Raudteeohutusnädalad

Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. mai­ni viiak­se läbi tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mil­le põhi­sõ­nu­miks on „Vaa­ta vasa­ku­le ja vaa­ta pare­ma­le ning lase rong läbi“. Raud­teeo­hu­tus­nä­da­lala foo­ku­ses kolm tee­mat: las­te­le suu­na­tud­tea­vi­tus­te­ge­vu­sed, oht­li­kud tege­vu­sed raud­tee üle­ta­misel ning raud­tee­ga seo­tud vas­tu­tus­tund­lik pil­dis­ta­mi­ne ja fil­mi­mi­ne. Kam­paa­nia viiak­se läbi koos­töös vas­tu­tus­tund­li­ke raud­­tee-ette­­võ­­te­­te­ga ning Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti­ga.

Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi”

26.04.2018 algab tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab käes­ole­val aas­tal sõnu­mit „Aga mina lasen ron­gi läbi”. Kam­paa­nia ees­märk on tule­ta­da meel­de, et raud­tee tur­va­li­seks üle­ta­miseks on esma­ne vas­tu­tus just raud­tee üle­ta­jal. 2017 aas­tal huk­kus raud­teel 13 ini­mest. Ena­mus neist traa­gi­li­selt lõpp­e­nud õnne­tus­test oleks või­nud olla ole­ma­ta kui raud­tee üle­ta­misel liik­le­jad pöö­ra­nuks roh­kem tähe­le­pa­nu esmas­te ohu­tus­nõue­te täit­mis­e­le. “Liik­le­jad…

Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Punane on Punane”

24.04.2017 algab tra­dit­sioo­ni­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab käes­ole­val aas­tal sõnu­mit „Puna­ne on Puna­ne”. Kam­paa­niaga tule­ta­tak­se meel­de, et raud­tee­foo­ris põlev puna­ne tuli on võrd­väär­ne täna­va­foo­ri puna­se tule­ga. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE). „Soo­vi­me, et raud­tee üle­ta­mi­ne ei lõppeks traa­gi­li­selt “, ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets lisa­des, et “kah­juks on raud­tee­üle­sõi­du­kohta­del üsna tava­li­ne pilt, kus…

Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Raudteel viibimine keelatud”

25.04–01.05.2016 viiak­se Ees­tis läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Raud­teel vii­bi­mi­ne keela­tud”. Kam­paa­niaga tule­ta­tak­se meel­de, et raud­teed võib üle­ta­da ainult sel­leks ette­näh­tud kohas ning raud­teel käi­mi­ne ja vaba aja veet­mi­ne on oht­lik ning see­tõt­tu ka sea­du­se­ga keela­tud. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti, Polit­­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti, Maan­tee­ame­ti ja Pääs­te­ame­ti­ga. „Soo­vi­me, et ini­me­sed…

Raudteeohutusnädal 2015 – KLAPID PEAST!

Pres­si­tea­de: Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Võta kla­pid peast ja Lase rong läbi!“ tule­tab meel­de, et kõr­va­klap­pi­de kand­mi­ne raud­teed üle­ta­des vähendab olu­li­selt tähe­le­pa­ne­lik­kust ümb­rit­se­va suh­tes. 27.04–03.05.2015 viiak­se Ees­tis läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Võta kla­pid peast ja Lase rong läbi!“. Kam­paa­nia üheks ees­mär­giks on alga­ta­da ühis­kon­nas dis­kusioon liik­lu­ses kõr­va­klap­pi­de kasu­ta­mi­se­ga seo­tud ris­ki­dest. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia…

Pressiteade: Raudteeohutusnädal 2014 — Lase rong läbi!

Raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Lase rong läbi!“ kut­sub liik­le­ja­id suu­ren­da­ma tähe­le­pa­ne­lik­kust raud­tee­de üle­ta­misel. 28.04–04.05 viiak­se läbi üle­rii­gi­li­ne raud­teeo­hu­tus­nä­dal, mis kan­nab sõnu­mit „Lase rong läbi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on tule­ta­da liik­le­ja­te­le meel­de, et raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise eel­tin­gi­mu­seks on tähe­le­pa­ne­lik­kus. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Opra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja Polit­­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga. „Käes­ole­va aas­ta algu­ses tihe­ne­nud rei­si­ron­gi­de liik­lus tõs­tis raud­tee­üle­ta­mi­se­ga…

Pressiteade: Algas rauteeohutusnädal — RON2013

Kam­paa­nia „Lase rong läbi!“ kut­sub liik­le­ja­id ette­vaat­lik­ku­se­le seo­ses suu­re­ne­va­te kii­rus­te­ga raud­teel Täna­sest ala­nud raud­teeo­hu­tus­nä­dal kan­nab sõnu­mit „Lase rong läbi“. Kam­paa­nia ees­mär­giks on pöö­ra­ta liik­le­ja­te tähe­le­pa­nu aas­ta tei­sest poo­lest Ees­ti raud­teel lii­ku­ma hak­ka­va­te uute rei­si­ron­gi­de­ga kaas­ne­va­te­le ohtu­de­le. Kam­paa­niat kor­ral­dab MTÜ Opra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos­töös Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Ame­ti ja Polit­sei – ja Pii­ri­val­ve­ame­ti­ga. „Kui­gi uued rei­si­ron­gid on…

Raudteeohutusnädal 2012 ”Tunne vastast”

Esmas­päe­val 23.04.2012 algab üle-ees­­ti­­li­­ne raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia „Tun­ne vas­tast“, mis kut­sub ini­me­si üles ron­gi kui suu­re­mat liik­lus­va­hen­dit mär­ka­ma ja jõu­va­he­kor­di õiges­ti hin­da­ma. Kam­paa­nia kes­tab 29. april­li­ni. „Ees­ti on raud­teel toi­mu­nud õnne­tus­te arvu poo­lest Euroo­pas esi­mes­te hul­gas ja see on kur­vas­tav,“ rää­kis MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. „Möö­du­nud aas­tal regist­ree­ri­ti raud­teel ron­gi-jala­­käi­ja või ron­gi ja…