OLE tegevuskava 2014–2020

VISOON 2020

0‑hukkunut raud­teel. Ela­ni­kud on tead­li­kud raud­tee­üle­ta­mi­se­ga ja seal vii­bi­mi­se­ga seo­tud ohtu­dest ja oska­vad neid vältida.

MISSIOON

Jõu­da OLE poolt kujun­da­tud, val­mis­ta­tud, aval­da­tud õppe­ma­ter­ja­li­de, kuvan­di­te ja raud­teeo­hu­tus­sõ­nu­mi­te­ga iga ees­ti­maal­ase­ni ning jät­ku­valt suu­ren­da­da nii jala­käi­ja­te kui sõi­du­ki­juhti­de tead­lik­kust raud­tee tur­va­li­se üle­ta­mise põhireeglitest.


EESMÄRGID

 • olla ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse temaa­ti­ka eest­ve­da­ja ja sel­le vald­kon­na arva­mus­lii­der ning usal­dus­väär­ne partner;
 • kujun­da­da ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse temaa­ti­ka ohu­tus­kas­va­tu­se lahu­ta­ma­tuks osaks;
 • hoi­da töös vaba­taht­lik­ke võr­gus­tik, mis tagaks raud­teeo­hu­tus­alas­te esit­lus­te läbi­vii­mise kogu Ees­ti Vaba­rii­gi piires;
 • kõik Ees­ti Polit­sei- ja Pii­ri­val­ve­ame­ti noor­soo- ja enne­tus­tööd tege­vad amet­ni­kud on läbi­nud OLE esit­le­ja­te koolituse;
 • taga­da Polit­sei- ja Piir­val­ve­ame­ti ja Pääs­te­ame­ti esma­rea­gee­ri­ja­te raud­teeo­hu­tus­alas­te koo­li­tus­te kättesaadavus;
 • osa­le­da või­ma­li­kult pal­ju­del koos­töö­part­ne­ri­te poolt kor­ral­da­ta­va­tel ava­li­kel üritustel;
 • suu­ren­da­da raud­tee-ette­võ­te­te poolt OLE tun­nus­lau­se­te ja süm­boo­li­ka kasutamist;
 • suu­ren­da­da raud­tee-ette­võ­te­te osa­lust ava­li­ku raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se propageerimisel;
 • koo­li­ta­da mee­diat raud­teel toi­mu­va­te õnne­tus­juh­tu­mi­te õig­la­seks kajastamiseks;
 • hoi­da OLE tege­vus sh finant­see­ri­mi­ne läbipaistvana.

TEGEVUSKAVA

Püs­ti­ta­tud ees­mär­ki­de saa­vu­ta­miseks viiak­se igal aas­tal (2014–2020) läbi järg­mi­si tegevusi:

