Raudteeaasta Fondist

Tänavu on Euroopas raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui säästva, aruka ja ohutu transpordiliik. Seetõttu soovivad EL riigid kasvatada inimeste ja ettevõtjate teadlikkust raudteetranspordi eelistest, et ühiste pingutustega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Raudteeaastal otsustasid Eesti raudtee ettevõtted ühendada jõud ning luua fondi, et toetada õpilaste, noorte, raudtee fännide ning kõikide huvigruppide võimalikke raudteealaseid tegevusi. Eelkõige saavad fondist tuge projektid, mis annavad inimestele põhjalikuma arusaama raudtee rollist, tulevikusuundadest ning toovad esile raudtee eeliseid teiste transpordivahendite ees.

Raudtee ja rongid seostuvad tihtipeale millegi jäigaga ja raudsega. Samas on meil kõigil häid ja sooje elamusi rongireisimisest, mida tahame fondi toel tuua esile. Sel sügisel toimub loomekonkurss, kus jagame välja parimatele stipendiume – olgu see pilt, luuletus, video või laul. Kõik on teretulnud.

Fondi loomiseks tulid kokku AS Eesti Raudtee, AS Operail, Edelaraudtee AS, AS GoRail, OÜ Rail Baltic Estonia, Operation Lifesaver Estonia MTÜ ning Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Raudtee (ohutus)kultuuri loomekonkurss (lõppenud)

Projekti eelarve: kuni 5 000 eurot

Raudteeaasta Fond kuulutab välja loomekonkurssi, kuhu on oodatud raudteekultuuri ja -ohutust ning raudtee keskkonnasõbralikkust toetavad või käsitlevad loovlahendused, mida on võimalik kasutada erinevate raudteega seotud projektide tutvustamisel või läbiviimisel. Sellisteks tegevusteks on näiteks fotod, joonistused, videod, helisalvestised, visuaalid, luuletused jne).

 • Tööde esitamise tähtaeg on 10.12.2021
 • Tööd tuleb edastada või saata allalaadimise link e-postile konkurss@ole.ee

Loomekonkursile töö esitamisega antakse tööde tasuta kasutamise õigus Raudteeaasta Fondi liikmetele.

Läbiviidud konkursile laekunud töödest valitakse välja 10 parimat. Väljavalitud tööde autoreid tunnustatakse Euroopa Raudteeaasta stipendiumiga, max 5×500 eurot ja/või 10×250 eurot.

NB! Raudteel omavoliline pildistamine, filmimine jt tegevuste läbiviimine on keelatud. Loomekonkurslie esitatavad tööd, mis on vastuolus ohutusnõuetega, hindamisele ja avaldamisele ei kuulu.

Loomekonkursi stipendiaadid on:
500 eurot – “Õppevideo ja laul” – Kadi Sepp, Eve Närep ja Paikuse lasteaia rühm Karikakar
250 eurot – LIbaajaleht “Raudteeuudised” – Elviira Aruksaar ja Märjamaa Gümnaasiumi 8b,8c ja 9c klassi õpilased
250 eurot – “Rongijaama äpp” – Marko Kodres
250 eurot – video “Esimene rongisõit” – Evelin Andrejeva
250 eurot – “Lauamäng” – Mirjam Simmer
250 eurot – lauamäng “Lõbus rong” – Tallinna lasteaed Kirsike, rühm Arbuusike
250 eurot – koomiks – Lisett Heero
250 eurot – luuletus “Rongisõit” – Kristina Ruder
250 eurot – “Lugu väikesest tüdrukust, kes elas raudteeäärses majas” – Ilona Priimägi
250 eurot – joonistus “Jäta raudtee rongide jaoks” – Tairi Tuulik

Elroni eripreemia – video “Elron” – Anastassia Alberg

Õnnitleme stipendiaate.

Lisainfo:
Tamo Vahemets
E-post: tamo@operationlifesaver.eu
Tel 5045112

Konkurss on lõppenud ja Raudteeaasta Fondi kollegiumi otsusega tunnistati edukateks järgmised esitatud projektid:

 • In Nomine OÜ – Rongilaulu valimine ja taasesitamine. Eraldatud stipendium 4460 eurot.
 • MTÜ Lina ja Lava selts – Raudteeohutuse film ja plakat koos segakooriga RAUDAM. Eraldatud stipendium 4065
 • Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum – Raudteealane lauamäng. Eraldatud stipendium 1475 eurot
 • MTÜ Teatripisik – Foorikad tulevad appi. Eraldatud stipendium 1350 eurot

Projektikonkurss: Raudteekultuuri ja ohutusprojektide toetamine

Projektikonkurss

Raudteeaasta Fond kuulutab välja projektikonkursi, kuhu on oodatud raudteekultuuri ja -ohutust ning keskkonnasõbralikkust toetavad või käsitlevad projektid, mida taotlejad soovivad korraldada või realiseerida. Sellisteks projektideks võivad olla kultuurisündmuste korraldamine, kogukonna projektid, innovaatilised lahendused, teoste väljaandmised jne.

Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde.

Projektide esitamise, hindamise ja täitmise ajakava:
02.08.2021 – Projektide esitamise tähtaeg
06.08.2021 – Projektide eelhindamine
09.08.2021 – Projektide esitamine kolleegiumile
30.08.2021 – Projektide hindamine ja rahastamise otsuse tegemine /avaldamine
31.12.2021 – Projektide realiseerimise lõpptähtaeg

Projektitaotlused edastada aadressile: konkurss@ole.ee

Enne projekti esitamist tutvu ka Raudteeaasta Fondi toetamise korraga

Projektide esitamise ja aruandlusega seotud vormid:

 1. Raudteeaasta fondi üldeesmärk
  1. MTÜ Operation Lifesaver Estonia liikmed Eesti Raudtee, Operail AS, Edelaraudtee AS, GoRail  ja Rail Baltica AS on asutanud Raudteeaasta fondi (edaspidi: fond). Fondi rahastamisega toetatakse raudtee valdkonda puudutavaid ning seda populariseerivaid projekte, projektide elluviimist ja tegevusi, mis annavad põhjalikuma arusaama raudtee siseriiklikust, rahvusvahelisest rollist ning tulevikusuundadest ja toovad välja rongiga reisimise eelised (ohutus, kiirus, mugavus, keskkonnamõju) võrreldes teiste transpordivahenditega.
  2. Fondi peamisteks prioriteetideks on uute osalusvõimaluste loomine, rongiga reisimise ning raudteel kaubaveo populariseerimine, raudtee huviliste kokku toomine ja noortele raudtee kui transpordiviisi tutvustamine ja raudteeohutusalase riskikommunikatsiooni teostamine.
  3. Käesoleva korra punktides 1.1. ja 1.2. nimetatud eesmärkide ja prioriteetide saavutamiseks korraldatakse taotluskonkursid.
  4. Raudteeaasta fondi kaudu toetatakse taotlejaid kokku 15 000 euro ulatuses.
  5. Raudteeaasta fondi taotlusvoorude läbiviimiseks moodustatakse kolleegium, kes töötab kolleegiumi töökorra (käesoleva korra lisa 1) alusel.
 2. Toetamise struktuur
  1. Raudteeaasta fondi raames toetatakse taotlejaid esitatud projektitaotluste alusel.
  2. Taotletava summa piirmääraks on 5000€, mida on võimalik kolleegiumi põhjendatud otsusel vajadusel suurendada.  Projektitaotlusele annab eelise ka vähemalt 10% suurune omaosalus.
  3. Välja valitud projektide toetamiseks sõlmitakse projektitaotlejaga kirjalik leping
 3. Nõuded taotlejale
  1. Raudteeaasta fondi taotleja:
   1. täidab oma tegevustega fondi eesmärke, sh käesoleva korra peatükis 1 ja eelkõige selle punktides 1.1. ja 1.2. mainitut;
   2. täidab käesolevas korras, selle lahutamatutes lisades ja fondi kolleegiumi esimehe poolt sätestatud tingimusi;
   3. omab Raudteeaasta fondi kolleegiumi arvates piisavat võimekust tegevuste elluviimiseks ja on aktiivses suhtluses fondi kolleegiumi esimehega;
  2.  Raudteeaasta fondi taotlejad võivad olla kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogud, noorte aktiivgrupid, noorteühendused, MTÜd, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, koolid ja nende allasutused. Raudteeaasta fondi taotleja ei tohi olla äriühing ega FIE.
 4. Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  1. Raudteeaasta fondist toetuse taotlemisel peab taotleja esitama vormikohase taotluse.
  2. Taotleja võib esitada taotlusega seotud lisadokumente.
 5. Abikõlbulikud ja mitteabikõlbulikud kulud
  1. Tegevuste elluviimisel abikõlbulikud kulud on, mis:
   1. tekivad lepingus fikseeritud rahakasutusperioodil;
   2. on tegevuse eesmärgiga otseselt seotud ning eelarvesse planeeritud;
   3. on proportsionaalsed ning tegevuse elluviimiseks vajalikud;
   4. on kasutatud säästlikult, tõhusalt ja efektiivselt ning eranditult tegevuse eesmärgi saavutamiseks;
   5. on eraldatavad ja tõendatavad ning raamatupidamises nõuetekohaselt kajastatud;
   6. on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja hea tavaga;
   7. bürootarvete, ruumirendi ja meenete kulud, kui nende kulude tegemine on vajalik tegevuse eesmärkide saavutamiseks ning taotluses põhjendatud
  2. Tegevuse elluviimisel mitteabikõlbulikud kulud on:
   1. ettemaksud;
