OLE Kvaliteedipoliitika

OLE kva­li­tee­di­po­lii­ti­ka põhi­se­su­ko­had on:

  • OLE on ava­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tea­vi­tus­töö­ga tege­lev orga­ni­sat­sioon, kes aksep­tee­rib Euroo­pa Nõu­ko­gu, Euroo­pa Liidu ja Ees­ti Vaba­rii­gi valit­susasu­tus­te poolt heaks kii­de­tud kva­li­tee­di­alaseid seisukohti;
  • OLE juhin­dub oma tege­vus­tes Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. poolt väl­ja­töö­ta­tud kvaliteednõuetest;
  • OLE väär­tus­tab vaba­taht­lik­ke, orga­ni­sat­sioo­ne, ette­võt­teid jne, kes soo­vivad suu­ren­da­da ava­lik­ku­se tead­lik­kust raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohu­tu­dest ning või­ma­lus­test neid ohte vältida;
  • OLE tege­leb jär­je­pi­de­valt ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse temaa­ti­ka arendamisega;
  • OLE võtab töö­le ainult kind­laks­mää­ra­tud kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga töö­ta­ja­id ning koo­li­tab per­so­na­li järepidevalt;
  • OLE väär­tus­tab pika­aja­list koos­töö­vor­mi kva­li­fit­see­ri­tud ja usal­dus­väär­se­te partneritega;
  • OLE arves­tab aren­dus­et­te­pa­ne­ku­te­ga oma iga­päe­va­ses töös ja koo­li­tus­ma­ter­ja­li­de val­mis­ta­misel ning teeb kõik endast ole­ne­va töö­prot­ses­si­de paren­da­miseks ja pre­ten­sioo­ni­de väl­ti­mis­teks eel­ole­va­tel perioodidel;
  • Kva­li­tee­di­po­lii­ti­ka ellu­ra­ken­da­miseks on väl­ja­töö­ta­tud ja kin­ni­ta­tud kvaliteedijuhtimissüsteem;
  • OLE juht­kond kont­rol­lib pide­valt kva­li­tee­di­süs­tee­mi toimimist

 

Kontaktid

(+372) 504 5112

Kol­de pst 67/2–30
10321 Tal­linn
Esto­nia

Reg nr. 80215200
A/A: EE761010220041791012 SEB