Tunnusgraafika/logod

OL Estonia

Orga­ni­sat­sioo­ni logo Ees­tis. Kasu­ta­miseks trükis­tel, pressiteadetel.

Lae alla .pdf versioon

Rail Safety Education

Ope­ra­tion Live­sa­ver, Inc. rah­vus­va­he­li­ne logo tun­nus­lau­se­ga. Kasu­ta­miseks trükis­tel, pressiteadetel.

Lae alla .pdf versioon

“Look, Listen & Live

Rah­vus­va­he­li­ne logo tun­nus­lau­se­ga “Look, Lis­ten & Live”

Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri tege­vu­se kolm tugi­sam­mast – HEA:

HARITUS

OLE õpe­tab raud­tee­üle­sõi­du­kohta­des ja muu­des oht­li­kes piir­kon­da­des õiges­ti käi­tu­ma. Koo­li­tu­sed ei piir­du ainult tasu­ta ava­li­ke loen­gu­te ja esit­lus­te­ga, vaid edas­ta­me ava­lik­ku­se­le regu­laar­selt raud­teeo­hu­tus­alast infor­mat­sioo­ni. Samu­ti kor­ral­da­me raud­tee-ohu­tus­kam­paa­niaid, val­mis­ta­me ja levi­ta­me teabematerjale.

ELLUVIIMINE

OLE toe­tab aktiiv­set sea­dus­te ja muu­de norm­do­ku­men­ti­de­ga keh­tes­ta­tud reeg­li­te jär­gi­mist, sest juhul, kui neid ei täi­de­ta, juh­tu­vad kok­ku­põr­ked ja muud õnne­tu­sed raud­tee­del ka edaspidi.

ARENDAMINE

OLE toe­tab pide­vat tur­va­li­su­se suu­ren­da­mist raud­tee­üle­sõi­du­kohta­del, andes soo­vi­tusi pare­ma kujun­duse ja teh­no­loo­gi­lis­te sead­me­te pai­gal­da­mise osas.