Raudteeohutusnädal 2007

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal RON toimus
23.04–01.05.’07

Kam­paa­nia sõnum: “Rong ei saa muja­le min­na. SINA SAAD!”

Raud­teeo­hu­tus­nä­dal toi­mus Ees­tis esma­kord­selt 2005. aas­tal. Täna­vu kor­ral­da­me raud­teeo­hu­tus­nä­da­lat juba kol­man­dat kolr­da. RON väl­tab 23. april­list kuni 01. maini.

RON‑i ees­mär­giks on ava­lik­ku­se tea­vi­ta­mi­ne raud­tee­liik­lu­se­ga kaas­ne­va­test ohtu­dest ning tead­lik­ku­se suu­ren­da­mise kau­du raud­teel toi­mu­va­te õnne­tus­juh­tu­mi­te vähen­da­mi­ne, samu­ti raud­tee­õn­ne­tus­te enne­ta­mise või­ma­lus­te selgitamine.

RON‑i raa­mes kaa­sa­tak­se ühis­te üri­tus­te kor­ral­da­mis­se eri­ne­vaid huvi­grup­pe, sh koos­töö­part­ne­reid, kel­lel on või­ma­lus oma tege­vust antud vald­kon­nas aktiiv­selt tutvustada.

Eri­li­ne tähe­le­pa­nu on täna­vu suu­na­tud jala­käi­ja­te­le, kui enim ohus­ta­tud siht-gru­pi­le. Fakt, et ron­gi alla jää­nud ini­mes­test jääb ellu vaid iga kol­mas osu­tab sel­ges­ti suu­re­le ohuallikale.

Jala­käi­jad on liik­le­jad, kel­le lii­ku­mise­le mais­maal ei sea pii­re teh­ni­ka kasu­ta­mi­ne. Samu­ti on just ini­me­ne see, kes saab otsus­ta­da kuhu min­na ja mida teha. Vali­kuid on nii pal­ju, et vaba aja veet­mise kohta­de nime­kir­jast võiks raud­tee kind­las­ti maha tõm­ma­ta, sest raud­tee ei ole mõel­dud vaba aja veet­miseks — seal lii­gu­vad rongid.

Siit ka kam­paa­nia põhi­sõ­num: “Rong ei saa muja­le min­na. SINA SAAD!”

Pla­ka­teid eks­po­nee­ri­tak­se Ede­la­raud­tee ja Elekt­ri­raud­tee rei­si­ron­gi­des ja Elekt­ri­raud­tee rongijaamades.

 

“Kuldne Tõkkepuu”

on Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia poolt 2006a asu­ta­tud tänu­mee­ne, mis antak­se igal aas­tal üle jurii­di­li­se­le- või eraisi­ku­le, kes on eel­misel aru­an­de­pe­rioo­dil enim toe­ta­nud raud­teeo­hu­tus­ala­se tege­vu­se aren­da­mist ning kel­le põhi­töö ei ole seo­tud raud­tee­ga ja/või raudteeohutusega
“Kuld­ne Tõk­ke­puu 2006” anti Tal­lin­na lin­na­pea Jüri Ratasele

Ka sel­lel aas­tal kuju­neb RON‑i üheks olu­li­se­maks sünd­mu­seks tänu­üri­tus “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2007”, mil­le käi­gus täna­tak­se 2006 aas­tal raud­teeo­hu­tust toe­ta­nud nii jurii­dili­si- kui ka eraisikuid.

Tänu­üri­tu­se käi­gus antak­se tänu­mee­ne “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2007” ini­me­se­le, kes on oma tege­vu­se­ga kaa­sa aida­nud raud­teeo­hu­tus­sõ­nu­mi levi­ta­mise­le. Tänu­mee­ne annab üle “Kuld­ne Tõk­ke­puu 2006” lau­reaat Jüri Ratas.

Tänu­mee­ne val­mis­ta­tak­se käsit­si Saa­re­maa Sep­pa­de (sepp Sii­mu) poolt.

 

Meeldetuletus:

Kui­das jala­käi­ja­na väl­ti­da raudteeõnnetusi?

 • Raud­teed võib üle­ta­da ainult sel­leks ette­näh­tud kohas.
 • Enne raud­tee üle­ta­mist peab ala­ti veen­du­ma, et see on ohutu.
 • Kui üle­tus­ko­has töö­tab heli­sig­naal, vil­gu­vad puna­sed tuled või tõk­ke­puu on alla las­tud, tähendab see, et rong läheneb.
 • Täies­ti luba­ma­tu on seis­va­te ron­gi­de alt läbi või neist üle ronimine.
 • Vii­ma­sel het­kel üle tee jooks­mi­ne on eluohtlik.
 • Jäl­gi rek­laa­mi, kuu­la nõuandeid!

 

Toetajad:

 • AS Ees­ti Raudtee
 • Ede­la­raud­tee Inf­ra­struk­tuur AS
 • Ida Polit­sei­pre­fek­tuur
 • Kris­tii­ne Linnaosavalitsus
 • OÜ Auto­sõit
 • Ees­ti Naabrivalve
 • Elekt­ri­raud­tee AS
 • Ees­ti Ring­hää­lin­gu­te Liit
 • Kris­tii­ne Kaubanduskeskus
 • Päe­va­leht
 • Koolitused.ee
 • Kampaaniad.ee
 • Starchat.ee
 • Riveta.ee
 • Thule.ee

Video .mp4 formaadis Pos­ter “Noo­red” — A4 for­maa­dis (Coated) Pos­ter “Noo­red jalu­ta­vad” — A4 for­maa­dis (Coated) Pos­ter “Rong” — A4 for­maa­dis (Coated)