Pressiteade: ILCAD 2012

PRESSITEADE

„Käitu raudteeülesõitudel turvaliselt!“

Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD – International Level Crossing Awareness Day) 7. juunil 2012

(Pariis, 7. juunil 2012)

Täna tähistab rahvusvaheline raudteesektor neljandat Rahvusvahelist raudteeülesõitude ohutuspäeva (ILCAD), mis keskendub hariduslikele meetmetele ning ohutu käitumise propageerimisele raudteeülesõitudel ja nende läheduses. Ohutuspäev hõlmab enam kui 42 riiki ning selle käigus edastatakse ILCAD-i ühist sõnumit: „Käitu raudteeülesõitudel turvaliselt!“. Lisaks ohutuspäevale korraldatakse temaatilisi üritusi ka kogu aasta jooksul.

 

Pole kahtlus, et raudteetransport on üks ohutumaid transpordiliike. Samas on tõsi ka see, et raudtee ja maantee kokkupuutepunktis, raudteeülesõidul, tuleb kokku puutuda suurte ohutusriskidega. Kõige loogilisemaks lahenduseks oleks ühetasandilistest raudteeülesõitudest vabanemine, kuid see tooks paljudes kohtades kaasa inimeste liikumisvõimaluste piiramise. Samuti ei ole sildade või tunnelite ehitamine tihedalt asustatud piirkondades sageli võimalik, see on äärmiselt kulukas (Euroopas 5-10 miljonit eurot) ning nõuab palju aega. Raudteeülesõidud on kohalikele elanikele väga kasulikud ja sageli soovivad kohalikud võimud nende säilitamist.

Erinevad kampaania postrid

 

Raudteeülesõitudel liiklemine on nii autokasutajatele kui ka jalakäijatele turvaline seni, kuni nad järgivad 1968. aasta Viini liiklusohutusalastes konventsioonides kõigi maailma riikide jaoks kehtestatud liiklusmärke ja ülesõidusignaale.

Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) andmetel toimus 2010. aastal Euroopa Liidu raudteeülesõitudel 619 õnnetust, milles hukkus 359 inimest (2009. aastal olid vastavad arvud 831 ja 405). Raudteeülesõitudel toimunud õnnetused moodustasid 30% kõigist Euroopa raudteeõnnetustest ja 1,2% kõigist liiklusõnnetustest. Seetõttu peetaksegi raudteeülesõitudel toimunud õnnetusi vähemoluliseks probleemiks maanteetranspordi seisukohalt, kuid tohutuks probleemiks raudteetranspordi jaoks.

Lisaks traagiliste tagajärgedega õnnetustele raudteeülesõitudel, leiavad igapäevaselt aset vahejuhtumid, mille tagajärjed võiksid olla katastroofilised, kui õnnetusest napilt pääsenud sõiduauto asemel oleks tegemist bussi või suure veokiga.

Pea 98% kõigist raudteeülesõitudel toimunud õnnetustest (vähemalt Euroopas) on põhjustatud sõidukijuhtide või jalakäijate väärast käitumisest ja liikluse reguleerimisvahendite eiramisest. Sageli on tegemist raudteeülesõitude lähistel elavate ja töötavate inimestega.

Inimeste riskikäitumine raudteeülesõitudel on tingitud mitmetest põhjustest:

  • kiirustamise tõttu (kool, töö, kokkulepitud kohtumised), liiklejad mõtlevad: ”Ma lipsan läbi”, ”Ma ei jää kauemaks ootama”, ”Minuga see ei juhtu”; tänu tuttavale olukorrale: ”Ma ületan raudteed siin mitu korda päevas”, ”Ma tean rongide sõidugraafikut”;
  • tähelepanu hajumine: ”Ma ei pannud tähele”, ”Raadio, kisavad või nutvad lapsed juhtisid mu tähelepanu kõrvale”, mobiiltelefoni või GPS-seadme kasutamine, kõrvaklappide kandmine noorema põlvkonna puhul (muutmas üha suuremaks probleemiks);
  • füsioloogilised põhjused nagu väsimus (kutselistel autojuhtidel), narkootiliste ainete või alkoholi tarvitamine. Euroopa Komisjoni andmetel on 20% liiklusõnnetustest tingitud  juhtide üleväsimusest ning 25% auto juhtimisest alkoholi või narkootiliste ainete mõju all.

Õnnetused leiavad aset ka liikluseeskirjade eiramisest tulenevalt. Suurimaks riskiteguriks nii raudteeülesõiduõnnetuste kui ka liiklusõnnetuste puhul üldisemalt on kiiruse ületamine. Euroopa Komisjoni andmetel põhjustab sõidukiiruse ületaine 30% kõigist Euroopa Liidus toimunud liiklusõnnetustest. Just seetõttu ongi mõningates Euroopa riikides (Suurbritannia, Prantsusmaa…) paigaldatud raudteeülesõitudele kiiruskaamerad. Arvestatavateks riskiteguriteks on ka suletud tõkkepuude vahelt läbi sõitmine ning üle tõkkepuude ronimine jalakäijate poolt.

Ülesõiduõnnetuste tagajärjed on pikaajalised ja omavad suurt mõju ühiskonnale (lähedase või pereliikme kaotus, negatiivne mõju pere või töökollektiivi toimetulekule, elukvaliteedi halvenemine, vedurijuhtide traumajärgsed tagajärjed, mõju auto- ja rongisõitjatele, pealtnägijatele ning vigastatutele, suured kulud arstiabile jne).

