Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Enne õppematerjalide kasutamist oleks soovitav kaardistada õpetatava klassi õpilaste raudteeohutuse alane käitumine, teadmised ja hoiakud ning kooli ümbritsev liikluskeskkond. Tulemustest lähtudes tuleks valida antud õppekomplektist just need teemad, kus õpilaste teadmised, hoiakud või käitumine vajavad muutmist ja/või milliste liiklusohtudega antud õpilased võivad kooli ümbruses kokku puutuda.

Tehnilise Järelevalve Ameti andmetel toimus 2015. aastal kokku 19 raudteeõnnetust, neist 5 olid maanteesõiduki ja rongi kokkupõrked ning 14 otsasõidud raudteel viibinud inimestele. Hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest tingitud, traagiliste tagajärgedega otsasõite on jätkuvalt palju – hukkunuid oli 9 ning vigastatuid 5. Õnnetuste põhjuste analüüs näitab, et ohtlike olukordade ja traagiliste tagajärgede vältimiseks peavad ennekõike liiklejad oma liikluskäitumist parendama ning teadvustama, et raudtee on kõrgendatud riskiga piirkond (Ületuskohad…2015;  vt link).

Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga on koostanud õppematerjali, mille eesmärgiks on kujundada õpilaste teadmisi, hoiakuid ja käitumist raudteeohutuse valdkonnas.

Õppematerjalid on kavandatud tervikuna, st et nende kasutamise järgselt peaksid õpilased saavutama teemale püstitatud eesmärgid, kuid võib kasutada ka üksikuid õppetegevusi eraldi. Siis tuleks silmas pidada asjaolu, et õpilased saaksid kätte kõik olulised raudteeohutust puudutavad teadmised, harjutanud vajalikke oskusi ja kujundatud soovitud hoiakuid.

Õppematerjalid on lõimitud aineõppega, mis võimaldab õpetajal raudteeohutuse teemaga tegeleda tunni raames. Iga õppetegevuse lõppedes tuleks käsitletud teema võtta kokku nt aruteluga, et kinnistada saadud oluline teave.

Pärast planeeritud õppetegevuste läbiviimist on soovitav kontrollida, kas on saavutatud soovitud õpitulemused, st et õppetegevuse käigus on muutunud õpilaste teadmised, hoiakud ja käitumine raudteeohutuse valdkonnas. Saavutatud tulemusi saaks kinnistada või probleemseks jäänud käitumist saaks ümber kujundada, lisades kas hooajalistesse või klassivälistesse üritustesse nagu nt klassiõhtu, õppekäik või matk raudteeohutusega seotud teemasid.

Et projekti osapooled saaksid kasulikku tagasisidet materjalide kasutamise kohta, siis on õppematerjalid kaitstud parooliga, mida saab küsida projekti kontaktisikutelt, kes on toodud lehekülje paremas servas.

Kui õppematerjalide kasutamisel ilmneb tehnilisi või sisulisi probleeme, siis palume samuti ühendust võtta kontaktisikutega. Loodame, et õppeainetega lõimitud materjalid on õpetajatele lihtsasti kasutatavad!