Lõputöö – Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel

Autor: Tuuli Viliberg

ABSTRAKT 

Raudteeülesõitudel toimuvad õnnetused on reeglina väga raskete tagajärgedega ning tekkinud kahju suur nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes. Veeremi ja maanteesõiduki kokkupõrgete toimumise peamiseks põhjuseks on teekasutajate eksimus. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kõigepealt välja selgitada, mis on sõidukijuhtide liikluskäitumises sellist, mille tagajärjel võib raudteeülesõidukohal toimuda kokkupõrge ning seejärel pakkuda välja võimalusi problemaatiliste faktoritega tegelemiseks. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi vaatlused kaheksal raudteeülesõidukohal – Nõmme, Tondi, Pääsküla, Laagri, Saue, Keila, Niitvälja ning Paldiski ülesõidul. Kokku vaadeldi 1407 sõidukijuhi käitumist raudtee ületamisel. Mõõdeti sõidukite kiirused raudteele lähenedes ning vahetult enne raudtee ületamist ja vaadeldi teistest raudteeületusreeglitest (sh punase fooritule eiramine, langeva või juba alloleva tõkkepuu alt läbisõitmine) kinnipidamist. Tulemusena leiti, et punase fooritule eiramine on märkimisväärseks probleemiks kõikidel vaadeldud ülesõitudel (foori keelavast märguandest ei peetud vaadeldud 27 fooritsükli jooksul kinni koguni 85% juhtudest) ning kiiruseületamine kui probleem eksisteerib pigem vaid asulavälistel ülesõitudel.

Võtmesõnad: raudteeülesõidukoht, liiklusohutus, raudteeõnnetused, sõidukijuhtide liikluskäitumine

Vaata lõputööd siit /.pdf / 1.75MB

1.1 Liiklusohutus kui sotsiaalne probleem … 7

1.2 Raudteeülesõidukohad Eestis … 8

1.3 Raudteeõnnetused ja nende põhjused … 13

1.4 MTÜ Operation Lifesaver Estonia … 15

1.5 Kampaaniate mõju … 17

1.6 Varasemad uuringud … 18

2.1 Uurimismeetodi valik … 22

2.2 Ülesõitude valimine ja mõõtmiste läbiviimine … 23

2.3 Valitud ülesõitude kirjeldus … 24

3.1 Asulasisesed ülesõidukohad … 30

3.2 Asulavälised ülesõidukohad … 40

3.3 Kokkuvõtvad tulemused … 43

3.4 Järeldused ja arutelu … 48

Lisa 1. Peamised ülesõidukohtadel kasutatavad liikluskorraldusvahendid … 57

Lisa 2. Sõidukite kiirused Tondi raudteeülesõidul … 58

Lisa 3. Sõidukite kiirused Nõmme raudteeülesõidul … 60

Lisa 4. Sõidukite kiirused Pääsküla raudteeülesõidul … 62

Lisa 5. Sõidukite kiirused Laagri raudteeülesõidul …64

Lisa 6. Sõidukite kiirused Saue raudteeülesõidul … 65

Lisa 7. Sõidukite kiirused Keila raudteeülesõidul … 66

Lisa 8. Sõidukite kiirused Niitvälja raudteeülesõidul … 67

Lisa 9. Sõidukite kiirused Paldiski raudteeülesõidul … 68

Lisa 10. Aastatel 2004 – 2013 uuritud raudteeõnnetusjuhtumite tagajärjel vigasaanute ja hukkunute arv … 69