   2.  käsunduslepingu, töölepingu ja töövõtulepingu tasud, v.a. eelnevalt kooskõlastatud OLE kirjaliku nõusoleku alusel;
   3. vara soetamine, v.a. eelnevalt kooskõlastatud OLE kirjaliku nõusoleku alusel;
   4. panga teenustasud ja muud pangakulud (lepingutasu, pangakaardi hooldustasu, intressid jms), v.a. projekti jaoks vajalike maksete ülekandetasud;
   5. muud tegevuse ja prioriteetidega mitte seotud ning tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja rahastaja hinnangul mittevajalikud või ebaolulised kulud.
 6. Taotluste hindamine
  1. Taotluste hindamine viiakse läbi kolmes etapis: eelhindamine, lõplike taotluste läbivaatamine ning toetusotsuste tegemine.
  2. Raudteeaasta fondi taotlusi hindab fondi kolleegium.
  3. Taotlusi hinnatakse vastavalt Raudteeaasta fondi kolleegiumi töökorrale (käesoleva korra lisa 1):
   1. Taotlustähtajaks laekunud taotluse(-d) hindab fondi kolleegiumi esimees kolme päeva jooksul alates taotlustähtajast.
   2. Hiljemalt neljandal päeval pärast taotlustähtaega saadab kolleegiumi esimees taotleja(te)le päringu(-d) täiendus(t)e esitamiseks.
   3. Taotleja esitab täiendus(t)ega taotluse hiljemalt kümnendal päeval pärast taotlustähtaega.
   4. Hiljemalt neljateistkümnendal päeval pärast taotlustähtaega edastab fondi kolleegiumi esimees kolleegiumile hindamiseks kõik taotlustähtajaks esitatud taotlused, milles vajadusel tõstab esile taotluste hindamisel olulised mõjutegurid.
   5. Kolleegiumi iga liige, moodustab esitatud taotlus(t)e põhjal hinnangu ning esitab selle hindamislehel fondi kolleegiumi esimehele.
   6. Taotlusi hinnatakse kriteeriumide alusel, mis on nimetatud punktis 6.4. ja 6.5
  4. Projektikonkursi taotluse hindamise kriteeriumid:
   1. vastavus punktis 1.1. välja toodud fondi eesmärkidele ja punktis 1.2. välja toodud fondi prioriteetidele;
   2. noorte kaasatus projekti idee väljatöötamisse ja teostamisse;
   3. ajakava ja eesmärkide realistlikkus;
   4. projektis kasutatavate meetodite asjakohasus;
   5. projekti läbiviimise ja tulemuse vastavus raudteeohutuse põhimõtetele ja nõuetele.
   6. Eelarve kuluefektiivsus ja asjakohasus:
    1. Kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus – taotleja peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama tegevuse eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte; hindamisel eelistatakse projekte, milles projektitaotleja näeb ette vähemalt 10% rahalist omaosalust projekti teostamisel.
    2. Kulutused on tegevustega põhjendatud.
   7. Kui vähemalt ühte eelnimetatud hindamiskriteeriumitest ei ole üldse täidetud, siis tegevust ei toetata.
  5. Loomekonkursi tööde hindamise kriteeriumid:
   1. vastavus punktis 1.1. välja toodud fondi eesmärkidele ja punktis 1.2. välja toodud fondi prioriteetidele;
   2. noorte kaasatus loovlahenduse väljatöötamisse ja teostamisse;
   3. loovlahenduse unikaalsus ja kasutusulatus;
   4. loovlahenduse valmistamise ja tulemuse vastavus raudteeohutuse põhimõtetele ning nõuetele.
   5. Kui vähemalt ühte eelnimetatud hindamiskriteeriumitest ei ole üldse täidetud, siis tegevust ei toetata.
  6. Mõjuvate põhjuste esinemisel on fondi kolleegiumi esimehel õigus taotluste hindamise korras teha muudatusi.
 7. Taotluskonkursi toimumine
  1. Taotluskonkurss kuulutatakse välja OLE koduleheküljel https://www.ole.ee ja Rail Baltic Estonia koduleheküljel www.rbestonia.ee
  2. Raudteeaasta fondi korralised taotlusvoorud toimuvad kuni kahel korral aastas.
  3. Vajadusel kuulutatakse välja fondi kolleegiumi esimehe otsusega lisataotlusvoor(-ud).
  4. Taotluse peab õigeaegselt esitama OLE koduleheküljel leitaval taotlusvormil. Juhul kui taotlus esitatakse konkursi väljakuulutatud tähtajast hiljem, lükkub taotluse menetlemine järgmisesse taotlusvooru, v.a juhul kui fondi kolleegiumi esimees otsustab hilinenud taotlust menetleda ja selline otsus ei mõjuta ajaliselt kolleegiumi menetluskäiku.
