Raudteeohtuse õpetaja raamat

Raudteeohutuse õppematerjalide esitamisel on aluseks võetud struktuur, mis hõlmab näiteks teemaalast taustainformatsiooni, tegevuste eesmärki, tegevustele kuluvat aega, sihtrühma, õppetegevusi ja – tulemusi.

Enne õppematerjalide kasutamist oleks soovitav kaardistada õpetatava klassi õpilaste raudteeohutuse alane käitumine, teadmised ja hoiakud ning kooli ümbritsev liikluskeskkond. Tulemustest lähtudes tuleks valida antud õppekomplektist just need teemad, kus õpilaste teadmised, hoiakud või käitumine vajavad muutmist ja/või milliste liiklusohtudega antud õpilased võivad kooli ümbruses kokku puutuda.


Õppematerjalides on välja pakutud ühe teema raames mitmetel erinevatel meetoditel põhinevaid ülesandeid, mille hulgast õpetaja peaks valima enda klassile kõige sobivama õpetamise meetodi. Vajadusel võib õpetaja kohandada õppematerjalis toodud õppemeetodit enda klassile sobivaks.


Raudteeohutuse õppematerjal III kooliastmele

Sisukord

 1. Sissejuhatus
  1.1 Näidistegevuskava õpetajale
  1.2 Õppematerjalide struktuur
 2. Teoreetiline taust
  2.1 Raudteega seotud liiklusmärgid, mõisted, ohutust suurendavad objektid
  2.2 Soovitused ohutuks/turvaliseks käitumiseks raudtee läheduses
  2.3 Soovitused ohutuks käitumiseks rongis
  2.4 Ohtlikud situatsioonid jalakäija või jalgratturina raudtee läheduses
  2.5 Ohtlikud situatsioonid autos kaassõitjana raudtee ülesõidukohas
 3. Õpetamise meetodid
 4. Partnerid
 5. Raudteeohutusega seotud õpitulemused, lõiming õppeainete ja üldpädevustega III kooliastmes.
 6. Tegevuskavad teemade käsitlemiseks:
  • Kõrvalised tegevused liikluses
  • Liiklusreeglite järgimine
  • Ohutu koolitee
  • Sõidu- ja raudtee ületamine
  • Liiklusõnnetused
  • Kooliümbruse vaatluse juhend
 7. LISA 1: Raudteega seotud liiklusmärgid, mõisted, ohutust suurendavad objektid
 8. LISA 2: Fakte rongiliikluse kohta Eestis

Lae alla /.pdf / ~1.5MB