Slide

Raudteeohutuse õppefotod

NB! Fotod on lavas­ta­tud ja koos­kõ­las­ta­tud raud­tee taris­tu val­da­ja­ga ja raud­tee­veo ettevõtjaga.

1. Reguleeritud, aktiivne ülesõit.

Regu­lee­ri­tud üle­sõi­te nime­ta­tak­se aktiiv­se­teks üle­sõi­du­kohta­deks. Need on varus­ta­tud foo­ri­tu­le­de, heli­sig­naal ja tõkkepuudega.
Regu­lee­ri­tud üle­sõi­du­ko­has tohib raud­teed üle­ta­da alles siis, kui val­gus­foo­ris ei vil­gu enam puna­sed tuled, tõk­ke­puu on ava­tud ja rong möödunud.
Raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal või­dak­se lisaks kahe­le puna­se­le vil­ku­va­le tule­le kasu­ta­da aeg­la­selt vil­ku­vat val­get tuld, val­ge tule vil­ku­des võib raud­teed ületada.
Ole­ne­ma­ta tule vär­vu­sest peab raud­tee üle­ta­misel ala­ti pöö­ra­ma eri­list tähe­le­pa­nu ron­gi tulekule.


2. Reguleerimata, passiivne ülesõit.

Regu­lee­ri­ma­ta üle­sõi­te nime­ta­tak­se ka pas­siiv­se­teks üle­sõi­du­kohta­deks. Kuna elekt­roo­ni­li­selt süs­tee­mid (nt foor, heli­sig­naal ja tõk­ke­puud) puu­du­vad, siis peab raud­teed üle­tav liik­le­ja ole­ma väga tähe­le­pa­ne­lik ja jäl­gi­ma ron­gi tulekut.


3. Kollane joon raudtee ooteplatvormil.

Kol­la­ne joon oote­plat­vor­mi ääres tähis­tab soo­vi­ta­ta­vat ning ohu­tut kau­gust oote­plat­vor­mil vii­bi­va­le liik­le­ja­le. Oote­plat­vor­mid on ehi­ta­tud vas­ta­valt uute­le ron­gi­de­le ning oote­plat­vor­mi ääre­le lii­ga lähe­dal seis­tes on oht saa­da ron­gilt löök. Kol­last joont on soo­vi­ta­tav üle­ta­da alles siis kui rong on pea­tu­ses seis­ma jää­nud ning ron­giuk­sed on või­ma­lik avada.


Järg­ne­vad pil­did on lavas­ta­tud osa­li­si ohtu panemata.

4. Raudteel pildistamine ja muude kõrvaliste tegevustega tegelemine.

Raud­teel pil­dis­ta­mi­ne ja muu­de kõr­valis­te tege­vus­te­ga tege­le­mi­ne on oht­lik ning võib hal­vi­mal juhul kaa­sa tuua õnne­tu­se. Tege­le­des kõr­valis­te tege­vus­te­ga, ei jäl­gi liik­le­ja ümb­rit­se­vat liik­lus­kesk­kon­da ning võib tähe­le­pa­nu­ta jät­ta näi­teks saa­bu­va rongi.


5. Raudteel käimine ja viibimine.

Raud­teel käi­mi­ne ja vii­bi­mi­ne on väga oht­lik tege­vus. Raud­tee üle­ta­miseks on ette­näh­tud üle­sõi­du- ja üle­käi­gu­ko­had, kus on liik­le­ja­le loo­dud tin­gi­mu­sed raud­tee ohu­tuks üle­ta­miseks nagu näi­teks tasa­pin­na­li­ne tee, val­gus­tus, tõk­ked. Möö­da raud­teed kõn­di­des võib röö­bas­tel, liipri­tel ja kil­lus­ti­kul kuk­ku­da, mis võib kaa­sa tuua tõsi­se õnnetuse.


6. Ohtlik, mittesoovitav raudtee ületamine!

Raud­teed tuleb üle­ta­da sel­leks ette­näh­tud üle­käi­gu­ko­hal või sel­le puu­du­misel üle­sõi­du­ko­ha äärest. Ala­ti tuleb olu­li­selt tähe­le­pa­nu pöö­ra­ta selle­le, kas rong on tule­mas. Ron­gi kii­rust ja tege­lik­ku kau­gust üle­sõi­du- või üle­käi­gu­ko­ha­ni on eemalt ras­ke hin­na­ta, see­tõt­tu on täh­tis olla ette­vaat­lik ning ooda­ta ära ron­gi möödumine.


7. Ohtlik, keelatud ja mittesoovitav raudtee ületamine!

Raud­teed tuleb üle­ta­da sel­leks ette­näh­tud üle­käi­gu­ko­hal või sel­le puu­du­misel üle­sõi­du­ko­ha äärest. Raud­tee­üle­sõi­du­koh­ta on keela­tud üle­ta­da dia­go­naal­selt. Ala­ti tuleb olu­li­selt tähe­le­pa­nu pöö­ra­ta selle­le, kas rong on tule­mas. Ron­gi kii­rust ja tege­lik­ku kau­gust üle­sõi­du- või üle­käi­gu­ko­ha­ni on eemalt ras­ke hin­na­ta, see­tõt­tu on täh­tis pigem olla ette­vaat­lik ning ooda­ta ära ron­gi möödumine.


