Kuldne Tõkkepuu

„Kuldne tõkkepuu“ on tunnustuseks organisatsioonile või isikule, kes ei ole raudtee temaatikaga erialaselt seotud, kuid on siiski oluliselt panustanud raudteeohutusalaste eesmärkide saavutamisele. Tänuüritusel tunnustatakse ka tublisid esitlejaid ja koostööpartnereid.

Arhiiv

Kuldne Tõkkepuu 2018 tunnustati raudteeohutusega tegelejaid.

PRESSITEADE Kol­ma­päe­val 02.05.2018 tun­nus­tas Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas, tänusünd­mu­sel “Kuld­ne Tõk­ke­puu”,  orga­ni­sat­sioo­ne ja vaba­taht­lik­ke panu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. Raud­teeo­hu­tuse vald­kon­na kõr­gei­ma tun­nus­tuse — OLE tee­ne­te­mär­gid päl­vi­sid: Kuno Tam­me­aru– Pääs­te­amet Elmar Vaher – Polit­­­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet Pee­ter Pau – Polit­­­sei- ja Pii­ri­val­ve­amet Ker­li Tal­lo – Maan­tee­amet And­res Türn– Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuu­ri AS Tänu­mee­ne “Kuld­ne tõk­ke­puu 2018” lau­reaat on…

Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2017 tunnustati raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

26.04.2017 toi­mus Ener­gia Avas­tus­kes­ku­ses tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2017. Tänusünd­mu­sel tun­nus­tas  Ees­ti Vaba­rii­gi pea­mi­nis­ter Jüri Ratas orga­ni­sat­sioo­ne ja vaba­taht­lik­ke tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas.  Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu 2017“ lau­reaa­diks on Digiekraa­nid OÜ.  “Digiekraa­nid OÜ on aas­ta­id olnud OLE-le heaks koos­töö­part­ne­riks. Digiekraa­nid OÜ toel levivad raud­teeo­hu­tus­kam­paa­nia­te sõnu­mid digiekraa­ni­del üle Ees­ti. Kui­gi tege­mist äri­ühin­gu­ga, siis nen­de soov suu­ren­da­da ela­nik­kon­na tead­lik­kust raudtee…

Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 tunnusti avaliku raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

Täna, 26.04.2016 tun­nus­tas sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur tänusünd­mu­sel “Kuld­ne Tõk­ke­puu”, orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. “Raud­teeo­hu­tu­se­ga tule­mus­lik tege­le­mi­ne eel­dab pal­ju­de eri­ne­va­te osa­pool­te ühist panust ohu­tu kesk­kon­na loo­misel” ütles Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets. “Tun­ne­me uhkust toi­mi­va koos­töö­võr­gus­ti­ku üle kuhu kuu­lu­vad vaba­taht­li­kud, äri­et­te­võt­ted ja rii­giame­ti­te esin­da­jad”, lisas Vahe­mets Sise­mi­nis­ter Han­no Pevkuri…

Tänusündmus Kuldne Tõkkepuu 2015

Pres­si­tea­de Tänusünd­mu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2015 tun­nusta­ti raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­vaid eraisi­kuid ja orga­ni­sat­sioo­ne. Kol­ma­päe­val, 29.04.2015 vii­di läbi tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2015, kus tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. Tee­ne­te­mär­gid ja tänu­kir­jad andis üle sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur. Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu 2015“ päl­vis Kai Kuus­pa­lu Maan­tee­ame­tist. Raud­­tee-ette­­võt­ja Tiit Pruu­li kõne­les rii­gi ja era­et­te­võt­ja­te moraal­sest vas­tu­tusest raudteeõnnetuste…

Pressiteade 29. aprill 2014 — Siseminister tunnustas tublisid avaliku raudteeohutusega tegelejaid

Täna toi­mus tänusünd­mus Kuld­ne Tõk­ke­puu 2014, kus tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas – tee­ne­te­mär­gid ja tänu­kir­jad andis üle sise­mi­nis­ter Han­no Pev­kur. Tänu­mee­ne „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis Ees­ti Ter­vi­se­den­duse Ühin­gu Har­ju osa­kond. Sise­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri sõnul on loo­gi­li­ne, et ini­me­sed tee­vad oma vali­kuid vara­se­ma­te koge­mus­te ja oman­da­tud tead­mis­te põh­jal, mis­tõt­tu on kõi­ge tulemuslikumaks…

Pressiteade 30. aprill 2013. Täna pärjati silmapaistvaid raudteeohutusega tegelejaid

Täna toi­mu­nud üri­tu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2013 täna­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas – tänu­kir­jad ja tee­ne­te­mär­gid andis üle sise­mi­nis­ter Ken-Mar­­ti Vaher. Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis ette­võ­te JCDecaux Ees­ti OÜ, kes on läbi aas­ta­te vaba­taht­li­ku­na aida­nud kaa­sa raud­teeo­hu­tus­alas­te sõnu­mi­te levi­ta­mise­le. „Enne­tu­sel on raud­teeo­hu­tuse taga­misel väga olu­li­ne roll,“ sõnas sise­mi­nis­ter Ken-Mar­­ti Vaher. „Kuna raudtee…

Kuldne Tõkkepuu 2012

26 april­lil 2012 toi­mu­nud Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia poolt kor­ral­da­tud tänu­üri­tu­sel Kuld­ne Tõk­ke­puu 2012 tun­nusta­ti orga­ni­sat­sioo­ne ja eraisi­kuid sil­ma­paist­va tege­vu­se eest raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas. Tun­nus­tuse „Kuld­ne tõk­ke­puu“ päl­vis repor­ter Marek Lind­maa raud­teeo­hu­tus­ala­se infor­mat­sioo­ni päde­va käsit­luse eest tele­vi­sioo­nis. “Hea oleks kui raud­teel õnne­tusi ei juh­tuks,” ütles majan­­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter Juhan Parts. “See­pä­rast on töö, mis tehak­se ohu­tuse suurendamiseks,…

Raudteeohutusnädal 2011

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal toi­mub sel kor­ral juba seits­men­dat kor­da. MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia koos Teh­ni­li­se Järel­val­ve Ame­ti­ga kor­ral­dab 25. april­list 1. mai­ni raud­teeo­hu­tus­nä­da­la, mil­le ees­mär­giks on liik­le­ja­te­le meel­de tule­ta­da, et raud­tee­üle­tus­kohta­de üle­ta­mi­ne on väga oht­lik, sest soo­vi­ma­tul koh­tu­misel ron­gi­ga võivad olla väga kur­vad taga­jär­jed – kaa­lu­ka­te­goo­riad on liht­salt eri­ne­vad.. Juba seits­men­dat kor­da toi­mu­va raud­teeo­hu­tus­nä­da­la sõnum ongi sel aas­tal TUNNE…

Kuldne Tõkkepuu 2010

Kuld­ne Tõk­ke­puu 2010 anti üle Lää­­ne-Ees­­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa pääs­te­osa­kon­na­le MTÜ Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia (OLE) tänu­üri­tu­sel anti eile, 27. april­lil üle tänu­mee­ne Kuld­ne Tõk­ke­puu 2010 Lää­­ne-Ees­­ti Pääs­te­kes­ku­se Järva­maa pääs­te­osa­kon­na­le suu­re töö eest raud­teeo­hu­tuse­le kaa­sa aita­misel. Esma­kord­selt anti väl­ja OLE Tee­ne­te­mär­gid – need päl­vi­sid pika­aja­li­se raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se eest Riivo Sini­järv, Urve Miid­la ja Daniel Dito­ta. „Kuld­se Tõk­ke­puu saamine…