 • koos­töös part­ne­ri­te­ga val­mis­ta­tak­se ette ja viiak­se läbi 2–3 üle­rii­gi­list raud­teeo­hu­tus­alast reklaamikampaaniat;
 • tun­nus­ta­tak­se koos­töö­part­ne­reid, vaba­taht­lik­ke, ava­li­ku raud­teeo­hu­tuse vald­kon­nas sil­ma pais­tu­nud isi­kuid ja organisatsioone;
 • koo­li­ta­tak­se vaba­taht­lik­ke esit­le­ja­id ees­mär­gi­ga suu­ren­da­da val­mis­ole­kut pak­ku­da kva­li­teet­seid raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi, mis­ta­hes Ees­ti­maa nurgas;
 • viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid esit­lusi eri­ne­va­te­le siht­grup­pi­de­le (pea­mi­selt hari­dus­asu­tus­tes) ava­li­ku Ees­ti Vaba­rii­gi territooriumil;
 • viiak­se läbi raud­teeo­hu­tus­alaseid koo­li­tusi esma­rea­gee­ri­ja­te­le Ees­ti Vaba­rii­gi territooriumil;
 • koo­li­tus- ja esit­lus­ma­ter­ja­le vaa­da­tak­se regu­laar­selt üle ja vaja­du­sel kaasajastatakse;
 • too­de­tak­se ava­lik­ke raud­teeo­hu­tus­alaseid tea­be­ma­ter­ja­le ja reklaamtooteid;
 • osa­le­tak­se eri­ne­va­tes riik­li­kes ja piir­kond­lik­kes ohu­tus­alas­tes projektides;
 • osa­le­tak­se temaa­ti­lis­te sten­di­de­ga nii mes­si­del kui ka teis­tel ava­li­kel üritustel;
 • viiak­se läbi eri­ne­vaid raudeeo­hu­tus­alaseid kon­kurs­se ja väl­jas­ta­tak­se stipendiume;
 • suu­ren­da­tak­se ava­lik­ku­se tead­lik­kust OLE liik­me­te seo­tu­sest enne­tus­ala­se tegevusega;
 • suu­ren­da­tak­se liik­me­te töö­ta­jas­kon­da­de kaa­sa­mist OLE tegevusse;
 • toe­ta­tak­se OLE tun­nus­lau­se­te ja süm­boo­li­ka kasu­tuse­le võt­mist liik­me­te poolt;
 • kujun­da­tak­se mee­dia õig­last suh­tu­mist raud­teel toi­mu­va­tes­se juhtumitesse;
 • kasu­ta­tak­se ohu­tus­sõ­nu­mi­te edas­ta­miseks eri­ne­vaid mee­dia­ka­na­leid, sh aval­da­tak­se arva­mus­lu­gusid jne;
 • otsi­tak­se täien­da­vaid finant­see­ri­mis­al­li­kaid, sh uute liik­me­te kaasamine;
 • ollak­se vald­kon­na käsit­le­misel kaas­aeg­sed (sh ela­nik­kon­na teavitamine);
 • panus­ta­tak­se koos­töö­võr­gus­ti­ku laien­da­mis­se ees­mär­gi­ga suu­ren­da­da raud­teeo­hu­tus­ala­se enne­tus­töö kan­de­pinda mittetulundus‑, äri- ja riigisektorites;
 • tehak­se ette­kan­deid ava­li­ku raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­mise aren­gu­test eri­ne­va­tel kon­ve­rent­si­del sh rahvusvahelistel;
 • osa­le­tak­se eri­ne­va­tel, vald­kon­na­ga seo­tud, rah­vus­va­he­lis­te töö­grup­pi­de töös ja ühisüri­tus­tel ees­mär­gi­ga olla kur­sis vald­kon­na aren­gu­te­ga mujal maailmas;
 • kodu­lehel kajas­ta­tak­se kol­mes kee­les (ees­ti, vene, ing­li­se) ohu­tus­alaseid nõu­an­deid, olu­li­se­maid sünd­mu­si, aval­da­tak­se juh­tu­mi­te sta­tis­ti­kat ja või­mal­da­tak­se tut­vu­da OLE tege­vus-ja majan­dus­aas­ta­te aru­an­ne­te­ga jne;
 • viiak­se läbi regu­laar­selt ava­lik­ke uurin­gu­id sh rek­laa­mi­kam­paa­nia­te mär­ga­ta­vus, ohu­tus­sõ­nu­mi­te levik jne;
 • ana­lüü­si­tak­se koos­töös vas­ta­va­te ame­ti­te ja ette­võ­te­te­ga raud­teel toi­mu­nud juh­tu­mi­te põh­ju­si, ana­lüü­si­de tule­mus­te­na sea­tak­se priori­teet­sed tege­vu­sed ja täius­ta­tak­se tule­vas­te perioo­di­de tege­vus­ka­va­sid (sh rek­laa­mi­kam­paa­niad, õppe­ma­ter­ja­lid jne);
 • koos­ta­tak­se tege­vus- ja majan­dus­aas­ta­aru­an­deid ning esi­ta­tak­se need liik­me­te juhtivorganitele;
 • jär­gi­tak­se rah­vus­va­he­list kva­li­tee­di­juh­ti­mise stan­dar­dit ISO 9001–2008 ja vas­ta­vu­se hin­da­miseks kaa­sa­tak­se välisaudiitorid;
 • jär­gi­tak­se finants­te­ge­vu­ses raa­ma­tu­pi­da­mise häid tava­sid ja finants­te­ge­vu­se hin­da­miseks kaa­sa­tak­se vandeaudiitor;
 • Iga tege­vus­aas­ta järel tehak­se kok­ku­võt­teid ja kin­ni­ta­tak­se tege­vus­ka­va järg­ne­vaks tegevusperioodiks.