OLE esitleja

Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri­le on oma­ne, et raud­teeo­hu­tus-alast sõnu­mit kan­na­vad edasi vaba­taht­lik­ku­se alu­sel­te­gut­se­vad ates­tee­ri­tud inimesed. 

Ope­ra­tion Life­sa­ve­ri esit­le­jaks võib saa­da iga­üks, kes on vähe­malt 18-aas­ta­ne. Esit­le­ja võib olla amet­nik, polit­sei­nik, õpe­ta­ja, noor­soo­töö­ta­ja või muu tub­li ini­me­ne, ka pen­sio­när, kes soo­vib teis­te­le ini­mes­te­le edasi anda tead­mi­si ja oskusi sel­le koh­ta, kui­das raud­teel või sel­le vahe­tus lähe­duses või­ma­lik­ke ohte väl­ti­da, kui­das ohu­tult käituda.

Ates­tee­ri­tud esit­le­jaks saab pärast kahe­päe­va­se spet­siaal­se OLE koo­li­tu­se läbi­mist ja vas­ta­va eksa­mi sooritamist.

Noo­re­mad kui 18-aas­ta­sed huvi­li­sed saa­vad lii­tu­da prog­ram­mi­ga - OLE NOORED

Kui oled otsus­ta­nud meiega lii­tu­da, et aida­ta kaa­sa ela­ni­ke tea­vi­ta­mise­le raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohtu­dest ja see­lä­bi pääs­ta elusid, võta ühen­dust Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia esin­du­se­ga. Pöör­du meie poo­le ka siis, kui vajad otsus­ta­miseks roh­kem informatsiooni.