OLE tegevuskava 2014-2020

VISOON 2020

0-hukkunut raudteel. Elanikud on teadlikud raudteeületamisega ja seal viibimisega seotud ohtudest ja oskavad neid vältida.

MISSIOON

Jõuda OLE poolt kujundatud, valmistatud, avaldatud õppematerjalide, kuvandite ja raudteeohutussõnumitega iga eestimaalaseni ning jätkuvalt suurendada nii jalakäijate kui sõidukijuhtide teadlikkust raudtee turvalise ületamise põhireeglitest.


EESMÄRGID

 • olla avaliku raudteeohutuse temaatika eestvedaja ja selle valdkonna arvamusliider ning usaldusväärne partner;
 • kujundada avaliku raudteeohutuse temaatika ohutuskasvatuse lahutamatuks osaks;
 • hoida töös vabatahtlikke võrgustik, mis tagaks raudteeohutusalaste esitluste läbiviimise kogu Eesti Vabariigi piires;
 • kõik Eesti Politsei- ja Piirivalveameti noorsoo- ja ennetustööd tegevad ametnikud on läbinud OLE esitlejate koolituse;
 • tagada Politsei- ja Piirvalveameti ja Päästeameti esmareageerijate raudteeohutusalaste koolituste kättesaadavus;
 • osaleda võimalikult paljudel koostööpartnerite poolt korraldatavatel avalikel üritustel;
 • suurendada raudtee-ettevõtete poolt OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutamist;
 • suurendada raudtee-ettevõtete osalust avaliku raudteeohutusalase tegevuse propageerimisel;
 • koolitada meediat raudteel toimuvate õnnetusjuhtumite õiglaseks kajastamiseks;
 • hoida OLE tegevus sh finantseerimine läbipaistvana.

TEGEVUSKAVA

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viiakse igal aastal (2014-2020) läbi järgmisi tegevusi:

 • koostöös partneritega valmistatakse ette ja viiakse läbi 2-3 üleriigilist raudteeohutusalast reklaamikampaaniat;
 • tunnustatakse koostööpartnereid, vabatahtlikke, avaliku raudteeohutuse valdkonnas silma paistunud isikuid ja organisatsioone;
 • koolitatakse vabatahtlikke esitlejaid eesmärgiga suurendada valmisolekut pakkuda kvaliteetseid raudteeohutusalaseid esitlusi, mistahes Eestimaa nurgas;
 • viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi erinevatele sihtgruppidele (peamiselt haridusasutustes) avaliku Eesti Vabariigi territooriumil;
 • viiakse läbi raudteeohutusalaseid koolitusi esmareageerijatele Eesti Vabariigi territooriumil;
 • koolitus- ja esitlusmaterjale vaadatakse regulaarselt üle ja vajadusel kaasajastatakse;
 • toodetakse avalikke raudteeohutusalaseid teabematerjale ja reklaamtooteid;
 • osaletakse erinevates riiklikes ja piirkondlikkes ohutusalastes projektides;
 • osaletakse temaatiliste stendidega nii messidel kui ka teistel avalikel üritustel;
 • viiakse läbi erinevaid raudeeohutusalaseid konkursse ja väljastatakse stipendiume;
 • suurendatakse avalikkuse teadlikkust OLE liikmete seotusest ennetusalase tegevusega;
 • suurendatakse liikmete töötajaskondade kaasamist OLE tegevusse;
 • toetatakse OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutusele võtmist liikmete poolt;
 • kujundatakse meedia õiglast suhtumist raudteel toimuvatesse juhtumitesse;
 • kasutatakse ohutussõnumite edastamiseks erinevaid meediakanaleid, sh avaldatakse arvamuslugusid jne;
 • otsitakse täiendavaid finantseerimisallikaid, sh uute liikmete kaasamine;
 • ollakse valdkonna käsitlemisel kaasaegsed (sh elanikkonna teavitamine);
 • panustatakse koostöövõrgustiku laiendamisse eesmärgiga suurendada raudteeohutusalase ennetustöö kandepinda mittetulundus-, äri- ja riigisektorites;
 • tehakse ettekandeid avaliku raudteeohutusega tegelemise arengutest erinevatel konverentsidel sh rahvusvahelistel;
 • osaletakse erinevatel, valdkonnaga seotud, rahvusvaheliste töögruppide töös ja ühisüritustel eesmärgiga olla kursis valdkonna arengutega mujal maailmas;
 • kodulehel kajastatakse kolmes keeles (eesti, vene, inglise) ohutusalaseid nõuandeid, olulisemaid sündmusi, avaldatakse juhtumite statistikat ja võimaldatakse tutvuda OLE tegevus-ja majandusaastate aruannetega jne;
 • viiakse läbi regulaarselt avalikke uuringuid sh reklaamikampaaniate märgatavus, ohutussõnumite levik jne;
 • analüüsitakse koostöös vastavate ametite ja ettevõtetega raudteel toimunud juhtumite põhjusi, analüüside tulemustena seatakse prioriteetsed tegevused ja täiustatakse tulevaste perioodide tegevuskavasid (sh reklaamikampaaniad, õppematerjalid jne);
 • koostatakse tegevus- ja majandusaastaaruandeid ning esitatakse need liikmete juhtivorganitele;
 • järgitakse rahvusvahelist kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001-2008 ja vastavuse hindamiseks kaasatakse välisaudiitorid;
 • järgitakse finantstegevuses raamatupidamise häid tavasid ja finantstegevuse hindamiseks kaasatakse vandeaudiitor;
 • Iga tegevusaasta järel tehakse kokkuvõtteid ja kinnitatakse tegevuskava järgnevaks tegevusperioodiks.