Teenetemärgi statuut

Operation Lifesaver Estonia Teenetemärk (edaspidi Teenetemärk) on asutatud 19.märtsil 2010-l aastal annetamiseks neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kellel on väärilisi teeneid Operation Lifesaver Estonia (OLE) põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

1. Teenetemärk

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia Tee­ne­te­märk (edas­pi­di Tee­ne­te­märk) on asu­ta­tud 19.märtsil 2010‑l aas­tal anne­ta­miseks nei­le Ees­ti ning välis­rii­ki­de koda­ni­ke­le, kel­lel on vää­rili­si tee­neid Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) põhi­kir­jalis­te ees­mär­ki­de saa­vu­ta­misel.

OLE Tee­ne­te­märk on kõr­geim raud­teeo­hu­tus­vald­kon­na tun­nus­tus

 • 1.1 Tee­ne­te­mär­ki­de statuu­di kin­ni­tab OLE üld­koos­olek.

2. Teenetemärgi kirjeldus

OLE Tee­ne­te­mär­gil on kasu­ta­tud OLE logo ja raud­tee­üle­sõi­du mär­gis­tuse motii­vi.

Tee­ne­te­mär­gi dia­go­naa­li mõõt on 50mm. Tee­ne­te­märk on kahe­ki­hi­li­ne, mär­gi kesk­mes on 19mm läbi­mõõ­du­ga hõbe­dast sõõr , mil­lel on puna­se email­rin­gi­ga ümb­rit­se­tud ja mus­ta ja puna­se emai­liga emai­li­tud OLE logo. Sõõr mon­tee­ri­tak­se puna­se ja val­ge­ga emai­li­tud tee­ne­te­mär­gi alu­se­le pea­le. Tee­ne­te­märk val­mis­ta­tak­se hõbe­dast, proo­vi­ga 925 ja emai­li­tak­se kõrg­kuu­mu­se­mai­li­de­ga. Tee­ne­te­mär­gi haa­ra­de vahe­li­ne metal­list pin­nad oksü­dee­ri­tak­se ja sae­tak­se osa­li­selt ažuur­seks.

Tee­ne­te­mär­gi minia­tuu­ri dia­go­naa­li läbi­mõõt on 20mm.

Tee­ne­te­mär­gi LINT on puna­se, mus­ta ja val­ge vär­vi­ga kom­bi­nee­ri­tud trii­bus­tik. Trii­bus­ti­ku laiu­sed oleks vasa­kult pare­ma­le järg­mised: 4mm — puna­ne, 2mm — must, 3mm — val­ge, 2mm — must, 10mm — puna­ne, 2mm — must, 3mm — val­ge, 2mm — must, 4mm — puna­ne.

