ILCAD 2011

„Käitu raudteeülesõitudel ohutult!” Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev ILCAD 9. juunil 2011 (Pariis/Varssavi, 7. juunil 2011)

Pole kahtlustki, et raudteetransport on kõige ohutum maismaatranspordi liik. Kokkupuutel teiste transpordiliikidega võib riskitase aga suureneda ka raudteetranspordis. Kõige ohtlikumaks selliseks kokkupuutepunktiks on raudtee ristumiskohad maanteega ehk raudteeülesõidud. Raudteeülesõitudel varitsevaid ohte ei ole aga raudteesektoril võimalik maandada kõigi teiste osapoolte toetuseta.

Kõigi kehtivate reeglite järgmisel pakuvad raudteeülesõidud liiklejaile mugavat ja täiesti ohutut võimalust raudtee ületamiseks. Raudteeülesõitudel reegleid mittejärgivad liiklejad seavad ohtu mitte ainult enda vaid ka need, kes sõidavad rongidega või nendel töötavad. Statistika näitab selgelt, et enamik raudteeülesõitudel aset leidvatest õnnetustest on põhjustatud maanteesõidukite ja jalakäijate poolt ning tulenevad peamiselt kehtivate reeglite eiramisest.

 

Just seetõttu on oluline probleemi teadvustamine ja ülesõitude kasutajate teavitamine hooletusest tingitud riskidest. Seda probleemi ei saa lahendada raudteesektor ainuisikuliselt, vaid kõigi asjaosaliste (maantee- ja raudteesektor, politsei, liiklejad, juhtimisõigust omistavad organsatsioonid, jalakäijad ja jalgratturid) ühise jõupingutusena.

Laialt on levinud väärarusaam, et raudteeülesõidud on üksnes raudtee probleem, kui samas on selge, et nad on kahe erineva transpordiliigi kokkupuutepunktiks, kus mõlemal on täita oluline roll.

Raudteeinfrastruktuuriettevõtetel ja riiklikel ohutusasutustel oleks väga lihtne probleem lahendada raudteeülesõitude sulgemise teel. Loomulikult ei ole see lahendus aga majanduslikest kaalutlustest lähtudes realistlik.

Sarnaselt mistahes ohuolukorrale on ka raudteeülesõitude puhul otstarbekas tungida probleemi algpõhjusteni ja luua kampaania ülesõidukasutajate ja teiste osapoolte harimiseks, et liiklejad õpiksid tundma ohte ja austama liikluseeskirjades sätestatut. Liiklejate käitumise muutumine toob kaasa ka raudteeülesõitudel toimuvate õnnetuste arvu vähenemise.

ILCAD on olemasolevatele hariduslikele teavitusmeetmetele tubliks täienduseks. 9. juunil 2011 toimuv Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev keskendub elanikkonna teavitamisele ja ohutu käitumise propageerimisele raudteeülesõitudel.

ILCAD on olemasolevatele hariduslikele teavitusmeetmetele tubliks täienduseks. 9. juunil 2011 toimuv Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev keskendub elanikkonna teavitamisele ja ohutu käitumise propageerimisele raudteeülesõitudel.

Ohutuspäev kätkeb endas rohkelt ühel ajal erinevates riikides toimuvaid üritusi. Üritused kannavad ühist sõnumit: „Käitu raudteeülesõitudel ohutult!“ Lisaks korrapäraselt või aasta jooksul pidevalt toimuvatele üritustele toimub ohutuspäeva raames mitmeid kampaaniaüritusi üle kogu maailma: raudteeülesõitudel, koolides, autokoolides ja skaudiürtustel jagatakse flaiereid, raudteejaamadesse ja muudesse avalikesse kohtadesse paigutatakse kampaaniaplakatid, raudteejaamades ja Internetis näidatakse Euroopa Komisjoni toel valminud videoklippi „Just In Time“, raudteeohutussõnumit edastatakse raadio- ja telereklaamide vahendusel ning toimuvad rahvusvahelised ja kohalikud pressiüritused.

