OLE tegevuskava 2020-2024

VISOON 2024

Teadmatusest 0-hukkunut raudteel. Elanikud on teadlikud raudteeületamisega ja seal viibimisega seotud ohtudest ja oskavad neid vältida.

MISSIOON

Panustades süsteemselt liiklusohutuskultuuri kujundamisesse, jõuda raudteeohutusalase teabega iga eestimaalaseni, suurendades sel moel nende teadlikkust isiklikust vastutusest ohutusnõuete täitmisel.


EESMÄRGID

 • olla avaliku raudteeohutuse temaatika eestvedaja ja selle valdkonna arvamusliider ning usaldusväärne partner
 • kujundada avaliku raudteeohutuse temaatika ohutuskasvatuse lahutamatuks osaks
 • hoida töös ja arendada vabatahtlikke võrgustikku, mis tagaks raudteeohutusalaste esitluste läbiviimise kogu Eesti Vabariigi piires
 • võimaldada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Maanteeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti noorsoo- ja ennetustöötajatel ja OLE liikmete töötajatel osaleda OLE raudteeohutussaadikute koolitusel
 • tagada Politsei- ja Piirvalveameti, Päästeameti ja Kiirabi esmareageerijate raudteeohutusalaste koolituste kättesaadavus.
 • osaleda võimalikult paljudel koostööpartnerite poolt korraldatavatel avalikel üritustel
 • suurendada raudtee-ettevõtete poolt OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutamist
 • suurendada raudtee-ettevõtete osalust avaliku raudteeohutusalase tegevuse propageerimisel
 • suurendada meediakanalite osalust ja teadlikkust raudteel toimuvate õnnetusjuhtumite õiglaseks kajastamiseks
 • otsida võimalusi mobiiltelefoni raudteeohutusalase rakenduse (nn.äppi) loomiseks. Rakenduse eesmärk on hoiatada nutiseadmete kasutajaid lähenevast raudtee ületuskohast.
 • hoida OLE tegevus sh finantseerimine läbipaistvana

TEGEVUSKAVA

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viiakse igal aastal (2020-2024) läbi järgmisi tegevusi:

 • koostöös OLE liikmete ja partneritega valmistatakse ette ning viiakse läbi 2-3 üleriigilist raudteeohutusalast reklaamikampaaniat.
 • tunnustatakse koostööpartnereid, vabatahtlikke, avaliku raudteeohutuse valdkonnas silma paistnud isikuid ja organisatsioone.
 • koolitatakse vabatahtlikke raudteeohutussaadikuid eesmärgiga suurendada valmisolekut pakkuda kvaliteetseid raudteeohutusalaseid esitlusi, mistahes Eestimaa nurgas.
 • viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi erinevatele sihtgruppidele (peamiselt haridusasutustes) avaliku Eesti Vabariigi territooriumil
 • viiakse läbi raudteeohutusalaseid koolitusi esmareageerijatele Eesti Vabariigi territooriumil
 • koostatakse raudteeohutusalaseid koolitus- ja esitlusmaterjale
 • toodetakse OLE ja OLE liikmete ning partnerite tarbeks avalikke raudteeohutusalaseid teabematerjale ja reklaamtooteid
 • osaletakse erinevates riiklikes ja piirkondlikes ohutusalastes projektides
 • osaletakse temaatiliste stendidega nii messidel kui ka teistel avalikel üritustel
 • viiakse läbi erinevaid raudeeohutusalaseid konkursse ja väljastatakse stipendiume
 • suurendatakse avalikkuse teadlikkust OLE liikmete seotusest ennetusalase tegevusega
 • suurendatakse liikmete töötajaskondade kaasamist OLE tegevusse
 • toetatakse OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutusele võtmist liikmete poolt
 • kujundatakse meedia õiglast suhtumist raudteel toimuvatesse juhtumitesse sh. reageeritakse kriitiliselt (sotsiaal)meedias avaldavatele raudteeohutusalastele materjalidele
 • kasutatakse ohutussõnumite edastamiseks erinevaid meediakanaleid, sh avaldatakse arvamuslugusid jne
 • otsitakse täiendavaid finantseerimisallikaid, sh uute liikmete kaasamine
 • ollakse valdkonna käsitlemisel kaasaegsed (sh elanikkonna teavitamine)