ILCAD

Tule rattalt maha ja lase rong läbi

“Enne raud­tee üle­käi­gu­ko­ha üle­ta­mist tule rat­talt maha, võta kõr­vakla­pid peast ja veen­du, et ron­gi ei tule! Üle­ta raud­tee jala­käi­ja­na, ratas käe­kõr­val!”

Pressiteade! Kaheksas raudteeülesõitude ohutuspäev ILCAD 2016

UIC, LDz ja OLE kuu­lu­ta­vad 10. juu­nil Riias (Läti), 11. juu­nil Tal­lin­nas (Ees­ti) väl­ja kahek­san­da raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD     (Pariis/Riia/Tallinn, 9. juu­nil 2016) 10. ja 11. juu­nil kor­ral­da­vad Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­de kon­fö­de­rat­sioon (UIC), raud­­­tee-ette­­­võt­­­ted üle kogu maa­il­ma, roh­ke­ar­vu­li­sed part­ne­rid maan­tee­trans­por­di sek­to­rist ja mit­med rah­vus­va­he­li­sed orga­ni­sat­sioo­nid kahek­san­da üle­maa­ilm­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va (ILCAD: www.ilcad.org). Üle­maa­ilm­ne kam­paa­nia kuu­lu­ta­tak­se ava­tuks raud­tee­üle­sõi­tu­de…

ILCAD 2015 — Võta aega, ära riski eluga!

Pres­si­tea­de UIC ja TCDD kuu­lu­ta­vad 3. juu­nil 2015 Istanbu­lis Tür­gis väl­ja 7. Rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD (Pariis, 2. juu­nil 2015)– 3. juu­nil toi­mub UIC, rah­vus­va­he­li­se raud­tee­ko­gu­kon­na ja pal­ju­de maan­tee­trans­por­di sek­to­ri part­ne­ri­te ning rah­vus­va­he­lis­te orga­ni­sat­sioo­ni­de osa­võ­tul 7 Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD: www.ilcad.org). Sar­na­selt eel­mis­te­le aas­ta­te­le osa­leb sel­les üle­maa­ilm­ses ette­võt­mis­es pal­ju rii­ke ja üri­tus leiab kajas­ta­mist vee­bi­leh­te­del…

ILCAD 2014 — Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev

Pres­si­tea­de Pariis, 02 juuni 2014 Kuues Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD) — pres­si­kon­ve­rents ja eks­per­ti­de ümar­laud 3. juu­nil 2014, Lissa­bo­nis Por­tu­ga­lis Maa­il­mas tähis­ta­tak­se mit­meid ter­vi­se­le ja liik­lus­ohu­tuse­le pühen­da­tud päe­vi, mil­le­st tunt­uim on ilm­selt ÜRO Pea­as­samb­lee poolt 2005. aas­tal alga­ta­tud Liik­lusõn­ne­tus­te ohv­ri­te üle­maa­ilm­ne mäles­tus­päev www.un.org/en/roadsafety/remembrance.shtml. Kas te ole­te aga kuul­nud ka Rah­vus­va­he­li­sest raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­vast (Inter­na­tio­nal Level Cros­sing…

ILCAD 2013

ÜRO majan­dus­ko­mis­jo­ni kor­ral­da­tud üle­maa­ilm­se liik­lus­ohu­tus­nä­da­la raa­mes toi­muv viies rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD) leiab aset 7. mail 2013 ÜRO hoo­nes Gen­fis Parii­sis, 29. April­lil 2013, 7. mail kor­ral­da­vad UNECE, UIC ja nen­de koos­töö­part­ne­rid viien­da rah­vus­va­he­li­se raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va ILCAD, mis kes­ken­dub hari­dus­li­ke meet­me­te raken­da­mise­le tur­va­li­se liik­lus­käi­tu­mise pro­pa­gee­ri­misel raud­tee­üle­sõi­tu­del ja nen­de lähe­duses. Sünd­mu­se­ga seo­tud üri­tu­sed toi­mu­vad ühel ajal…

Pressiteade: ILCAD 2012

PRESSITEADE „Käi­tu raud­tee­üle­sõi­tu­del tur­va­li­selt!“ Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev (ILCAD – Inter­na­tio­nal Level Cros­sing Awa­re­ness Day) 7. juu­nil 2012 (Pariis, 7. juu­nil 2012) Täna tähis­tab rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­sek­tor nel­jan­dat Rah­vus­va­he­list raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päe­va (ILCAD), mis kes­ken­dub hari­dus­li­ke­le meet­me­te­le ning ohu­tu käi­tu­mise pro­pa­gee­ri­mise­le raud­tee­üle­sõi­tu­del ja nen­de lähe­duses. Ohu­tus­päev hõl­mab enam kui 42 rii­ki ning sel­le käi­gus edas­ta­tak­se ILCAD‑i ühist sõnu­mit:…

ILCAD 2011

„Käi­tu raud­tee­üle­sõi­tu­del ohu­tult!” Rah­vus­va­he­li­ne raud­tee­üle­sõi­tu­de ohu­tus­päev ILCAD 9. juu­nil 2011 (Pariis/Varssavi, 7. juu­nil 2011) Pole kaht­lust­ki, et raud­tee­trans­port on kõi­ge ohu­tum mais­maa­trans­por­di liik. Kok­ku­puu­tel teis­te trans­por­di­lii­ki­de­ga võib ris­ki­ta­se aga suu­re­ne­da ka raud­tee­trans­por­dis. Kõi­ge oht­li­ku­maks sel­li­seks kok­ku­puu­te­punk­tiks on raud­tee ris­tu­mis­ko­had maan­tee­ga ehk raud­tee­üle­sõi­dud. Raud­tee­üle­sõi­tu­del varit­se­vaid ohte ei ole aga raud­tee­sek­to­ril või­ma­lik maan­da­da kõi­gi teis­te osa­pool­te toe­tu­se­ta.…

Pressiteade: ILCAD 2010

“Üle­ta raud­teed tur­va­li­selt!” Rah­vus­va­he­li­ne Raud­tee­üle­sõi­tu­de Ohu­tus­päev Inter­na­tio­nal Level Cros­sing Awa­re­ness Day (ILCAD) 22. juu­nil 2010 (Pariis/Brüssel, 21. juuni 2010) Vaa­ta­ma­ta kõi­gi­le jõu­pin­gu­tus­te­le raud­tee­üle­sõi­tu­de näh­ta­va­maks ja tur­va­li­se­maks muut­mis­el saab üle­sõi­tu­del toi­mu­va­tes õnne­tus­tes igal aas­tal huk­ka ja vigas­ta­da lii­ga pal­ju sõi­du­ki­juh­te ja jala­käi­jad üle kogu maa­il­ma. Pea kõik üle­sõi­tu­del toi­mu­vad õnne­tu­sed on tin­gi­tud liik­le­ja­te pool­sest keela­va­te foo­ri­de,…