Lõputööd

Uurimuslikud tööd liiklusohtuse tagamiseks raudteeülekäikudel ja -sõitudel.

Lõputöö — Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel

Autor: Tuu­li Vili­berg ABSTRAKT  Raud­tee­üle­sõi­tu­del toi­mu­vad õnne­tu­sed on reeg­li­na väga ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga ning tek­ki­nud kah­ju suur nii majan­dus­li­kus kui sot­siaal­ses mõt­tes. Vee­re­mi ja maan­tee­sõi­du­ki kok­ku­põr­ge­te toi­mu­mise pea­miseks põh­ju­seks on tee­ka­su­ta­ja­te eksi­mus. Käes­ole­va lõpu­töö ees­mär­giks on kõi­ge­pealt väl­ja sel­gi­ta­da, mis on sõi­du­ki­juhti­de liik­lus­käi­tu­mises sel­list, mil­le taga­jär­jel võib raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal toi­mu­da kok­ku­põr­ge ning see­jä­rel pak­ku­da väl­ja või­ma­lu­si prob­le­maa­ti­lis­te faktoritega…

Lõputöö — Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

Autor: Trii­nu Uibo­leht ABSTRAKT  Antud lõpu­töö uuri­mis­prob­lee­miks oli suu­re­ne­nud otsa­sõi­tu­de arv jala­käi­ja­te­le Ees­ti raud­tee­del. Sel­lest tule­ne­valt sea­ti ees­mär­giks kind­laks teha jala­käi­ja­te ja jalg­rat­tu­ri­te liik­lus­käi­tu­mise pea­mised karak­te­ris­ti­kud Ees­ti üle­käi­gu­kohta­del, tuua väl­ja huvi­pak­ku­va­mad asjaolud ning pak­ku­da lahen­dusi, kui­das ja mil­lis­te meet­me­te­ga taga­da liik­le­ja­te kor­rekt­ne käi­tu­mi­ne. Uuri­mis­kü­si­mus­te­le vas­tus­te leid­miseks kasu­ta­ti kva­li­ta­tiiv­set mee­to­dit – mit­te­osale­vat vaat­lust. Liik­le­ja­te käi­tu­mise jälgimiseks…