3. Annetamise kord

 • 3.1 Tee­ne­te­märk anne­ta­tak­se isi­ku­le, kes on vähe­malt 5 aas­ta jook­sul Ees­ti Vaba­rii­gi või välis­rii­gi koda­ni­ku­na sil­ma­paist­val moel kaa­sa aida­nud raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se aren­gu­le Ees­tis või isi­ku­le, kel­le pro­fes­sio­naal­ne tege­vus aitas ära hoi­da ras­ke­te taga­jär­ge­de­ga raud­tee­juh­tu­mi ja/või int­si­den­di.
 • 3.2 Tee­ne­te­mär­gi anne­ta­mist otsus­tab OLE juha­tus (edas­pi­di Juhatus).[margin10]
  • 3.2.1 Juha­tus teeb otsu­sed liht­hääl­teena­mu­se­ga. Hääl­te poo­leks jagu­ne­misel on otsus­ta­vaks juha­tu­se esi­mehe hääl. Juha­tus on otsus­tus­või­me­li­ne, kui kohal on 2/3 liik­me­test. Juha­tus mää­rab isi­ku, kes peab kir­ja­va­he­tust ja arves­tust väl­ja antud Tee­ne­te­mär­ki­de üle ning arhi­vee­rib doku­men­tat­sioo­ni.
 • 3.3 Ette­pa­ne­kuid Tee­ne­te­mär­gi anne­ta­miseks on õigus esi­ta­da OLE liik­me­tel, Ees­ti Vaba­rii­gi Majan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nist­ril ja OLE-ga keh­ti­vat (min. 5 aas­tat) koos­tööö­le­pin­gut oma­va­tel orga­ni­sat­sioo­ni­del, ame­ti­tel ja ette­võ­te­tel.
  3.4 Tava­kor­ras anne­ta­tak­se Tee­ne­te­märk kuni viie­le isi­ku­le aas­tas
  3.5 Esil­dis Tee­ne­te­mär­gi anne­ta­miseks
  • 3.5.1 Isi­ku koh­ta, kes esi­ta­tak­se Tee­ne­te­mär­gi kan­di­daa­diks, tuleb esi­ta­da järg­mised andmed:[margin10]
   • kan­di­daa­di ees- ja pere­kon­na­ni­mi
   • sün­ni­kuu­päev
   • amet (auas­te) ja muud vaja­li­kud isi­ku­and­med
   • koda­kond­sus
   • üksik­as­ja­lik tee­ne­te kir­jel­dus
   • and­med esi­ta­ja koh­ta
 • 3.6 Üld­ju­hul antak­se Tee­ne­te­märk väl­ja OLE tänu­üri­tu­sel „Kuld­ne tõk­ke­puu“, mis toi­mub igal aas­tal april­li­kuu vii­ma­sel näda­lal.
 • 3.7 Eri­juh­tu­del toi­mub Tee­ne­te­mär­gi anne­ta­mi­ne vas­ta­valt OLE juha­tu­se otsu­se­le.
 • 3.8 OLE juha­tu­se liik­me­te­le nen­de ame­tis ole­mise ajal Tee­ne­te­mär­ki ei väl­jas­ta­ta.
 • 3.9 Tee­ne­te­mär­gi, sel­le lin­di­lõi­ke, “nöö­bi” ja minia­tuu­ri eest tasub OLE.
 • 3.10 Tee­ne­te­mär­gi oma­mist tõen­da­tak­se vas­ta­va tun­nis­tu­se­ga, mil­le all­kir­jas­tab OLE juha­tu­se esi­mees.

4. Teenetemärgi kandmine ja kavaleride õigused

 • 4.1 Tee­ne­te­mär­ki võib kan­da vaid isik, kelle­le see on anne­ta­tud.
 • 4.2 Tee­ne­te­mär­ki kan­tak­se rin­na­lin­di­ga vasa­kul pool rin­nas Ees­ti riik­li­ke ja amet­kond­li­ke tee­ne­te­mär­ki­de järel ja enne välis­mai­seid aumär­ke.
 • 4.3 Tee­ne­te­mär­gi kava­le­ri­del on õigus kan­da Tee­ne­te­mär­gi “nöö­pi” tava­üli­kon­na revää­ril.
 • 4.4 Tee­ne­te­mär­gi juur­de kuu­lub lin­di­lõi­ge vor­mi­rõi­vas­tusel kand­miseks ja minia­tuur smo­kin­gul kand­miseks
 • 4.5 Tee­ne­te­mär­gi kava­le­ri­del on õigus kasu­ta­da Tee­ne­te­mär­gi kuju­tist oma isik­li­kel ese­me­tel või sidu­da isik­li­ke rek­vi­sii­ti­de­ga, rii­va­ma­ta Tee­ne­te­mär­gi vää­ri­kust.
 • 4.6 Tee­ne­te­mär­gi kasu­ta­mi­ne rek­laam­trükis­tel ja teis­tes äri­list kasu­mit taot­le­vat seos­tes on keela­tud.
 • 4.7 Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­ne­vad õigu­sed ei laie­ne teis­te­le isi­ku­te­le sh kava­le­ri pere­liik­me­te­le.

5. Lõppsätted

 • 5.1 Tee­ne­te­mär­gid on num­mer­da­tud
 • 5.2 Tee­ne­te­mär­ki­de kava­le­rid kan­tak­se OLE Tee­ne­te­mär­ki­de kava­le­ri­de regist­ris­se.
 • 5.3 Tee­ne­mär­ki rik­ku­mise, hävi­mise ja/või kao­ta­mise kor­ral ei asen­da­ta.
 • 5.4 Tee­ne­te­mär­gi kava­le­ri sur­ma kor­ral jääb see mäles­tuseks tema pere­kon­na­le või teis­te­le lähe­das­te­le isi­ku­te­le.

 

OLE Tee­ne­te­märk on asu­ta­tud ja käes­olev sta­tuut kin­ni­ta­tud 19.03.2010