ole­ku­te ning vali­ta­va­tes­se orga­ni­tes­se kuu­lu­mise kor­ral nen­de töös;

3.13.3 Tasu­ma õige­aeg­selt ja õiges mää­ras liikmemaksu;

3.13.4 Kasu­ta­ma hea­pe­re­me­he­li­kult ja sääst­li­kult ühin­gu vara;

3.13.5 Hoid­ma ja kaits­ma ühin­gu head nime, seis­ma ühin­gu ees­mär­ki­de ja põhi­mõ­te­te eest.

3.14 Tei­si kohus­tusi liik­me­te­le saab keh­tes­ta­da ühin­gu üld­koos­olek ja ühin­gu juha­tus oma­des sel­leks eel­ne­valt nen­de liik­me­te nõusolekut.

4.1 Üld­koos­olek

4.1.1 Ühin­gu kõr­gei­maks orga­niks on ühin­gu liik­me­te üld­koos­olek. Üld­koos­ole­kus võivad osa­le­da kõik ühin­gu liikmed;

4.1.2 Üld­koos­ole­ku kut­sub kok­ku juha­tus vähe­malt üks kord kalend­ri­aas­ta jooksul;

4.1.3 Juha­tus on kohus­ta­tud üld­koos­ole­ku kok­ku kut­su­ma ka siis, kui seda nõuavad kir­ja­li­kult ja põh­just ära näi­da­tes vähe­malt 1/10 ühin­gu liikmetest;

4.1.4 Kui juha­tus ei kut­su üld­koos­ole­kut kok­ku punk­tis 4.1.3 keh­tes­ta­tud kor­ras liik­me­te poolt esi­ta­tud nõu­de alu­sel võivad taot­le­jad üld­koos­ole­ku kok­ku kut­su­da samas kor­ras juhatusega;

4.1.5 Üld­koos­ole­ku kok­ku­kut­su­mi­sest peab ette tea­ta­ma vähe­malt seit­se (7) päe­va ning kok­ku­kut­su­mise tea­tes peab ole­ma ära näi­da­tud üld­koos­ole­ku toi­mu­mise aeg, koht ja päe­va­kor­ra projekt;

4.1.6 Üld­koos­olek võtab vas­tu otsu­seid ühin­gu juh­ti­mise küsi­mus­tes mis ei ole antud käes­ole­va põhi­kir­ja­ga juha­tu­se (või muu ühin­gu orga­ni) pädevusse;

4.1.7 Üld­koos­ole­ku päde­vus­se kuulub:

4.1.7.1 Põhi­kir­ja muut­mi­ne ja ühin­gu ees­mär­ki­de muutmine;

4.1.7.2 Ühin­gu lõpe­ta­mise, ühi­ne­mise või jagu­ne­mise ja sel­le­ga seon­du­va­te varalis­te ja mit­te­va­ralis­te küsi­mus­te otsustamine;

4.1.7.3 Ühin­gu liik­me­mak­su­de mää­ra ja tasu­mise täht­a­ja kehtestamine;

4.1.7.4 Majan­dus­aas­ta aru­an­de kinnitamine;

4.1.7.5 Majan­dus­aas­ta tege­vus­ka­va ja eel­ar­ve kinnitamine;

4.1.7.6 Ühin­gu juha­tu­se liik­me­te voli­tus­te aja ning sel­leks ajaks vali­ta­va­te juha­tu­se liik­me­te arvu kinnitamine;

4.1.7.7 Juha­tu­se liik­me­te vali­mi­ne ja ühin­gu revi­den­di (revis­jo­ni­ko­mis­jo­ni) määramine;

4.1.7.8 Juha­tu­se liik­me­ga või revi­den­di­ga (revis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­ga) tehin­gu tege­mise või tema vas­tu nõu­de esi­ta­mise otsus­ta­mi­ne ja sel­les tehin­gus või nõu­des ühin­gu esin­da­ja määramine;

4.1.7.9 Ühin­gu kin­ni­sas­ja­de või regist­ris­se kan­tud val­lasas­ja­de võõ­ran­da­mise või asja­õi­gu­se­ga koor­ma­mise ning vas­ta­va­te tin­gi­mus­te kehtestamine.

