Slide

Raudteeohtuse õpetaja raamat

Raud­teeo­hu­tuse õppe­ma­ter­ja­li­de esi­ta­misel on alu­seks võe­tud struk­tuur, mis hõl­mab näi­teks tee­maalast tausta­in­for­mat­sioo­ni, tege­vus­te ees­mär­ki, tege­vus­te­le kulu­vat aega, sihtrüh­ma, õppe­te­ge­vu­si ja – tule­mu­si.

Enne õppe­ma­ter­ja­li­de kasu­ta­mist oleks soo­vi­tav kaar­dis­ta­da õpe­ta­ta­va klas­si õpi­las­te raud­teeo­hu­tuse ala­ne käi­tu­mi­ne, tead­mised ja hoia­kud ning koo­li ümb­rit­sev liik­lus­kesk­kond. Tule­mus­test läh­tu­des tuleks vali­da antud õppe­komp­lek­tist just need tee­mad, kus õpi­las­te tead­mised, hoia­kud või käi­tu­mi­ne vaja­vad muut­mist ja/või mil­lis­te liik­lus­oh­tu­de­ga antud õpi­lased võivad koo­li ümb­ru­ses kok­ku puu­tu­da.


Õppe­ma­ter­ja­li­des on väl­ja paku­tud ühe tee­ma raa­mes mit­me­tel eri­ne­va­tel mee­to­di­tel põhi­ne­vaid üles­an­deid, mil­le hul­gast õpe­ta­ja peaks vali­ma enda klas­si­le kõi­ge sobi­va­ma õpe­ta­mise mee­to­di. Vaja­du­sel võib õpe­ta­ja kohan­da­da õppe­ma­ter­ja­lis too­dud õppe­mee­to­dit enda klas­si­le sobi­vaks.


Raudteeohutuse õppematerjal III kooliastmele

Sisu­kord

 1. Sis­se­ju­ha­tus
  1.1 Näi­dis­te­ge­vus­ka­va õpe­taja­le
  1.2 Õppe­ma­ter­ja­li­de struk­tuur
 2. Teo­ree­ti­li­ne taust
  2.1 Raud­tee­ga seo­tud liik­lus­mär­gid, mõis­ted, ohu­tust suu­ren­da­vad objek­tid
  2.2 Soo­vi­tu­sed ohutuks/turvaliseks käi­tu­miseks raud­tee lähe­duses
  2.3 Soo­vi­tu­sed ohu­tuks käi­tu­miseks ron­gis
  2.4 Oht­li­kud situat­sioo­nid jala­käi­ja või jalg­rat­tu­ri­na raud­tee lähe­duses
  2.5 Oht­li­kud situat­sioo­nid autos kaas­sõit­ja­na raud­tee üle­sõi­du­ko­has
 3. Õpe­ta­mise mee­to­did
 4. Part­ne­rid
 5. Raud­teeo­hu­tu­se­ga seo­tud õpi­tu­le­mu­sed, lõi­ming õppe­ai­ne­te ja üld­pä­de­vus­te­ga III koo­li­ast­mes.
 6. Tege­vus­ka­vad tee­ma­de käsit­le­miseks:
  • Kõr­va­li­sed tege­vu­sed liik­lu­ses
  • Liik­lus­reeg­li­te jär­gi­mi­ne
  • Ohu­tu koo­li­tee
  • Sõi­du- ja raud­tee üle­ta­mi­ne
  • Liik­lusõn­ne­tu­sed
  • Koo­li­ümb­ru­se vaat­luse juhend
 7. LISA 1: Raud­tee­ga seo­tud liik­lus­mär­gid, mõis­ted, ohu­tust suu­ren­da­vad objek­tid
 8. LISA 2: Fak­te ron­gi­liik­lu­se koh­ta Ees­tis

Lae alla /.pdf / ~1.5MB