ISO 9001:2008

2007. aasta aprillis viis OLE oma tegevuse vastavusse rahvusvahelise juhtimisstandardiga ISO 9001:2000.

  • Märt­sis 2009 min­di üle uue­le stan­dar­di­le ISO 9001:2008
  • OLE tege­vu­se vas­ta­vust ISO stan­dar­di­ga ser­ti­fit­see­ris AS Metrosert.
  • OLE tege­vu­se vas­ta­vu­se keh­tes­ta­tud stan­dar­di­le garan­tee­ri­miseks viib ser­ti­fit­see­ri­ja igal aas­tal läbi tegevusauditeid.