4.1.8 Üld­koos­ole­kut juha­tab liik­me­te poolt koos­ole­kul vali­tud juhataja;

4.1.9 Üld­koos­olek viiak­se läbi koos­ole­kul vas­tu­võe­tud reg­le­men­di jär­gi. Hää­le­ta­mise kord mää­ra­tak­se üld­koos­ole­ku reg­le­men­di­ga. Kui küm­me üld­koos­ole­kul osale­vat ühin­gu lii­get nõuab sala­jast hää­le­ta­mist, tuleb antud küsi­mu­ses võt­ta vas­tu otsus sala­ja­se hää­le­ta­mise teel;

4.1.10 Üld­koos­ole­ku koh­ta koos­ta­tak­se pro­to­koll, mille­le kir­ju­ta­vad alla koos­ole­ku juha­ta­ja ja protokollija;

4.1.11 Üld­koos­olek võib vas­tu võt­ta otsu­seid, kui sel­les osa­leb või on esin­da­tud üle poo­le ühin­gu liikmetest;

4.1.12 Kui üld­koos­olek ei ole punk­tis 4.1.11 sätes­ta­tud nõu­de mit­te­täit­mise kor­ral pädev otsu­seid vas­tu võt­ma, kut­sub juha­tus kol­me näda­la jook­sul kok­ku uue üld­koos­ole­ku sama päe­va­kor­ra­ga. Uus üld­koos­olek on pädev vas­tu võt­ma otsu­seid sõl­tu­ma­ta üld­koos­ole­kul osa­le­nud või esin­da­tud liik­me­te arvust, kuid üks­nes juhul kui üld­koos­ole­kul osa­leb või on esin­da­tud vähe­malt kaks liiget;

4.1.13 Üld­koos­olek on pädev vas­tu võt­ma otsu­seid küsi­mus­tes, mis on üld­koos­ole­ku kok­ku­kut­su­misel tea­ta­vaks teh­tud. Küsi­mus­tes, mida ei ole üld­koos­ole­ku kok­ku­kut­su­misel tea­ta­vaks teh­tud, võib vas­tu võt­ta otsu­seid, kui üld­koos­ole­kul osale­vad või on esin­da­tud kõik ühin­gu liikmed;

4.1.14 Üld­koos­ole­kul võib osa­le­da ja hää­le­ta­da ühin­gu lii­ge või tema esin­da­ja, kelle­le on antud liht­kir­ja­lik voli­ki­ri. Esin­da­jaks, kelle­le kan­dub üle liik­me õigus hää­le­ta­da võib-olla ainult tei­ne ühin­gu liige;

4.1.15 Üld­koos­ole­ku otsus on vas­tu võe­tud, kui sel­le poolt hää­le­tab üle poo­le koos­ole­kul osa­le­nud ühin­gu liik­me­test või nen­de esindajatest;

4.1.16 Ühin­gu tege­vu­se ees­mär­gi muut­miseks on vaja­lik kõi­gi ühin­gu liik­me­te nõus­olek. Üld­koos­ole­kul mit­te­osa­le­nud liik­me­te nõus­olek peab ole­ma esi­ta­tud kirjalikult;

4.1.17 Üld­koos­ole­ku otsus loe­tak­se vas­tu­võe­tuks koos­ole­kut kok­ku kut­su­ma­ta, kui otsu­se poolt hää­le­ta­vad kir­ja­li­kult kõik ühin­gu liikmed;

4.1.18 Igal ühin­gu liik­mel on üks hääl;

4.1.19 Lii­ge ei või hää­le­ta­da, kui ühing otsus­tab tema­ga tehin­gu sõl­mi­mist või tema­ga koh­tu­vaid­luse alus­ta­mist või lõpetamist;

4.1.20 Ühin­gu lii­ge, kes on ka juha­tu­se lii­ge, ei või hää­le­ta­da ühin­gu majan­dus­aas­ta aru­an­de kin­ni­ta­mise otsus­ta­misel. Ühin­gu lii­ge, kes on ka juha­tu­se lii­ge või revi­dent (revis­jo­ni­ko­mis­jo­ni lii­ge), ei või hää­le­ta­da ühin­gu poolt tema vas­tu nõu­de esi­ta­mise otsus­ta­misel. Neid hää­li ei arves­ta­ta esin­da­tu­se määramisel.

