Pressiteade: ILCAD 2010

“Ületa raudteed turvaliselt!” Rahvusvaheline Raudteeülesõitude Ohutuspäev International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) 22. juunil 2010

(Pariis/Brüssel, 21. juuni 2010) Vaatamata kõigile jõupingutustele raudteeülesõitude nähtavamaks ja turvalisemaks muutmisel saab ülesõitudel toimuvates õnnetustes igal aastal hukka ja vigastada liiga palju sõidukijuhte ja jalakäijad üle kogu maailma.

Pea kõik ülesõitudel toimuvad õnnetused on tingitud liiklejate poolsest keelavate fooride, järgimiseks kohustuslike liiklusmärkide või liikluseeskirja sätete eiramisest. Vastupidiselt üldlevinud arusaamale satuvad raudteeülesõitudel toimunud õnnetustesse pahatihti just need liiklejad, kes elavad ülesõidu lähikonnas ja kasutavad seda igapäevaselt. Igapäevane harjumus hajutab liiklejate tähelepanu ja muudab nad hoolimatuks, millel võivad olla saatuslikud tagajärjed.

Õnnetuste arvu vähendamiseks teevad riigid jõupingutusi raudteeülesõitudest vabanemiseks. Kuna maailmas on sadu tuhandeid raudteeülesõite ning nende likvideerimine on seotud tohutute kulutuste, pikaajaliste uuringu- ja rakendusprotsessidega, on ülesõitude arvu vähendamine väga aeganõudev protsess. Seetõttu mängibki ülesõiduõnnetuste arvu vähendamisel võtmerolli inimeste teavitamine. Enam kui 45 riigi raudtee- ja maanteetranspordi ettevõtted üle kogu maailma korraldavad seetõttu ühise Rahvusvahelise Raudteeülesõitude Ohutuspäeva (ILCAD). Ohutuspäeva eesmärgiks on teavitada inimesi sellest, et ülesõiduõnnetusi oleks võimalik vältida, kui kõik täidaksid liikluseeskirjas kehtestatud reegleid. Samuti käsitletakse teemasid, mis on seotud vale käitumisega ülesõitudel ja nendega läheduses.

Raudteeohutusega tegelev MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) osales aktiivselt juba esimese ELCAD-i ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mis toimus läinud aasta 25. juunil. OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets väljendab heameelt selle üle, et vaid mõne raudteeorganisatsiooni eestvedamisel sündinud algatus on leidnud kogu maailmas sedavõrd jõulist vastukaja. „Küllap oli vajadus niisuguse päeva järele, mil maailma raudtee- ja maanteetranspordi ettevõtted üle kogu maailma kutsuvad nii jalakäijaid kui autojuhte raudtee ületamisel ettevaatlik olema, ammu olemas, meie lihtsalt ütlesime selle välja,“ selgitab Vahemets. Kuigi Võidupüha ja jaanipäeva eel on inimestel palju toimetamist ning nende valmisolek raudteeohutusalaseid nõuandeid kuulda võtta on tavalisest tagasihoidlikum, on Tamo Vahemetsa sõnul just nüüd õige aeg raudteeületuskohtadel kehtivate liikluseeskirjade meeldetuletamiseks. „Loodetavasti kostub 45 riigi raudtee- ja maanteetranspordi ettevõtete üleskutse raudteeületuskohtadel ettevaatlik olema kõigi Eestimaa liiklejate kõrvu ning aitab hoida inimeste elu ja tervist, mis on ju meie tegevuse peamine eesmärk,“ arvas Tamo Vahemets.

Rahvusvaheline Raudteeülesõitude Ohutuspäev keskendub elanikkonna teavitamisele ja ohutu käitumise propageerimisele ülesõitudel ja nende piirkonnas. Kampaania tugineb erinevatele riiklikele üritustelele, mis toimuvad 22. juunil 2010 üheaegselt kõigis osalevates riikides ja edastavad ühist sõnumit “Ületa raudteed turvaliselt!“! Lisaks korralistele või alaliselt toimuvatele üritustele kavandatakse viies maailmajaos asuvates riikides ka spetsiaalseid teavituskampaaniaid: flaierite jagamine ülesõitudel, koolides, autokoolides, skaudiklubides jne, plakatid raudteejaamades ja muudes käidavates kohtades, reklaam raadios ja televisioonis, siseriiklikud ja rahvusvahelised pressikonverentsid.