  5. Projekti või tegevuskava tegevuste toetamise otsusest teavitatakse taotlejaid mitte hiljem kui kuu aega peale taotluse esitamise tähtaega.
  6. Toetuse kasutaja on kohustatud registreerima tegevuses osalejad vastavalt OLE kehtestatud vormile.
  7. Toetuslepingus sätestatud kuupäevaks peab taotleja esitama OLE-le oma tegevuste ja kulude kohta sisuaruande ja finantsaruande koos fondirahastusest kaetud kuludokumentide ja registreerimislehtede koopiate ning 3 pildiga projektist.
 8. Muudatused taotluses
  1. Muudatused projekti tegevuskavas ja eelarves on lubatud, kui need on põhjendatud ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Toetuse saaja on kohustatud küsima kirjalikku nõusolekut eelarve muutmiseks alati, kui muudatusega kaasneks eelarve kulude suurenemine või vähenemine rohkem kui 20% ulatuses toetussummast. Taotlus muudatuste sooritamiseks vaadatakse läbi ning sellele vastatakse 10 päeva jooksul.
 1. Kolleegiumi eesmärk
  1. MTÜ Operation Lifesaver Estonia (edaspidi: OLE) Raudteeaasta fondi kolleegium on taotluste osas nõuandev ja hindav ning rahalist toetust puudutavaid otsuseid vastu võttev kogu.
 2. Kolleegiumi tööprotsess
  1. Kolleegium oma töös tugineb OLE Raudteeaasta fondi toetamise korrale, käesolevale töökorrale.
  2. Kolleegiumi tööd juhib ja korraldab osalusprogrammi juht, kes on ühtlasi kolleegiumi esimees.
  3. Kolleegiumi poolt projektide menetlemist protokollitakse.
  4. Kolleegiumi töövorm on online hindamine. Oma ülesannete täitmiseks võib kolleegium rakendada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab kolleegiumi esimees vastavalt vajadusele.
  5. Kolleegiumi koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
  6. Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku kolleegiumi esimees.
  7. Kolleegiumi liikmetega sõlmitakse vaba tahte leping.
 3. Taotluste menetlemine
  1. Taotlustähtajaks laekunud taotluse(-d) hindab kolleegiumi esimees kolme päeva jooksul alates taotlustähtajast.
  2. Hiljemalt neljandal päeval alates taotlustähtajast saadab kolleegiumi esimees taotleja(te)le päringu(-d) täiendus(t)e esitamiseks.
  3. Taotleja esitab täiendus(t)ega taotluse hiljemalt kümnendal päeval pärast taotlustähtaega.
  4. Hiljemalt neljateistkümnendal päeval pärast taotlustähtaega edastab fondi kolleegiumi esimees kolleegiumile hindamiseks kõik taotlustähtajaks esitatud taotlused, milles vajadusel tõstab esile taotluste hindamisel olulised mõjutegurid.
 4. Rahastusotsuse kujunemine
  1. Kolleegiumi iga liige, v.a. kolleegiumi esimees moodustab esitatud taotlus(t)e põhjal hinnangu ning esitab selle hindamislehel kolleegiumi esimehele.
  2. Kolleegium võtab otsuseid vastu eelkõige lähtuvalt taotlust hinnanud kolleegiumiliikmete otsusest hindamislehel. Kolleegiumi esimehel on õigus kolleegiumi liikmete eriarvamuste puhul langetada lõplik rahastusotsus
  3. Rahataotluste läbivaatamiseks moodustatud kolleegiumi liikmed, kes on taotluse esitanud organisatsiooni liikmed, ei osale oma organisatsiooni esitatud taotluse menetlemisel ega muudel juhtudel, kui esineb huvide konflikt.
  4. Kolleegiumis toimub taotluste hindamine vastavalt hindamislehtedele
  5. Taotluste hindamisel lähtutakse konkursi kriteeriumidest ja eesmärkidest.
  6. Hindamise tulemusena moodustatakse OLE-le ettepanek taotluse tegevuste rahastamiseks.
  7. Taotluse rahastusotsusest teavitatakse taotlejaid mitte hiljem kui neli nädalat peale taotluse esitamise tähtaega.
Tamo Vahemets – esimees (OLE)
Monika Lilles – liige (Eesti Raudtee AS)
Priit Raamat – liige (Operail AS)
Alar Pinsel – liige (GoRail AS)
Rain Kaarjas – liige (Edelaraudtee AS)
Triinu Uiboleht – liige (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
Priit Pruul – liige (OÜ Rail Baltic)
Viljar Luhthein – liige (Eesti Liinirongid AS)

Raudteeaasta Fondi asutajad