Suvekampaaniad

Tule rattalt maha ja lase rong läbi

“Enne raud­tee üle­käi­gu­ko­ha üle­ta­mist tule rat­talt maha, võta kõr­vakla­pid peast ja veen­du, et ron­gi ei tule! Üle­ta raud­tee jala­käi­ja­na, ratas käekõrval!”

Raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”

23–30.06.2014 viiak­se läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”, mis on suu­na­tud jalg­rat­tu­ri­te­le ja kõr­va­klap­pe kand­va­te­le jala­käi­ja­te­le. “Sage­li on jalg­rat­tu­rid juhid, kes kasu­ta­vad eelis­õi­gust lii­ku­da kerg­liik­lus­tee­del unus­ta­des, et rat­tu­ri­na ei või üle­ta­da nad raud­teed mujal kui üle­sõi­du­ko­has,” ütles MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets, lisa­des, “et  mõisted…

Raudteeohutuse kampaania “Märka rongi“

Pres­si­tea­de 01.07.2013 Täna, 1. juu­lil algab Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti (TJA) ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) raud­teeo­hu­tuse kam­paa­nia “Mär­ka ron­gi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on pöö­ra­ta liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu uute, täna­sest lii­ni­le mine­va­te ron­gi­de­ga seo­tud muu­da­tus­te­le ning kut­su­da kõi­ki üles jär­gi­ma liik­lus­reeg­leid ja ohu­tus­ju­hi­seid raud­tee üle­ta­misel, ron­gi sise­ne­misel ja sealt väl­ju­misel, samu­ti raud­tee piir­kon­nas lii­ku­misel. Kam­paa­nia toi­mub juulist…

Suvekampaania 2008

Ees­märk: Kam­paa­nia ees­mär­giks oli ini­mes­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee ter­ri­too­riu­mil vii­bi­mi­ne on keela­tud ning infor­mee­ri­da neid sel­le teo­ga kaas­ne­va­test taga­jär­ge­dest trah­vi näol. Loo­mu­li­kult võivad taga­jär­jed olla kau­gelt hul­le­mad kui trah­vi maks­mi­ne. Tal­lin­na Kris­tii­ne lin­na­osa piir­kon­da koos Ees­ti Raud­tee poolt pai­gal­da­ta­va piir­de­aiaga üles sea­tud pla­ka­tid on häs­ti mär­ga­ta­vad ning see­tõt­tu on piir­kon­na ini­me­sed pla­ka­ti sisust hästi…

Suvekampaania 2007

Raud­tee­ins­pekt­sioon ja MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia viivad 27. augus­tist 2. sep­temb­ri­ni läbi raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia, mil­le ees­mär­giks on auto­juhti­de­le meel­de tule­ta­da, et ainult nemad saa­vad raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­vaid kok­ku­põr­keid väl­ti­da. Ras­keid vagu­neid veda­val kau­ba­ron­gil võib pidur­dus­tee­kond ula­tu­da kuni kahe kilo­meet­ri­ni. Samu­ti ei saa rong kok­ku­põr­ke väl­ti­miseks teelt kõr­va­le pöö­ra­ta. See­pä­rast ongi nii auto­ju­hi, tema kaas­rei­si­ja­te, vedu­ri­mees­kon­na, ron­gi­rei­si­ja­te ja…