ILCAD 2024

Pressiteade

Rahvusvaheline raudtee ületamise teadlikkuse päev (International Rail Trespass Awareness Day TRESPAD)
3. kord 5. juunil 2024

Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (International Level Crossing Awareness Day ILCAD)
16. kord 6. juunil 2024

Avakonverentsid Buenos Aireses, Argentinas
Pariis, Tallinn, 4. juuni 2024

Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) poolt algatatud Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (International Level Crossing Awareness Day ILCAD) alustab oma iga-aastase ohutuskampaaniaga, mis on järjekorras juba 16. Kampaania eesmärk on teadvustada inimestele raudteeülesõidukohtadel esinevaid riske ja suurendada raudteeohutust. Tegemist on kampaaniaga, mida kajastatakse ülemaailmselt ning mis on raudteesektoris tegutsevate ettevõtete jaoks võtmetähtsusega sündmus.

Iga-aastases ILCAD ohutuskampaanias osaleb umbes viiskümmend riiki.

Igal aastal korraldab partnerriik avakonverentsi, kus jagatakse kogemusi ja projekte, mille eesmärgiks on suurendada raudteeohutust ja vähendada raudteeülesõidukohtadel aset leidvate juhtumite arvu.

UIC hinnangul on maailmas üle poole miljoni raudteeülesõidukoha, millest rohkem kui 100 000 asuvad Euroopa Liidus ja üle 200 000 USA-s (vastavalt 20% ja 40%). Näiteks Argentinas on rohkem kui 13 000 raudteeülesõidukohta, mis asuvad 23 000 km pikkusel raudteel.

Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja igal pool mujal moodustavad raudteeülesõiduga seotud juhtumid peaaegu kolmandiku kõigist raudteeõnnetustest. Kui võtta arvesse ka rööbastele astuvate jalakäijatega seotud juhtumid, moodustab see arv rohkem kui 90% kõigist raudteeõnnetustest.

2021. aastal toimus Argentinas aktiivsetel raudteesõidukohtadel (mis on kaitstud tõkkepuude, tulede, hoiatussignaalidega jne) 340 kokkupõrget, 2023. aastal 433. Peaaegu pooled neist olid seotud erivajaduse või liikumispuudega, kellest valdav enamus olid jalakäijad (172), 2021. aastal oli hukkumisega lõppenud juhtumeid 129, 2023. aastal 57.

Kogu maailma raudteetööstus, olenemata riigist või kultuurist, tegeleb raudteeülesõidukohtadel ja raudteerööbaste läheduses täpselt ühesuguste probleemidega.

Enamik raudteel toimunud juhtumistest on põhjustatud sellest, et riskitakse tahtlikult või tehakse valesid otsuseid eksimuse, harjumuse või hooletuse tõttu.

Eriti ohtlikel raudteeülesõidukohtadel aset leidvate õnnetusjuhtumite vähendamiseks tehakse riskianalüüse ning mõeldakse välja uusi tehnilisi lahendusi.

Lisaks ohutusmeetmetele saab algatada teadlikkuse tõstmise projekte, et suurendada ohutust raudteeülesõidukohtadel ja vajadusel rakendada jõustamismeetmeid, et vähendada ohtlikku ja valet käitumist raudteeülesõidukohtadel ja -rööbastel ning nende läheduses.

ILCAD ja TRESPAD püüavad inimeste teadlikkuse tõstmise, harimisega ja erinevate sektorite vahelise koostööga vähendada raudteejuhtumite arvu ja päästa elusid.

Sel aastal paneme erilist rõhku erivajaduse ja liikumispuudega turvalisusele lausega: “Palun hoidu rongi eest. Elu võib muutuda sekunditega”

5.-6. juunil 2024 toimub TRESPAD-i konverents raudteeülesõitude ja enesetapu ennetamise teemal ja ILCAD-i konverents raudteeülesõidukohtade ohutuse teemal ühiselt UIC-i ja Argentina transpordiohutusametiga (JST) koostöös Buenos Aireses. Käsitleme esinejatega mitmeid olulisi teemasid, mis puudutavad raudteeohutuse suurendamist: riskianalüüsi, tehnilisi lahendusi, haridust, üldsuse teadlikkust ja sektoritevahelist koostööd (maantee, raudtee, politsei, otsustajad, maakasutuse planeerimine). Esinejaid on Ladina-Ameerikast, Euroopast, Kanadast, USA-st, Indiast ja Austraaliast, lisaks veel sektori liidrid Schweizer Electronic Šveitsist, Wavetrain Norrast, ENSCO USA-st; ja Gmundener Fertigteile-Bodan Austriast, kes eksponeerivad oma tehnilisi lahendusi.

Mõned numbrid:

Vastavalt UIC ohutusaruandele toimus 2022. aastal:

  • Raudteesõidukohtadel: 34 partner-raudteeettevõtet (32 riigis) teatasid, et nädalas on raudteeülesõidukohtadel keskmiselt 9 juhtumit. Valdav enamus raudteeülesõitudel toimunud juhtumitest toimusid kokkupõrkel sõidukitega, millest 38% lõppes surmaga ja 36% raskete vigastustega. Jalakäijatega seotud juhtumistes oli 19% hukkunuid ja 7% raskesti vigastatuid.
  • Raudtee ületamine rööbastel selleks mitte ettenähtud kohas: 62% kõigist vähemalt ühe kannatanuga (vigastuse või surmaga lõppenud) suurtest juhtumistest on põhjustatud raudtee ületamisest vales kohas.
  • Raudteel toimunud enesetapud moodustasid 1–18% üleriigilistest enesetappudest. Suitsiidid ja -katsed leiavad aset peamiselt päevasel ajal, vales kohas rööbaste ületamine toimub nii päeval kui öösel (valdavalt).

Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC)

UIC on ülemaailmne raudteetranspordi edendamise ja raudteesüsteemi koostöö arendamise organisatsioon. See koondab kokku enam kui 200 liiget kõigilt viiel kontinendilt, sealhulgas raudtee-ettevõtjad, infrastruktuuri-ettevõtjad ja raudteeteenuste pakkujad. UIC-l on tihedad koostöösidemed kõigi raudteetranspordivaldkonna sidusrühmadega üle maailma, sealhulgas tootjate, raudteeühenduste ja riigiasutustega, aga ka muude valdkondade ja sektoritega, mille kogemused võivad raudtee arendamisel kasuks tulla. UIC-i peamisteks ülesanneteks on raudtee kogukonna ärivajaduste mõistmine, innovatsiooniprogrammide väljatöötamine ja nendele vajadustele lahenduste leidmine, samuti erinevate uuenduslike lahenduste rakendamise hõlbustamiseks vajalike dokumentide, näiteks aruannete, juhiste ja IRS-ide ettevalmistamine ja avaldamine.

Argentina transpordiohutusamet (JST). Raudteesektoris uurib JST kõiki juhtumeid, mis on seotud nende sõidukitega, mis põhjustavad surma või tõsise vigastuse ja/või tõsise kahjustuse veeremile, raudteeinfrastruktuurile või keskkonnale.

Operation Lifesaver Estonia (OLE) koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programm, mis tegutseb eesmärgiga vältida vigastuste ja surmaga lõppevaid õnnetusjuhtumeid raudteel. Oma missiooni täitmiseks edendab Operation Lifesaver kolme põhimõtet: haritus, elluviimine, arendamine.

Kontaktid