Projekti on kaasatud maanteetranspordi sektor, riiklikud institutsioonid, raudtee-ettevõtted, raudteeinfrastruktuuriettevõtted, politsei, raudteeohutusega tegelevad mittetulundusühingud enam kui 45 riigist, nagu ka Euroopa ja ülemaailmsed raudteeorganisatsioonid (CER, EIM, UIC), Operation Lifesaver (OL), Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC), Euroopa Raudteeülesõitude Foorum (ELCF) ja Euroopa Raudteeagentuur (ERA).

Käesoleval aastal ühinesid kampaaniaga ka ÜRO Euroopa majanduskomisjoni transpordidivisjon, Ladina-Ameerika Raudteede Assotsiatsioon (ALAF) ja Austraalia-Aasia Raudteede Assotsiatsioon (ARA).

ILCAD-i kampaanias osaleb aktiivselt ka Euroopa Komisjon. Aprillis 2010 korraldas DG Move raudteeülesõitude ohutusele pühendatud töötoa ja rahastas Euroopa sõidukijuhtidele ja jalakäijatele suunatud, riiklike kampaaniate käigus kasutatava videoklipi valmistamist.

Detailsemat infot õigest käitumisest ja valele käitumisele raudteeülesõitudel tähelepanu juhtivat teavitusmaterjali on võimalik leida raudteeülesõitude ohutusele pühendatud veebilehtedelt www.levelcrossing.net, www.ilcad.org ja www.operationlifesaver.eu

Toimetajatele:
Rahvusvaheline Raudteeülesõitude Ohutuspäev kasvas välja edukalt läbi viidud Euroopa Raudteeülesõitude Teabepäevast, mis leidis aset 25. juunil 2009 27 riigis ja mille eesmärgiks oli tähelepanu juhtimine ohtudele ja väärale käitumisele raudteeülesõitudel.
Raudteeülesõitudel toimunud õnnetustes hukkunud moodustavad Euroopas kogutud andmete põhjal 2% kõigist maanteeõnnetustes hukkunutest, kuid tervelt ühe kolmandiku kõigist raudteeõnnetustes hukkunutest. Osalevate riikide maanteetranspordi ja raudteeorganisatsioonid mõistavad oma ühist vastutust ja on otsustanud korraldada elanikkonna paremaks teavitamiseks ohutuspäevi, mille eesmärgiks on edendada ohutut käitumist raudteeülesõitudel. Lisaks sellele on paljud neist organisatsioonidest ühinenud ka Euroopa Liidu algatatud Euroopa Maanteeohutushartaga. Harta eesmärgiks on arendada konkreetseid tegevusi, hinnata läbiviidu tulemusi ja suurendada elanikkonna teadlikkust kogemuste vahetamise teel. Nii loodetakse vähendada liiklusõnnetuste arvu ja lisada individuaalsetele või ühistele algatustele Euroopa dimensioon.

Eestis viib ohutusäeva läbi Operation Lifesaver Estonia ning õla on alla pannud ka Tehnilise Järelevalve Amet, AS Eesti Raudtee ja AS Edelaraudtee.

 

Lisainfot rahvusvahelise ürituse kohta saab:

Ohutusupäeva veebilehekülg – www.ilcad.com

International Union of Railways (UIC)
Isabelle Fonverne
Projects Officer, Safety & Interoperability
T: + 33 1 44 49 20 91
e-mail: fonverne@uic.org

Liesbeth de Jong
UIC Press Relations
T: + 33 1 44 49 20 53
e-mail: dejong@uic.org 

Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
Eva Böckle
CER Press & Communications Manager
T: + 32 2 213 08 90
e-mail: Eva.Boeckle@cer.be

European Rail Infrastructure Managers (EIM)
Johana Grohova
EIM Public Affairs Manager
T: + 32 2 234 37 70
e-mail: Johana.Grohova@eimrail.org

European Level Crossing Forum (ELCF)
Alan Davies, Chairman
T:  +44 20 3142 5371
e-mail: alan.davies@rssb.co.uk

European Transport Safety Council (ETSC)
Ilyas Daoud
Project Officer
T: + 32 2 230 41 06
e-mail: ilyas.daoud@etsc.eu

Operation Lifesaver (OL)
Tamo Vahemets (OL Estonia)
Chairman of the Management Board
T: + 37 2 504 5112
e-mail: tamo@operationlifesaver.eu