4.2 Juha­tus

4.2.1 Ühin­gul on juha­tus, mis seda juhib ja esindab;

4.2.2 Ühin­gu juha­tu­se liik­me­te arv on mini­maal­selt üks (1) ning mak­si­maal­selt kuus (6);

4.2.3 Juha­tu­se liik­me­te voli­tus­te aja ning sel­leks ajaks vali­ta­va­te juha­tu­se liik­me­te arvu otsus­tab üldkoosolek;

4.2.4 Juha­tu­se liik­me­te vali­misel on otsus­ta­vaks üles­sea­tud kan­di­daa­ti­de­le antud suu­rem hääl­te­arv eel­dusel, et kan­di­daa­di poolt hää­le­tab üle poo­le koos­ole­kul osa­le­nud ühin­gu liik­me­test või nen­de esindajatest;

4.2.5 Juhul kui üks või mitu juha­tu­se lii­get jääb vali­ma­ta põh­ju­sel, et nad ei saa­nud üle poo­le üld­koos­ole­kul osa­le­nud ühin­gu liik­me­te või nen­de esin­da­ja­te hääl­test, kor­ral­da­tak­se mit­te­va­li­tu­te osas järel­va­li­mised või esi­ta­tak­se uued kandidaadid;

4.2.6 Juha­tu­se igal liik­mel on õigus esin­da­da ühin­gut kõi­ki­des õigustoimingutes;

4.2.7 Juha­tu­se liik­me võib üld­koos­ole­ku otsu­se­ga tagasi kut­su­da kohus­tus­te olu­li­sel mää­ral täit­ma­ta jät­mise või või­me­tu­se kor­ral ühin­gu tege­vust juhti­da või mõnel muul mõju­val põhjusel;

4.2.8 Juha­tu­se lii­ge võib tagasi astu­da enne täht­ae­ga isik­li­ku aval­duse alusel;

4.2.9 Taga­si­kut­su­tud või taga­sias­tu­nud juha­tu­se liik­med asen­da­tak­se üld­koos­ole­kul juha­tu­se liik­me vali­mise kor­ra alu­sel, v.a. juhul, kui otsus­ta­tak­se uut lii­get mit­te vali­da ning juha­tu­se liik­me­te arv ei lan­ge sel­le­ga alla miinimumi;

4.2.10 Juha­tu­se lii­ge ei või oma kohus­tus­te täit­mist üle anda kol­man­da­te­le isikutele;

4.2.11 Juha­tu­se liik­mel on õigus saa­da üles­an­ne­te täit­mis­el teh­tud vaja­li­ke kulu­tus­te eest hüvitust;

4.2.12 Juha­tus peab and­ma ühin­gu liik­me­te­le vaja­lik­ku tea­vet juh­ti­mise koh­ta ja esi­ta­ma nen­de nõud­misel vas­ta­va aruande;

4.2.13 Juha­tus kor­ral­dab ühin­gu liik­me­te arves­tuse ning on kohus­ta­tud esi­ta­ma regist­ri­pi­daja­le and­meid ühin­gu liik­me­te arvu kohta;

4.2.14 Juha­tu­se liik­med vas­tu­ta­vad sea­du­se või põhi­kir­ja nõue­te rik­ku­mi­se­ga, samu­ti oma kohus­tus­te täit­ma­ta jät­mise või mit­te­nõue­te­ko­ha­se täit­mi­s­e­ga ühin­gu­le süü­li­selt teki­ta­tud kah­ju eest solidaarselt;

4.2.15 Juha­tu­se liik­med, kes oma kohus­tus­te täit­ma­ta jät­mise või mit­te­nõue­te­ko­ha­se täit­mi­s­e­ga teki­ta­nud süü­li­selt kah­ju ühin­gu võlausal­da­ja­te­le vas­tu­ta­vad võlausal­da­ja ees soli­daar­selt ühinguga;

4.2.16 Juha­tu­se liik­me vas­tu esi­ta­ta­va nõu­de aegu­mis­täht­aeg on viis aas­tat rik­ku­mise toi­mu­mi­sest või rik­ku­mise algusest.

4.2.17 Juha­tu­se päde­vus­se kuu­lu­vad küsimused

4.2.17.1 Ühin­gu üld­koos­ole­ku ette­val­mis­ta­mi­ne ja otsus­te elluviimine;

4.2.17.2 Liik­me­te vas­tu­võt­mise ja liik­mes­kon­nast väl­ja arva­mise otsustamine;

4.2.17.3 Kin­nis­va­ra kasu­ta­mi­ne üld­koos­ole­ku otsu­sel ja sel­les otsuses ette­näh­tud tingimustel;

4.2.17.4 Juha­tu­se liik­me­te mää­ra­mi­ne üld­koos­ole­kul kin­nis­ta­tud ametikohtadele;

4.2.17.5 Juha­tu­se liik­me­te hul­gast esi­mehe valimine;

4.2.17.6 Teis­tes­se mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu­tes­se astu­mise ja sealt lah­ku­mise otsustamine;

4.2.17.7 Ühin­gu tege­vus­ka­va­de ja eel­ar­ve koos­ta­mi­ne, nen­de esi­ta­mi­ne üldkoosolekule;

4.2.17.8 Ühin­gu komis­jo­ni­de vm struk­tuu­ri­ük­sus­te juhti­de nimetamine;

4.2.17.9 Välis­su­he­te kor­ral­da­mi­ne ja koordineerimine;

4.2.17.10 Süm­boo­li­ka kavan­di­te ning sta­tuu­ti­de kinnitamine;

4.2.17.11 Ühin­gu üri­tus­te ja kam­paa­nia­te kalend­ri, juhen­di­te ja eel­ar­ve­te kin­ni­ta­mi­ne ja muud tege­vust ja ühis­et­te­võt­mist puu­du­ta­va­te üld­kü­si­mus­te lahendamine;

4.2.17.12 Lae­nu­de võt­mi­ne ja andmine;

4.2.17.13 Kon­to­de ava­mi­ne kre­dii­di­asu­tus­tes, lepin­gu­te sõl­mi­mi­ne, töö­ta­ja­te töö­le võt­mi­ne ning töölt vabas­ta­mi­ne ja voli­kir­ja­de väl­ja andmine.

4.2.18 Juha­tu­se koos­ole­kud kut­sub kok­ku juha­tu­se liik­me­te poolt nen­de endi hul­gast vali­tud esi­mees vas­ta­valt vaja­du­se­le, kuid mit­te har­ve­mi­ni kui üks kord kol­me kuu jooksul;

4.2.19 Juha­tu­se koos­ole­kuid juha­tab esimees;

4.2.20 Juha­tu­se koos­ole­ku otsus on vas­tu võe­tud, kui sel­le poolt hää­le­tab 2/3 koos­ole­kul osa­le­nud juha­tu­se liikmetest;

4.2.21 Koos­ole­kud pro­to­kol­li­tak­se, vas­tu­võe­tud otsu­sed fik­see­ri­tak­se kir­ja­li­kult ning nei­le kir­ju­ta­vad alla koos­ole­ku juha­ta­ja ja pro­to­kol­li­ja; eri­ar­va­mu­se­le jää­nud juha­tu­se liik­mel on õigus lisa­da pro­to­kol­li­le ka omak irja­lik eriarvamus;

4.2.22 Juha­tus kor­ral­dab ühin­gu raa­ma­tu­pi­da­mist vas­ta­valt raa­ma­tu­pi­da­mise seadusele.

4.3 Järel­val­ve

4.3.1 Teis­te orga­ni­te tege­vu­se üle järel­val­ve teos­ta­miseks mää­rab üld­koos­olek revis­jo­ni või audiitorkontrolli;

4.3.2 Revis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meks või audii­toriks ei või olla ühin­gu juha­tu­se lii­ge, ega raamatupidaja;

4.3.3 Juha­tus peab või­mal­da­ma revi­den­dil või audii­toril tut­vu­da kõi­gi revis­jo­ni või audii­tor­kont­rol­li läbi­vii­miseks vaja­li­ke doku­men­ti­de­ga ning and­ma vaja­lik­ku teavet;

4.3.4 Revis­jo­ni­ko­mis­jon või audii­tor koos­ta­vad revis­jo­ni või audii­tor­kont­rol­li tule­mus­te koh­ta aru­an­de, mil­le esi­ta­vad üld­koos­ole­ku­le kinnitamiseks.

5.1. Ühin­gu vahen­did ja vara moodustavad:

5.1.1. Liik­me­mak­su­dest;

5.1.2 Füü­si­lis­te ja jurii­di­lis­te isi­ku­te anne­tus­test, sihtots­tar­be­lis­test eral­dis­test ja pärandusest;

5.1.3 Toe­tus­test koha­li­ku oma­va­lit­su­se eel­ar­vest, siht­ka­pi­ta­li­dest ja sihtasutustest;

5.1.4 Riik­li­kest toe­tus­test või toe­tus­test piir­kond­li­kelt ja üle­maa­ilm­se­telt lii­tu­delt, orga­ni­sat­sioo­ni­delt, seltsingutelt;

5.1.5 Ühin­gu põhi­kir­jalis­te ees­mär­ki­de saa­vu­ta­miseks kor­ral­da­ta­va­telt tulu­üri­tus­telt, spon­sor- ja muu­dest lepin­gu­test, lote­rii­dest ja ennus­tus­võist­lus­test, tehin­gu­test kin­nis- ja val­las­va­ra­ga lae­ku­vast tulust, int­res­si­tu­lust ja muu­dest laekumisest.

