Kvaliteedieesmärgid

OLE tege­vu­se pea­miseks kva­li­tee­diees­mär­giks on raud­teeo­hu­tus­ala­se infor­mat­sioo­ni liht­ne kät­te­saa­da­vus.

Sel­le ees­mär­gi saa­vu­ta­mise taga­vad:

  • raud­teeo­hu­tus­alas­te rek­laa­mi­kam­paa­nia­te läbi­vii­mi­ne;
  • raud­teeo­hu­tus­alas­te koo­li­tus­ma­ter­ja­li­de koos­ta­mi­ne;
  • OLE esit­le­ja­te koo­li­tus­te läbi­vii­mi­ne;
  • raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mi­ne;
  • raud­teeo­hu­tus­alas­te mater­ja­li­de aval­da­mi­ne kodu­le­he­kül­jel www.ole.ee

Ees­mär­gi taga­mist soo­dus­ta­vad tegu­rid:

  • usal­dus ja vas­tas­tik­ku sood­sad koos­töö­le­pin­gud pika­ajalis­te partnerite/tarnijatega;
  • oma ala tund­vad, are­ne­mis­või­me­li­sed ja kva­li­fit­see­ri­tud töö­ta­jad;
  • usal­dus­väär­ne ja tun­tud kau­ba­märk;
  • kes­ken­du­mi­ne Klien­ti­de ja muu­de huvi­pool­te nõue­te täit­mis­e­le;
  • asja­ko­has­te prot­ses­si­de ja juh­ti­mis­süs­tee­mi kui ter­vi­ku toi­mi­mise pidev paren­da­mi­ne.

 

Kontaktid

(+372) 504 5112

Kol­de pst 67/2–30
10321 Tal­linn
Esto­nia

Reg nr. 80215200
A/A: EE761010220041791012 SEB