UIC/ILCADile on antud ka õigus ÜRO Majanduskomisjoni ülemaailmse maanteeohutuskampaania 2011-2020 logo kasutamiseks ning koos mitmete maanteeohutuskampaaniatega kannab ka meie kampaania sõnumit: „Koos suudame me säästa miljoneid elusid.”

KAS TEADSITE, ET?

 • ÜRO Viini konventsiooni artikkel 18 kohaselt on raudteetranspordil ülesõitudel maanteetranspordi ees eesõigus ja et autojuhid ja jalakäijad peavad järgima liiklusmärke ning vajadusel peatuma – kahjuks seda reeglit alati ei järgita ning sageli toob reeglite eiramine kaasa liiklusõnnetuse.
 • Rongid võivad kaaluda sadu tonne, mõned isegi üle 1000 tonni ning rongi pidurdusteekond on auto omast kümme korda pikem.
 • Lisaks silmaga nähtavatele füüsilistele kahjustustele tekib auto ja rongi kokkupõrkel raudteeülesõidul ka psühholoogiline, sotsiaalne ja majanduslik kahju (pereliikmete kaotus, vedurijuhile, rongireisijatele, pealtnägijatele ja ohvritele tekitatav psühholoogiline trauma, häired liikluses, rongide ja sõidukite hilinemised…).

Täpsemat teavet käitumisjuhiste ja õppematerjalide kohta leiab spetsiaalselt veebilehelt www.ilcad.org

 

Toimetajale:
Umbes 1/3 Euroopa raudteeõnnetustest leiavad aset raudteeülesõitudel. Samas hukkub neis õnnetustes vaid 2% kõigist liikluses hukkunutest ning seetõttu ei omistata sellele probleemile väljaspool raudteesektori suur tähtust.

On julgustav, et ILCAD-is osalevad maantee- ja raudteetranspordiorganisatsioonid teadvustavad oma jagatud vastutust ja nad on alustanud koostööd ühiste ürituste korraldamisel, mille eemärgiks on suurendada elanikkonna teadlikkust õige käitumise kohta raudteeülesõitudel ja nende läheduses.

Paljud neist organisatsioonidest on liitunud ka Euroopa Liidu algatusel sündinud Euroopa Maanteeohutushartaga. Harta eesmärgiks on arendada konkreetseid tegevusi, hinnata nende tulemusi ja suurendada teadlikkust ühise kogemuste vahetamise kaudu, eesmärgiga vähendada kogu Euroopas liiklusõnnetuste ja neis hukkunud inimeste arvu, lisades samas individuaalsetele või kollektiivsetele jõupingutustele Euroopa dimensiooni. Nüüd on meie ülesandeks sõnumi võimalikult laialdane edastamine ning võimalikult paljude partnerite kaasamine nii maanteesektorist, valitusasutuste, raudtee-ettevõtete, raudteeinfrastruktuuriettevõtjate, politseiasutuste kui ka raudteeohutusega tegelevate mittetulundusühingute seast.

Kampaaniaga on praeguseks ühinenud enam kui 40 riiki ning mitmeid Euroopa ja rahvusvahelisi raudteeorganisatsioone (CER, EIM, UIC), Operation Lifesaver, Auroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC), Euroopa Raudteeülesõitude Ohutusfoorum (ELCF), Euroopa Raudteeagentuur (ERA) ja ÜRO Majanduskomisjoni transpordidivisjon. Samuti löövad sel aastal kampaanias kaasa Ladina-Ameerika Raudteede Assotsiatsioon (ALAF) ja Austraalia Raudteeassotsiatsioon, kuid ruumi jätkub kindlasti veel paljudele.

 

Täiendav informatsioon rahvusvahelise ürituse kohta:

 • International Union of Railways (UIC)
  Isabelle Fonverne, Projects Officer, Safety & Interoperability
  T: + 33 1 44 49 20 91
  e-mail: fonverne@uic.org
  Communication e-mail: com@uic.org
 • European Level Crossing Forum (ELCF)
  Alan Davies, Chairman, T.: +44 20 3142 5371
  e-mail: alan.davies@rssb.co.uk
 • Operation Lifesaver (OL)
  Tamo Vahemets, Chariman of OL Estonia T: +372 50 45112
  email: tamo@operationlifesaver.eu