Lõputöö – Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

Autor: Triinu Uiboleht

ABSTRAKT 

Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti raudteedel. Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad asjaolud ning pakkuda lahendusi, kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne käitumine.

Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit – mitteosalevat vaatlust. Liiklejate käitumise jälgimiseks kasutati Eesti Raudtee turvakaamerate videosalvestusi. Vaatlusobjektideks valiti Aegviidu, Tapa ja Valga raudteejaamade läheduses olevad ülekäigukohad. Analüüsid põhinevad 1529 liiklejal, kellest 1156 olid jalakäijad, 359 jalgratturid, 9 rulluisutajad, 4 mootoriga ratastooli ja 1 rollerijuht. Vaatlustel jälgiti peamiselt liiklejate tähelepanelikkust raudtee ületamisel, kas sooritatakse ületus õigest kohast ja kas jalgratturid tulevad nõuetekohaselt rattalt maha. Kokku ei tuvastatud 690 jalakäijal suuremat tähelepanu pööramist rongi tulekule ning nähti 359 jalgratturit, kellest 293 ei tulnud ülekäiku ületades ratta pealt maha. Rikkumisi panid seega toime vaadeldud jalakäijatest 60% ja jalgratturitest 82%. Tuvastati probleeme seoses raudtee ületamisega väljaspool ülekäiku, tõkkepuu eiramise ning kõrvaklappide ja mobiiltelefoni kasutamisega, mis tõmbab tähelepanu ümbritseva liikluse jälgimiselt. Töö on teostatud koostöös Eesti Raudtee, Tehnilise Järelevalve Ameti ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga.

Võtmesõnad: raudteeohutus, liiklejate käitumine, raudteeõnnetused, raudteeülekäigukohad

Vaata lõputööd siit /.pdf / 2.5MB

SISUKORD

1.1 Varasemad uuringud … 8

1.2 Raudteeülekäikudel kehtivad regulatsioonid … 9

1.3 Raudteeõnnetused Euroopas … 12

1.4 Raudteeõnnetused naaberriikides … 14

1.4.1 Soome … 14

1.4.2 Läti … 14

1.4.3 Leedu … 15

1.4.4 Rootsi … 15

1.5 Raudteeõnnetused Eestis … 18

1.6 Teoreetilise osa kokkuvõte ja järeldused … 20

2.1 Probleemi uurimiseks valitud metoodika … 22

2.2 Valitud metoodika põhjendus … 23

2.3 Uuringu läbiviimise kohad … 24

2.4 Andmete kogumine … 27

2.5 Andmetöötlusviisid ja -vahendid … 27

2.6 Metoodika kokkuvõte ja järeldused … 28

3.1 Vaatluste tulemused … 29

3.2 Tulemuste analüüs … 33

3.3 Ettepanekud ja arutelu …  37

3.4 Uuringutulemuste kokkuvõte ja järeldused …  40

Lisa 1. Raudteeülekäigukoht … 50

Lisa 2. Eesti Raudtee jaamad ja vahemaad 2014 … 51

Lisa 3. Aegviidu raudteejaama ülekäigukoht … 52

Lisa 4. Tapa ülekäigu- ja ülesõidukoht … 53

Lisa 5. Valga raudteeülekäigukoht … 54

Lisa 6. Aegviidu raudteejaama turvakaamera … 55

Lisa 7. Tapa raudteejaam, perroon ja raudtee … 56

Lisa 8. Aegviidu raudteeülekäigu tõkked … 57

Lisa 9. Reegleid rikkuv jalgrattur Valga ülekäigukohal … 58

Lisa 10. Reegleid rikkuv jalgrattur Tapa ülekäigukohal … 59

Lisa 11. Vaatlusprotokolli kokkuvõte 2. ja 3. vaatluspäeva kohta … 60

Lisa 12. Jälgitud liiklejate koguarv … 63

Lisa 13. Jälgitud liiklejate lõppstatistika … 64