8. Jalgratturid mittesoovitava raudteeületuse ootel!

Jalg­rat­ta­ga tuleb raud­teed üle­ta­da kas raud­tee­üle­sõi­du- või üle­käi­gu­ko­has. Kui üle­ta­te raud­teed üle­sõi­du­ko­has, siis tuleb seda teha rat­ta­ga sõi­tes sõi­du­tee ääres ning tähe­le­pa­ne­li­kult. Sil­mas peab pida­ma nii auto­juh­te kui saa­bu­vat rongi.


9. Raudtee korrektne ületamine jalgrattaga.

Jalg­rat­ta­ga tuleb raud­teed üle­ta­da kas raud­tee­üle­sõi­du- või üle­käi­gu­ko­has. Kui üle­ta­te raud­teed üle­käi­gu­ko­has, siis tuleb seda teha ratas käe kõr­val ning kõn­di­des üle­käi­gu­ko­ha äär­de pai­gu­ta­tud tõke­te vahelt läbi. Sil­mas peab pida­ma saa­bu­vat rongi.


10. Raudtee ülekäigu piiretel turnimine, istumine.

Raud­tee­üle­käi­gu pii­re­tel tur­ni­mi­ne, istu­mi­ne on keela­tud tege­vus, mil­le taga­jär­jel võib ini­me­ne kuk­ku­da ning sel­le­ga kaas­ne­da õnnetus.


11. Raudtee ooteplatvormil mängimine, jooksmine ja vaba aja veetmine.

Raud­tee oote­plat­vor­mil män­gi­mi­ne, jooks­mi­ne ja vaba aja veet­mi­ne võib olla oht­lik tege­vus ning kaa­sa tuua õnne­tu­se. Män­gi­des ja joos­tes on oht ära unus­ta­da, et raud­tee on kõr­gen­da­tud ris­kiga piir­kond ning sel­le lähe­duses tuleb olla ette­vaat­lik. Män­gu­hoos võib tek­ki­da olu­kord, kus kuku­tak­se või libi­se­tak­se oote­plat­vor­milt raud­tee­le. Raud­tee oote­plat­vor­mil on soo­vi­ta­tav jää­da kol­la­se joo­ne taha.


12. Raudtee ooteplatvormi äärel istumine.

Raud­tee oote­plat­vor­mi äärel istu­mi­ne on oht­lik tege­vus, kuna oote­plat­vor­mid on ehi­ta­tud vas­ta­valt uute­le ron­gi­de­le ning oote­plat­vor­mi ääres istu­des on oht saa­da ron­gilt löök. Raud­tee oote­plat­vor­mil on soo­vi­ta­tav jää­da kol­la­se joo­ne taha.


13. Raudtee ooteplatvormil ronimine.

Raud­tee oote­plat­vor­mil roni­mi­ne on üli­oht­lik tege­vus. Raud­teel vii­bi­mi­ne sel­leks mit­te-ette­näh­tud kohas on keela­tud. Plat­vormi­de­le pää­se­miseks on ette näh­tud tre­pid ja kald­teed. Plat­vor­mid on maa­pin­nast kõr­ge­mal ning nei­le on kee­ru­li­ne roni­da. Kui oota­ma­tult on lähe­ne­mas rong, võib ini­me­ne kii­rus­ta­misel paa­ni­kas­se min­na ning roni­misel kuk­ku­da ja end vigastada.


14. Foorid

Ees­ti raud­tee­üle­sõi­tu­de­le on pai­gu­ta­tud eri­ne­vat tüü­pi foo­re. Üle­sõi­du­foo­ri­des 71, 72 ja 73 vil­gu­vad kaks punast tuld vaheldumisi.

Üle­sõi­du­foo­ri 71 võib kasu­ta­da jala­käi­ja­te üle­käi­gu­ko­hal jala­käi­ja­te hoia­ta­miseks üle­käi­gu­ko­ha­le ligi­ne­vast ron­gist ja sel juhul põle­vad tuled kor­ra­ga ning ei vil­gu. Het­kel meil Ees­tis jala­käi­ja­te üle­käi­gu­ko­hal ole­vaid foo­re ei ole.

Raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal kasu­ta­ta­va­te kol­me tule­ga üle­sõi­du­foo­ri­de 72 ja 73 kor­ral vil­gu­vad puna­sed tuled vahel­du­mi­si (val­ge tuli on kus­tu­nud) või vil­gub ainult val­ge tuli (puna­sed tuled on kus­tu­nud). Kui puna­sed tuled vil­gu­vad, on keela­tud raud­teed ületada.


15. Teavitustahvel — Ettevaatust RONG!

Tea­vi­tus­tah­vel raud­tee­üle­käi­gu­kohta­de lähe­duses annab mär­ku, et tuleb tähe­le­pa­nu pöö­ra­ta ron­gi tule­ku­le ning mit­te tege­le­da kõr­valis­te tege­vus­te­ga. Rat­ta­ga sõi­tes raud­tee üle­ta­mi­ne on keelatud.


16. Teavitusmärk — Rattaga sõites raudtee ületamine keelatud!

Tea­vi­tus­tah­vel raud­tee­üle­käi­gu­kohta­de lähe­duses annab mär­ku, et rat­ta­ga sõi­tes raud­tee üle­ta­mi­ne on keelatud.