Ühiskond suhtub raudteeülesõitudel toimuvatesse õnnetustesse endiselt kui raudtee probleemi, hoolimata tõenditest, et enamiku õnnetuste põhjustajad on mootorsõidukite juhid. Oma negatiivset mõju avaldab ka meediakäsitlus. Raudteesektor ei tule sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt ülesõitudel tekitatud riskidega toime ilma teiste asjaosaliste abita. Kaastaud peaksid olema nii raudtee- kui ka maanteetranspordi sektor, politsei, liiklejad ning neile juhilubade väljastajad, samuti ka jalakäijad ja ratturid.

Lisaks tavapärastele insenerilahendustele võib ohutusolukorra parendamiseks kasutada ka selliseid meetmeid nagu satelliitnavigatsiooniseadmete poolt edastatavad hoiatused ülesõidukohtadest (Suurbritannia, Prantsusmaa jne) või ülesõidukohtadele lähenevate rongide poolt autodele saadetavad signaalid (katsetatakse Austraalias).

Alahindamata kõige eespoolkirjeldatu olulisust, jääb võtmeküsimuseks siiski inimeste endi käitumine. Just seetõttu on Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäeval oluline roll ülesõidukasutajate teavitamisel ohtudest, millega nad liikluseeskirju eirates silmitsi seisavad ning riskidest, millega nad ei sea ohtu vaid iseennast vaid ka kaassõitjaid, raudteetöötajaid ja rongireisijaid.

 

Kas teadsite, et:

  • Rongi kaal võib ulatuda 1500 tonnini ja selle pidurdusteekond on kümme korda pikem kui sõiduautol.
  • 90 km/h liikuva rongi pidurdusteekonnaks on 800 meetrit (või rongi kaalust ja kiirusest sõltuvalt kuni 1200 meetrite), samas kui sõiduauto peatub 70 meetriga.
  • RFF’i andmetel lõpeb 50% rongi ja sõiduk kokkupõrgetest inimohvriga. „Tavaliste liiklusõnnetuste“ puhul on see näitaja 5%.
  • Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel kaotavad riigid liiklusõnnetuste tagajärjel 1-2% oma sisemaisest kogutoodangust (suure sissetulekuga riikides).
  • Pärast ILCAD-i partnerite astutud samme raudteeülesõitude ohutuse parendamiseks paremate insenerilahenduste väljatöötamise, riskide maandamise ning teavitust—ja järelevalve tõhustamise kaudu, on ülesõiduõnnetuste ja neis hukkunud inimeste arv vastavates riikides oluliselt vähenenud. Mõningad näited: Operation Lifesaver inc. U.S.A, alates 1972: – 84% vähem kokkupõrkeid; Operation Lifesaver Canada, alates 1980: – 75% vähem kokkupõrkeid; RFF, Prantsusmaa, alates 2000: – 50% vähem kokkupõrkeid; REFER, Portugal, alates 1999: – 84% vähem kokkupõrkeid.
  • 7 juunil kell 16.00 – 17.15 (Eesti aeg +1h) toimub RFF peakorteris Pariisis rahvusvaheline konverents. Ohutuspäeva avaüritusel kõnelevad RFF-i president Hubert du Mesnil, UIC tegevjuht Jean-Pierre Loubinoux, teised maantee- ning raudteetranspordisektorite esindajad, ennetustööga tegelejad ja eksperdid üle kogu maailma. Konverentsi on veebiülekandena võimalik jälgida ka teistes maailma riikides.

Üritusele eelneb pressikonverents.

 

Märkus toimetajatele:

Algatusega on ühinenud 42 riiki, Euroopa ja rahvusvahelised raudteeorganisatsioonid (UIC, CER, EIM), Operation Lifesaver, Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC), Euroopa Raudteeülesõitude Foorum (ELCF), Euroopa Raudteeagentuur (ERA) ja ÜRO Majanduskomisjoni transpordidivisjon. Samuti löövad kampaanias aktiivselt kaasa Ladina Ameerika Raudteede Assotsiatsioon (ALAF), Austraalia ja Aasia Raudteede Assotsiatsioon (ARA) ja Ameerika Raudteede Assotsiatsioon (AAR). Ruumi jätkuks aga veel paljudele teistelegi.

Euroopa Komisjon ja UNECE on välja kuulutanud liiklusohutusdekaadi, mille eesmärgiks on vähendada liiklusõnnetuste, neis hukkunute ja vigastatute arvu nii Euroopa Liidus kui ka teistes maailma riikides. ELCF, UIC ja ILCAD-i partnerid allkirjastasid 2009. aastal Euroopa Raudteeohutusharta, milles ettevõtted, riiklikud institutsioonid, ühingud ja teadusasutused toetavad Euroopa Liitu liiklusohutusalaste eesmärkide saavutamisel konkreetsete sammude kaudu liiklusohutuse parendamiseks ning ideede ja kogemuste vahetamiseks. ILCAD’ile anti ka õigus kasutada oma kampaaniates UNECE 2011-2020 Liiklusohutusdekaadi logo.

UIC korraldas ka teise ülemaailmse raudteeülesõitude ohutuse teemalise lastejoonistuste võistluse, kuhu laekus üle 400 töö. Parimad tööd pannakse välja ILCAD’i kampaaniate ja teiste ülesõiduohutusele keskenduvate ürituste käigus. ILCAD 2012 tarbeks toodeti ka uus videoklipp.

Lisainformatsiooni leiate ILCAD’i kodulehelt www.ilcad.org

 

Kontaktid: