Ajalugu

Ope­ra­tion Life­sa­ver USA‑s

Ope­ra­tion Life­sa­ver sai algu­se Ida­ho osa­rii­gis aas­tal 1972, pärast seda, kui kesk­mi­ne sur­ma­juh­tu­mi­te arv maan­tee­de ja raud­tee­de ühe­ta­san­di­lis­tel ris­tu­mis­kohta­del kogu rii­gis ker­kis 1200 juh­tu­mi­ni aas­tas. Ühe­kord­ne, kuus näda­lat kest­nud üld­su­se tea­vi­tus­prog­ramm, mis sai nimeks „Ope­ra­tion Life­sa­ver“ (OL), kor­ral­da­ti esma­kord­selt raud­tee-ette­võt­te Union Paci­fic esin­da­ja­te Ed Scha­fe­ri ja Sam Gray­so­ni, Ida­ho konstaa­bel­kon­na ning kuber­ner Cecil And­ru­si tali­tu­se ühis­te jõu­pin­gu­tus­te toel.

Uue kam­paa­nia esi­me­sel aas­tal lan­ges raud­tee­üle­tus­kohta­del aset­leid­nud õnne­tus­tes huk­ku­nud ini­mes­te arv Ida­ho osa­rii­gis 43 prot­sen­di võr­ra. Järg­misel aas­tal raken­da­ti sama prog­ram­mi Neb­ras­kas, kus õnne­tus­te arv vähe­nes 26 prot­sen­di võr­ra. Kui Kan­sa­ses ja Geor­gias saa­vu­ta­ti järg­misel aas­tal võrd­väär­ne edu, innus­tas USA senaa­tor Kay Bai­ley Hutc­hi­son (kes oli tol­lal Riik­li­ku Trans­por­di­ohu­tusame­ti ase­pre­si­dent) trans­por­di vald­kon­nas tege­vaid osa­poo­li juu­ru­ta­ma prog­ram­mi üle­rii­gi­li­sel tasan­dil. 1986. aas­ta­ks olid sõl­tu­ma­tud „Ope­ra­tion Life­sa­ver“- prog­ram­mid raja­tud USA 49‑s mand­ri­osa­rii­gis (vt. lisa­tud algus­aas­ta­te nime­ki­ri). Colum­bia ring­kon­nas käi­vi­ta­ti „riik­lik“ prog­ramm 2002. aas­tal.

Auto­noom­se­te osa­rii­gi­prog­rammi­de ees­mär­gi, sõnu­mi ja tege­vus­te koor­di­nee­ri­miseks asu­ta­ti 1978. aas­tal Riik­li­ku Ohu­tus­nõu­ko­gu (NSC) egii­di all riik­lik prog­ramm „Ope­ra­tion Life­sa­ver“. 1986. aas­tal vii­di prog­ramm NSC vas­tu­tuse alt väl­ja ning selle­le anti riik­li­ku mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu staa­tus. Mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu Ope­ra­tion Life­sa­ver, Inc. (OLI) asu­ta­ja­teks olid Amee­ri­ka Raud­tee­de Assot­siat­sioon, Riik­lik Raud­tee­reisi­ja­te Kor­po­rat­sioon (Amtrak) ja Raud­tee­de Eden­da­mise Ins­ti­tuut; kõik mai­ni­tud orga­ni­sat­sioo­nid on seni­aja­ni esin­da­tud OLI 11-liik­me­li­ses direk­to­ri­te nõu­ko­gus.

Ala­tes „Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri“ käi­vi­tu­mi­sest aas­tal 1972 on USA Föde­raal­se Maan­tee­ame­ti hin­nan­gul sel­le abil sääs­te­tud 11 000 inim­elu ja väl­di­tud 54 000 vigas­tust. Ala­tes 1972. aas­ta­st on maan­tee­de ja raud­tee­de ris­tu­mis­kohta­del toi­mu­va­te õnne­tus­te arv vähe­ne­nud enam kui 70 % võr­ra. Ainu­ük­si vii­ma­se küm­ne aas­ta­ga on raud­tee­üle­tus­kohta­del aset­leid­nud kok­ku­põr­ge­te arv vähe­ne­nud 40 % võr­ra, vaa­ta­ma­ta kau­ba­ron­gi­de üldi­se läbi­sõi­du 30-prot­sen­di­li­se­le kas­vu­le ja maan­tee­liik­lu­se 25-prot­sen­di­li­se­le kas­vu­le.

“Ope­ra­tion Life­sa­ver” Euroo­pas

  • Esi­m­ese rii­gi­na Euroo­pas tut­vus Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri prog­ram­mi­ga Ees­ti Vaba­rii­gi esin­da­ja.
  • 2003. aas­ta sügi­sel tegi AS Ees­ti Raud­tee juha­tu­se esi­mees — tegev­di­rek­tor Her­bert Pay­ne, Tamo Vahemetsa´le ette­pa­ne­ku tut­vu­da Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des raud­teeo­hu­tuse pro­jek­ti­ga “Ope­ra­tion Life­sa­ver”.
  • 2004 a. märt­sis osa­les­ki Tamo Vahe­mets koos abi­kaa­sa­ga USA‑s Kan­sa­ses, kahe­päe­va­sel “Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri” koo­li­tu­sel, kust tul­di tagasi koju ates­tee­ri­tud OL esit­le­ja­te­na.
  • 2004 a. juu­lis USA Texa­ses San Anto­nios toi­mu­nud ” Ope­ra­tion Life­sa­ver” rah­vus­va­he­li­selt süm­poo­siu­mil esin­das Tamo Vahe­mets Ees­tit OL esit­le­ja­na.
  • Süm­poo­siu­mil andis Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc pre­si­dent Ger­ri Hall  T. Vahe­met­sa­le voli­tu­sed asu­ta­da Ope­ra­tion Life­sa­ver Ees­tis.
  • 19.11.2004 Asu­ta­sid AS Ees­ti Raud­tee, Tamo Vahe­mets ja Urve Miid­la Mit­te­tu­lun­dus­ühin­gu “Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia” (OLE), mis oma tege­vu­ses juhin­dub Ope­ra­tion Life­sa­ver Inc. töö põhi­mõ­te­test.

2007. aas­tal asu­ta­ti Ope­ra­tion Life­sa­ver Euro­pe