5.2 Ühin­gu vahen­did ja vara kuu­lu­vad ühin­gu­le ning neid kasu­ta­tak­se ühin­gu ees­mär­ki­de saa­vu­ta­miseks vas­ta­valt keh­ti­va­te­le õigusak­ti­de­le ning käes­ole­va­le põhi­kir­ja­le. Ühing ei jao­ta ei otse­selt ega kaud­selt oma vara ega kasu­mit oma liik­me­te vahel.

5.3 Ühin­gu­le teh­tud sihtots­tar­be­li­si eral­di­si, anne­tusi ja päran­dusi võib ühing kasu­ta­da eral­da­ja, anne­ta­ja või päran­da­ja näi­da­tud eesmärgil.

5.4 Ühing ei kan­na vara­list vas­tu­tust oma liik­me­te varalis­te kohus­tus­te eest. Liik­med ei kan­na vara­list vas­tu­tust ühin­gu kohus­tus­te eest, väl­ja arva­tud juh­tu­del, mis on sätes­ta­tud põhi­kir­ja punk­ti­des 4.2.14 ja 4.2.15. Ühing vas­tu­tab oma varalis­te kohus­tus­te eest tal­le kuu­lu­va varaga.

6.1 Ühin­gu tege­vus lõpe­ta­tak­se kas üld­koos­ole­ku otsu­se alu­sel, kui ühin­gu tege­vu­se lõpe­ta­mi­ne on lüli­ta­tud üld­koos­ole­ku päe­va­kor­da ise­seis­va punk­ti­na ja sel­lest on ühin­gu liik­me­te­le põhi­kir­ja punk­tis 4.1.5 ette­näh­tud kor­ras tea­ta­tud ning üld­koos­ole­kul osa­leb või on esin­da­tud üle 2/3 ühin­gu liik­me­test ja sel­le poolt hää­le­tab üle 2/3 koos­ole­kul osa­le­nud liik­me­test või nen­de esin­da­ja­test; või pank­ro­ti­aval­duse alu­sel, mil­le esi­tab juha­tus, kui sel­gub, et ühin­gul on vähem vara kui võe­tud kohus­tusi. Aval­duse esi­ta­ma­ta jät­mise või aval­duse esi­ta­mise vii­vi­ta­mise kor­ral vas­tu­ta­vad sel­les süü­di ole­vad juha­tu­se liik­med ühin­gu­le või kol­man­da­te­le isi­ku­te­le sel­le­ga teki­ta­tud kah­ju eest soli­daar­selt; ühin­gu tege­vus lõpe­ta­tak­se juhul kui ühin­gu liik­me­te arv vähe­neb alla kahe ning üld­koos­ole­ku või­me­tu­se kor­ral mää­ra­ta põhi­kir­ja­ga ette­näh­tud juha­tu­se ja revis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meid; sund­lõ­pe­ta­mise kor­ras kohtuotsusega.

6.2 Ühin­gu lõppe­mise kor­ral toi­mub sel­le likvideerimine.

6.3 Lik­vi­dee­ri­ja­teks on ühin­gu juha­tu­se liik­med kui üld­koos­ole­ku otsu­se­ga ei ole ette­näh­tud tei­si. Sund­lõ­pe­ta­mise kor­ral mää­rab lik­vi­dee­ri­jad kohus.

6.4 Lik­vi­dee­ri­jad lõpe­ta­vad ühin­gu tege­vu­se ja nõuavad sis­se võlad, muud varad, rahul­da­vad võlausal­da­ja­te nõuded.

6.5 Ühin­gu lõpe­ta­mise kor­ral antak­se pärast võlausal­da­ja­te nõue­te rahul­da­mist alles jää­nud vara üle Tulu­mak­su­soo­dus­tu­se­ga mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu­te ja sihtasu­tus­te nime­kir­ja kan­tud ühin­gu­le või ava­lik – õigus­li­ku­le jurii­di­li­se­le isikule

6.6 Ühin­gu lõppe­misel kus­tu­ta­tak­se ühing regist­rist ühin­gu juha­tu­se (lik­vi­dee­ri­ja­te) aval­duse põh­jal. Kui ühing lik­vi­dee­ri­mise lõppe­misel ei esi­ta aval­dust sel­le kus­tu­ta­miseks regist­rist on regist­ri­pi­da­jal õigus ühing regist­rist kustutada.

6.7 Kui lik­vi­dee­ri­jad ei ole täit­nud oma kohus­tusi või jaga­nud ühin­gu vara väl­ja enne võlausal­da­ja­te kõi­gi nõue­te rahul­da­mist või raha depo­nee­ri­mist, vas­tu­ta­vad nad oma süü tõt­tu võlausal­da­ja­te­le teki­ta­tud kah­ju eest solidaarselt.